kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Biotechnology, full-time, MSc studies

Education level: II - Master,

Form of studies: full-time,

Profile of education: Academic

Number of semesters: 4

Degree to be obtained: Master’s degree

Language of instruction ENGLISH

Specializations offered:       

  • Plant Biotechnology
  • Environmental Biotechnology

Characteristics of the study

The aim of the Biotechnology Master’s degree programme is to prepare students for advanced and independent understanding and interpretation of various biological phenomena related with biotechnology. The master degree project is closely related to the research profile of supervisor who is chosen by a student within the specialisation. The choice of specialisation takes place during registration. Under the supervisor tuition, the student improves his/her skills - posing scientific questions and finding solutions to various problems linked with plant and environmental biotechnology, hence actively participates in the development of science. Each student acquires advanced knowledge on such disciplines as bioinformatics, bioethics, plant and microbial biotechnology. An important and obligatory element of the education is the introduction to modern information technologies and statistical methods in natural sciences. The number of facultative modules enables students to individualize the course of their studies according to their personal interests and selected specialization.

Students of Plant Biotechnology specialisation acquire reliable and up-to-date knowledge of molecular basis of biotechnological processes supporting the methods of plant production for modern agriculture and other industries (e.g. food, manufacturing and pharmaceutical industry).

Students of Environmental Biotechnology specialisation acquire the current knowledge that enables them to apply specific biotechnological methods and techniques based on the utilization of microorganisms and their enzymes in modification and improvement of biological processes in various environments.

Additional important information for candidates:

In accordance with the assumptions of National Qualifications Framework, the study programme is described according to the ECTS enabling international exchange of students and offering a chance of further studies or employment in foreign research institutions. Especially talented students are offered an individual path of study under appointed tutor supervision. They can also broaden their knowledge by participating in student research clubs.

Specialist skills of the graduates refer to handling advanced equipment of biotechnological laboratory as well as applying basic and advanced techniques in plant and environmental biotechnology. The graduates possess the knowledge and practical skills enabling them to take up a job in the developing sector of modern agriculture, environmental and diagnostic laboratories as well as in research and development institutions.

Professional prospects:

  • research institutions
  • industrial plants applying biotechnological methods
  • pharmaceutical, food, agriculture industry (production, distribution, control)
  • waste-water and ground treatment plants
  • centers of solid waste processing
  • plant breeding stations

Kryteria kwalifikacji

Studia w języku angielskim.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie biotechnologii lub dyscyplin pokrewnych oraz ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

W przypadku kandydatów z innych kierunków (dyscyplin pokrewnych) niż biotechnologia, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych efektów uczenia się i programu ukończonych studiów.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.