kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności: 

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to propozycja dla osób zainteresowanych organizacją i udostępnianiem informacji zarówno w postaci tradycyjnych kolekcji bibliotecznych, jak i w formie zasobów cyfrowych. Oferta studiów magisterskich adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich tego samego kierunku oraz do kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia innych kierunków studiów I lub II stopnia. 

Treści kształcenia prezentowane są w ramach puli przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów oraz sprofilowanych programów specjalizacyjnych. Tematyka przedmiotów wspólnych dotyczy zagadnień dziedzictwa kulturowego w bibliotekach, archiwach i muzeach, problemów kultury literackiej, etycznych aspektów działalności bibliotecznej i informacyjnej, problematyki społeczeństwa informacyjnego oraz kwestii dostępu do informacji publicznej i prawnej. Studenci nabywają praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania informacją własną, odkrywają tajniki marketingu bibliotecznego i e-learningu, uczą się podstaw projektowania i aranżacji przestrzeni bibliotecznej. Cykl przedmiotów metodologicznych, obejmujący terminologię oraz kierunki badawcze w bibliologii, bibliotekoznawstwie i informatologii, pozwala uzyskać ogólną orientację w zakresie rozwoju dyscypliny wiedzy będącej przedmiotem studiów oraz przygotowuje do podjęcia własnych prac naukowych, realizowanych pod kierunkiem promotora w ramach seminarium magisterskiego.

Dostępność specjalizacji w każdym roku akademickim zależy od liczby studentów i deklarowanych przez nich zainteresowań. Do wyboru oferujemy 4 ścieżki modułów do wyboru:

Nowoczesna biblioteka

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalizacji koncentrują się na zagadnieniach współczesnego bibliotekarstwa i obejmują m.in.: kierunki rozwoju bibliotekarstwa światowego, nowoczesną architekturę budynków bibliotecznych, metody zapewniania jakości i zarządzania strategicznego biblioteką oraz kierowania personelem bibliotecznym, a także najnowsze trendy w działalności współczesnych bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz specjalnych, funkcjonujących w różnych instytucjach (np. bibliotek teatralnych, archiwalnych, muzealnych, zamkowych, kościelnych, klasztornych).

Młody czytelnik w świecie książki i mediów

Problematyka realizowanych przedmiotów dotyczy edukacji czytelniczej i medialnej: kwestii odbioru publikacji dla dzieci i młodzieży, zagadnień biblioterapii,  wykorzystania nowych mediów w promocji kultury czytelniczej i informacyjnej w odniesieniu do młodego odbiorcy, wątku edytorstwa oraz współczesnego rynku książki dla dzieci i młodzieży.  Tematy te analizowane są w odniesieniu do organizacji i funkcjonowania Szkolnych Centrów Informacji, jak również działalności bibliotek publicznych na rzecz tej grupy użytkowników.

Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych

Specjalizacja ma na celu zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa zbiorów i zapewnienia im właściwych warunków przechowywania. Treści kształcenia obejmują warsztaty ochrony i konserwacji książki, dzieje oprawy i praktykę introligatorską, badanie trwałości materiału bibliotecznego. W programie uwzględniono ponadto zagadnienia morfologii i chemii książki, iluminatorstwa, graficznych aspektów typografii, a także organizacji bibliotek cyfrowych i digitalizacji zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.

Kultura i edytorstwo książki

Specjalizacja obejmuje zagadnienia związane z historią i sztuką książki oraz współczesną sytuacją na rynku wydawniczym. Studenci zyskują wiedzę o mechanizmach regulujących ten rynek, poznają zasady marketingu książki, a także uczą się organizowania pracy w firmach wydawniczych. Nacisk położono również na praktyczne umiejętności z zakresu edytorstwa komputerowego, z wykorzystaniem różnego typu programów graficznych i oprogramowania DTP przeznaczonego do składu i łamania folderów, publikacji książkowych i czasopism.

Podczas studiów, w ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki w bibliotece szkolnej, można zdobyć uprawnienia pedagogiczne pozwalające na podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela bibliotekarza (tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie tego samego kierunku) .

Studenci będący absolwentami kierunków innych niż informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia I stopnia) uzupełniają wiedzę dotyczącą podstaw gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych w toku zajęć z przedmiotu Bibliotekarstwo praktyczne oraz odbywają praktykę zawodową w bibliotekach publicznych lub naukowych. Pełny wykaz i opis przedmiotów realizowanych w toku studiów dostępny jest na stronie https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1BN12.2019/5 Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej. Absolwenci uzyskują dyplom magistra w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta): 

Studia przygotowują do pracy w bibliotekach, mediatekach, ośrodkach informacji, firmach infobrokerskich, centrach kultury, wydawnictwach, księgarniach i archiwach, a także w innych instytucjach w obszarze kultury, nauki, edukacji, komunikacji publicznej, biznesu i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem informacji, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

  • bibliotekarz (w bibliotekach naukowych, fachowych, publicznych, szkolnych, specjalnych),
  • specjalista informacji naukowej,
  • nauczyciel bibliotekarz,
  • specjalista zarządzania informacją,
  • broker informacji,
  • pracownik wydawnictwa,
  • księgarz,
  • animator kultury,
  • archiwista.

Inne, dodatkowe informacje : Jako jedyny kierunek Polsce dysponujemy własnym Laboratorium Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, w którym pracowano nad zabezpieczeniem cennych starodruków z bibliotek klasztornych na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie. Pracownia ta jest wykorzystywana przez studentów do zajęć praktycznych. Do dyspozycji naszych studentów jest również nowocześnie wyposażona Pracownia Digitalizacji, w której uczymy profesjonalnego skanowania, opracowania graficznego i publikowania obiektów cyfrowych. Publikacje zdigitalizowane przez studentów wzbogacają zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zapewniamy indywidualne podejście do studenta i przyjazną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi intelektualnemu i społecznemu. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań przez zaangażowanie w działalność studenckiego koła naukowego, udział w konferencjach studenckich, publikowanie własnych tekstów naukowych, a także aktywność sportową w ramach sekcji Akademickiego Związku Sportowego UŚ. Udział w programach mobilności akademickiej (m.in. MOST, Erasmus+) pozwala naszym studentom na realizowanie części studiów w innej polskiej lub zagranicznej uczelni, a także odbywanie praktyk i staży zagranicznych w dowolnie wybranej instytucji w krajach Unii Europejskiej. Program kształcenia realizowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), zapewniającym uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą. Zajęcia odbywają się atrakcyjnej lokalizacji w centrum Katowic.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

Kryterium kwalifikacji: Konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych efektów uczenia się i programu ukończonych studiów.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 93 18

https://us.edu.pl/wydzial/wh

informacja.naukowaibibliotekoznawstwo.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl