contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane specjalności:

  • Estetyka miasta

  • Filmoznawstwo i wiedza o mediach

  • Komunikacja kulturowa

  • Kultura literacka

  • Teatrologia

  • Teoria i antropologia kultury   

Kiedy następuje wybór specjalności: po 1 semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.

Częstotliwość zjazdów : 10 zjazdów w semestrze, wybrane soboty i niedziele

Charakterystyka kierunku:

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek łączący teorię i historię kultury z wiedzą o teatrze, literaturze, filmie, mediach oraz komunikacji kulturowej i estetyce miasta. Pierwszy semestr daje wiedzę ogólnokulturową i ogólnohumanistyczną, która pogłębiana jest następnie w ramach sprofilowanych specjalności, skoncentrowanych na różnych dziedzinach kultury, mediów i aspektach badawczych. Student kończący studia II stopnia posiada świadomość złożonej natury tekstów kulturowych. Zdobywa umiejętność krytycznego myślenia i interpretowania otaczającej go rzeczywistości kulturowej. Jest wyposażony w narzędzia do opisu i analizy zjawisk z zakresu teatru, filmu, mediów audiowizualnych, języka, literatury i estetyki oraz przygotowany do poruszania się w świecie współczesnych zachowań komunikacyjnych, do ich identyfikacji i strategicznego wykorzystywania. Oferujemy praktyki terenowe, w trakcie których studenci samodzielnie prowadzą badania nad stanem kultury tradycyjnej i współczesnej. W ramach seminarium magisterskiego wybranej specjalności student przygotowuje pracę dyplomową, a po jej obronie uzyskuje tytuł magistra kulturoznawstwa.

W ramach studiów II stopnia oferujemy 6 specjalności:

1) Estetyka miasta. Specjalność kształci umiejętności i daje wiedzę z zakresu problematyki miejskiej ześrodkowanej na antropologii, estetyce i studiach wizualnych. Program specjalności obejmuje historię urbanistyki, semiotykę miasta, zagadnienia przestrzeni publicznej, dizajn, sztukę miasta, teorię i praktykę cyfryzacji miasta, miejskie praktyki przestrzenne, ekologię krytyczną. Student uczy się metodologii diagnozowania stanu przestrzeni miejskiej pod kątem wymienionych dziedzin, rozpoznaje procesy komunikacyjne oraz artystyczne wykorzystujące nowe technologie, nabywa zdolność do podejmowania innowacyjnych rozwiązań przestrzennych. Specjalność kształci umiejętność analizy przestrzeni miejskiej w kontekście strategii miejskich, tradycyjnych i cybernetycznych.

Absolwent: Nabyta wiedza pozwala absolwentowi specjalności podjąć pracę w instytucjach rządowych i organizacjach pozarządowych decydujących o charakterze miast w ich wymiarze lokalnym. Absolwent jest przygotowany do tworzenia inicjatyw obywatelskich. Absolwent studiów kulturoznawczych o specjalności Estetyka miasta jest także przygotowany do pracy w różnych instytucjach kultury i instytucjach o pokrewnym charakterze (media, ośrodki kultury, agencje artystyczne itp.), dla których działania miejskie stanowią istotny cel działań.

2) Filmoznawstwo i wiedza o mediach. Specjalność obejmuje wiedzę metodologiczną, teoretyczną, historyczną i estetyczną z zakresu filmu oraz mediów elektronicznych, wzbogaconą o analizę dzieł filmowych i innych przekazów medialnych. Student uczestniczy w zajęciach z zakresu kina współczesnego, kina w kulturze cyfrowej, metodologii badań nad filmem i nowymi mediami, teorii filmu i nowych mediów, estetyki filmu i nowych mediów, historii filmu polskiego, analizy filmu i przekazów audiowizualnych, a także w warsztatach nowomedialnych.

Absolwent: Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w instytucjach filmowych, mediach audiowizualnych i elektronicznych, do tworzenia projektów i ofert kulturalnych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zwłaszcza w zakresie krytyki mediów w środkach masowego przekazu, organizowania festiwali i spotkań filmowych oraz edukacji filmowej i medialnej.

3) Komunikacja kulturowa. Specjalność uczy profesjonalnego komunikowania się - daje wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają skutecznie informować i przekonywać zarówno w kontaktach interpersonalnych (bezpośrednich), jak i za pośrednictwem mediów. Student uczestniczy w zajęciach teoretycznych i warsztatowych z zakresu strategii, perswazji i argumentacji, komunikacji międzykulturowej i masowej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, analizy przekazów audiowizualnych, antropologii mediów, komunikacji wizerunkowej, public relations, komunikacji audiowizualnej, nowych mediów i multimediów, antropologii słowa, analizy zachowań komunikacyjnych, komunikacji intermedialnej, teorii komunikacji,  oraz estetyki i nowych mediów.  

Absolwent: Student kończący tę specjalność posiada dobrą znajomość języka mediów i kodów komunikacyjnych. Ma wiedzę i kompetencje w zakresie autoprezentacji, publicznych wystąpień, negocjacji, zna zasady argumentacji i perswazji, posiada umiejętność analizy języka wizualnego. Potrafi wykorzystać strategie językowe w polityce, propagandzie i reklamie. Jest specjalistą przygotowanym do pracy w mediach tradycyjnych i elektronicznych, w reklamie, agencjach public relations, w instytucjach kultury zajmujących się organizacją imprez masowych i animacją kultury oraz edukacją medialną. Może pracować jako rzecznik prasowy instytucji czy firmy, specjalista ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. social media, doradca w zakresie prowadzenia kampanii PR i kampanii reklamowych. Z powodzeniem odnajdzie się w mediach i agencjach interaktywnych.

4) Kultura literacka. Specjalność przygotowuje studentów do interpretacji i diagnozowania oraz naukowego opisu zjawisk z zakresu kultury literackiej. Student uczestniczy w zajęciach z  teorii literatury, w warsztatach krytyki artystycznej, laboratorium krytyki literackiej, laboratorium reportażu, a także w zajęciach z problemów estetyki współczesnej, filozofii kultury, literatury popularnej, najnowszych zjawisk w literaturze współczesnej, problemów komunikacji kulturowej i literackiej, promocji książki i problemów literatury w kontekście mediów.

Absolwent: Studenci tej specjalności mają możliwość przygotowania się do pracy w dwóch różnych dziedzinach: marketing i promocja książki oraz krytyka literacka. Absolwent jest przygotowany do pracy w tradycyjnych instytucjach związanych z życiem literackim, w prasie, portalach internetowych, redakcjach mediów elektronicznych, wydawnictwach i agencjach reklamy, a także w instytucjach kultury zajmujących się organizacją edukacji literackiej i promocją książki.

5) Teatrologia. Specjalność daje studentowi wiedzę z zakresu konwencji teatru i dramatu powszechnego oraz polskiego, wprowadza w zagadnienia teorii dzieła teatralnego i teorii dramatu oraz metodologii badań teatrologicznych. Rozwija umiejętności analizy i interpretacji widowiska kulturowego i społecznych praktyk performatywnych, przedstawienia teatralnego, tekstu dramatycznego a także zjawisk współczesnego życia teatralnego. Kształci umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi krytycznych.

Absolwent: Specjalność umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w mediach, w wydawnictwach, w działach literackich teatrów, w bibliotekach i muzeach teatralnych, w instytucjach zajmujących się promowaniem kultury i teatru oraz organizowaniem ich funkcjonowania. Przygotowuje do uprawiania publicystyki teatralnej oraz animacji teatralnej i prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o teatrze w ramach różnych instytucji edukacyjnych i w placówkach kulturalnych.

6) Teoria i antropologia kultury. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, podporządkowany optyce antropologicznej. Studenci mają możliwość podejmowania badań nad poszczególnymi treściami i formami szeroko rozumianej kultury. Podczas studiów przyswajają sobie różne sposoby i metody badania zjawisk kulturowych. Zapoznają się też z procedurami analitycznymi, których celem jest pogłębione rozumienie pojęć, zachowań i przedmiotów kultury. W toku badań empirycznych poznają wzory kulturowe i mechanizmy ich przekazu, uczą się zasad tworzenia źródła naukowego oraz metodyki pracy na różnych materiałach, tak zastanych, jak i przygotowanych samodzielnie. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin (kulturoznawstwa, etnologii, historii, religioznawstwa, językoznawstwa, filologii, etc.), co pozwala na budowanie szerokiej antropologicznej perspektywy poznawczej, akcentującej miejsce człowieka w kulturze.

Absolwent: Specjalność umożliwia podjęcie pracy w instytucjach kultury lub ośrodkach oświatowych, w charakterze animatora kultury lub doradcy oraz w działach firm specjalizujących się w badaniach jakościowych klientów, użytkowników lub odbiorców mediów. Absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach samorządowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwenci kierunku kulturoznawstwo posiadają wyspecjalizowane umiejętności predysponujące do pracy w: wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations. Mogą pełnić funkcje doradcze i eksperckie w zakresie diagnozowania źródeł problemów kulturowych, są także przygotowani do nadzorowania projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i do samodzielnej działalności w zakresie animacji kulturowej.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Student kulturoznawstwa ma możliwość poszerzania zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych. Udział w kołach daje możliwość spotkań z interesującymi ludźmi kultury, uczestnictwa w ciekawych wyjazdach naukowych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej.

Admissions criteria

The candidate has qualifications and competencies necessary to continue education during the 2nd cycle studies in this programme, confirmed by the diploma of graduation.

Candidates who obtained a diploma of higher education studies (1st cycle, 2nd cycle or long-cycle Master’s degree studies) in the programmes in the fields of humanities, social sciences, economic sciences or art may apply for admittance.

Criterion of qualification: the final grade of completion of studies on the basis of which the ranking list of candidates is created; in case of candidates who obtained the same final score and are in the group above the limit of vacancies, the average of grades obtained during studies will be decisive.

 (Note: A given major under the programme will be launched when at least 10 persons are gathered).

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Opłata wnoszona w całości

2 250,00 PLN

Opłata w 3 częściach

  • 792,00 PLN
  • 792,00 PLN
  • 816,00 PLN

Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Contact

Faculty's contact details

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 93 18

https://us.edu.pl/wydzial/wh

kulturoznawstwo.wh@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl