contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish, Russian

Duration

3 years

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, język niemiecki

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana.

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Filologia rosyjska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami. W czasie studiów student nabywa nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego, wybranego języka zachodniego nowożytnego oraz literatury i kultury rosyjskiej, ale wykształca również kompetencje sprawnego tłumacza oraz autora efektywnych rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia na opracowywane zagadnienia. Podstawę planu studiów na kierunku Filologia rosyjska stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, rozumienie tekstu), przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także całe spektrum modułów, w ramach których student poznaje realia kulturowe i społeczno-polityczno-gospodarcze Rosji. Obok tych przedmiotów plan studiów obejmuje przedmioty z prawa autorskiego, komunikacji kulturowej oraz technologii informacyjnej i cały blok przedmiotów specjalnościowych, odpowiadających profilowi wybranej specjalności. 

Specjalność: język rosyjski w turystyce na kierunku Filologia rosyjska stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz uwzględnia zmiany w sylwetce absolwenta, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, by oprócz gruntownej wiedzy ogólnej studia dawały także narzędzia praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Realizacja bloków „praktyczna nauka języka”, bloków tłumaczeniowych oraz z zakresu literatury, kultury, historii, realiów, geografii Rosji pozwala wszechstronnie przygotować studenta do podejmowania różnorodnych form pracy, których podstawą jest znajomość języka rosyjskiego i szeroka wiedza ogólna dotycząca życia społecznego i kulturalnego Rosji, jej historii oraz współczesności. Uzupełnienie grup modułów odpowiadających za przygotowanie kompetencji językowej (podwyższanie kompetencji językowych, szczególnie w kontekście kontaktu z gościem hotelowym czy turystą) i komunikacyjnej stanowią przedmioty pozwalające na kształtowanie umiejętności obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego oraz świadczenia usług w sektorach turystycznym i hotelarskim. Dopełnieniem kursu są moduły rozwijające kompetencje międzykulturowe w kontaktach zagranicznych, nauka języka zachodniego nowożytnego (angielskiego lub rosyjskiego) oraz zajęcia z wprowadzenia do nauki języka ukraińskiego lub czeskiego na poziomie podstawowym.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku Filologia rosyjska posiadający kwalifikacje pełne (dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i/lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra) ma zaawansowaną/pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych dotyczącą języka, literatury, historii oraz kultury, a także wiedzę szczegółową związaną ze studiowanym obszarem językowym. W połączeniu z elementami nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu prawa autorskiego daje to kompetencje zawodowe, osobowe i społeczne, stanowiące o wszechstronnym przygotowaniu do samodzielnej pracy wymagającej znajomości języka rosyjskiego, a także angielskiego/niemieckiego (na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), kultury i przestrzeni publicznej oraz stosunków polsko-rosyjskich. Kompetencje te są rozwijane w ramach specjalności translatorskiej, języków specjalistycznych, realioznawczej. Absolwent potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do:

 • samodzielnego redagowania tekstów w języku obcym i ojczystym, ich tłumaczenia i klasyfikowania oraz przygotowywania do publikacji;
 • posługiwania się językiem rosyjskim specjalistycznym: biznesu, prawnym i prawniczym, z zakresu turystyki, tłumaczenia audiowizualnego i przekładu artystycznego;
 • dostrzegania i rozumienia odmienności kulturowej, przejawiającej się w języku, historii, tradycjach, wzorcach zachowań, co sprzyja dobrej komunikacji interkulturowej;
 • umiejętności samodzielnego tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzi wspomagających proces tłumaczenia i zarządzanie terminologią;
 • organizacji i kierowania pracą indywidualną i w zespole;
 • komunikowania się z otoczeniem na tematy specjalistyczne z użyciem specjalistycznej terminologii;
 • formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami badawczymi.

Absolwent specjalności język rosyjski w turystyce ma umiejętności językowe w zakresie dwóch języków obcych: rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego — stanowiących  narzędzie komunikacji pod kątem praktycznej obsługi ruchu turystycznego oraz trzeciego języka obcego (czeskiego lub ukraińskiego) w zakresie podstawowym. Różnorodny plan studiów zapewnia także uzyskanie wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. zdobycie wiedzy z zakresu literatury, kultury, historii, geografii Rosji, turystyki międzynarodowej oraz nabycie umiejętności w dziedzinie zarządzania w turystyce, organizacji ruchu turystycznego. Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę dotyczącą podstaw prawa autorskiego oraz zasad komunikacji międzykulturowej. Cechuje go świadomość fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji oraz świadomość kulturowego, a także ekonomicznego i geopolitycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co pozwala mu na aktywne uczestnictwo w różnych formach współczesnego dyskursu międzykulturowego. Dzięki zdobytej wiedzy ogólnej i nabytym umiejętnościom praktycznym absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole oraz aktywnie planować rozwój własny oraz innych osób, a także kierować swoją karierą zawodową.

Absolwent specjalności język rosyjski w turystyce dzięki zdobytym umiejętnościom językowym i nabytym kompetencjom komunikacyjnym i translatorskim będzie mógł podejmować pracę:

 • w biurach podróży (piloci wycieczek zagranicznych, rezydenci, przewodnicy, personel biur)
 • w ośrodkach informacji turystycznej
 • w firmach pośredniczących w wynajmie mieszkań wakacyjnych
 • w hotelach, pensjonatach, ośrodkach SPA&Wellness, itp. na stanowiskach wymagających swobodnego porozumiewania się językiem rosyjskim (recepcja, biuro rezerwacji, współpraca z kontrahentami zagranicznymi)
 • w wydawnictwach, w mediach elektronicznych i tradycyjnych, w biurach tłumaczeń jako specjaliści ds. tłumaczeń z zakresu turystyki
 • w instytucjach kultural­nych i badawczych
 • w firmach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji
 • w strukturach samorządu terytorialnego
 • administracji państwowej oraz organizacjach pozarządowych współpracujących ze Wschodem w dziedzinie wymiany turystycznej
 • w placówkach oświatowych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia rosyjska, zależy od określonej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Admissions criteria for candidates with "new" Polish maturity exam (issued after 2005)

Candidates who apply are required to have a good command of Russian.

For candidates with new maturity diplomas

Competition of maturity diplomas in which the score from the written part of maturity exam in a modern foreign language is taken into consideration and calculated into ranking points.

Principles of calculating of percentage results of the maturity exam into ranking points:

 • Percentages from the written maturity exam at the basic level are calculated into points in the ration 1% = 1 point
 • Percentages from the written maturity exam at the extended level are calculated into points in the ration 1% = 2 points
 • Percentages from the written maturity exam at the bilingual level are calculated into points in the ration 1% = 2.5 points

In case when there are results of the exam on various levels and when the candidate corrected the maturity exam, the result of maturity exam that gives a greater number of points (more beneficial to the candidate) is taken into consideration.

Admissions criteria for candidates with "old" Polish maturity exam (issued before 2005)

For candidates with old maturity diplomas:

Competition of maturity diplomas whereby one result obtained from the written or oral maturity exam in a modern foreign language is taken into consideration. In case when there are results from the written and oral part on the maturity diploma, the result of maturity exam that gives a greater number of points (more beneficial to the candidate) is taken into consideration.

The results of maturity exams will be calculated into percentage points in the following manner:

Maturity exam until 1991

Maturity exam after 1991

 

6 – 200 %

5 – 200 %

5 – 160 %

4 – 134 %

4 – 120 %

3 – 67 %

3 – 80 %

 

2 – 40 %

The percentage result from the written part of the maturity exam obtained by the candidate will be calculated into ranking points according to the following principles: 1% = 1 point

Admissions criteria for candidates with International Baccalaureate

For candidates with INTERNATIONAL MATURITY EXAM - IB DIPLOMA:

The exam result from modern foreign language (Language B) will be calculated proportionally to the scale of the “new maturity exam” in the following manner:

Diploma IB

Basic level (SL)

Extended level (HL)

7

100%

100%

6

86%

85.71%

5

72%

71.43%

4

58%

57.14%

3

44%

42.86%

2

30%

28.57%

1

0%

14.29%

The percentage result obtained by the candidate will be calculated into ranking points according to the following principles:

 • Percentages from the IB written maturity exam at the basic level (SL) are calculated into points in the ratio 1% = 1 point
 • Percentages from the written maturity exam at the extended level (HL) are calculated into points in the ratio 1% = 1.5 points

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Admissions criteria for candidates with a document obtained outside of Poland

For candidates — Polish nationals who completed secondary school abroad or foreigners — the possibility of carrying out the exam in a foreign modern language in a situation when the candidate has a maturity exam not covering the “foreign modern language” course is allowed. The exam in the written form will correspond with the level to the maturity exam in a foreign modern language at the extended level. The results of the exam, expressed in percentage points, on the scale from 30% to 100% will be calculated into ranking points in accordance with the principles as for the candidates with “new maturity exam”.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Konkurs Języka Angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych laureat 1
Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych laureat 1
Konkurs Języka Rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych laureat 1
Olimpiada Języka Angielskiego laureat lub finalista
Olimpiada Języka Niemieckiego laureat lub finalista
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej laureat lub finalista
Olimpiada Języka Rosyjskiego laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Contact

Faculty's contact details

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 43

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl