kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • dziennikarstwo i komunikacja kulturowa,
  • edytorstwo i redakcja tekstu,
  • literaturoznawstwo,
  • nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców,
  • nauczycielska.

Kiedy następuje wybór specjalności: Deklarację wyboru specjalności składa kandydat składając dokumenty na studia.

Oferowane lektoraty z języka obcego: do wyboru z oferty Studium Języków Obcych UŚ (wybrany przez studenta lektorat trwa 4 semestry)

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury oraz współczesnym życiu literackim. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Szczególny akcent pada również na konsekwencje przemian kulturowych dla języka i literatury oraz związki tych ostatnich z innymi dziedzinami życia społeczno-kulturalnego.

Studia przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz do refleksyjnego postrzegania przemian cywilizacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa – student zdobywa podstawowe umiejętności z zakresu PR, rzecznikostwa prasowego, rozwija sprawność w posługiwaniu się mówionymi i pisanymi gatunkami użytkowymi. Posiada świadomość złożonych zależności między kulturą a innymi sferami społecznymi, uwzględnia rolę lokalnych i historycznych uwarunkowań życia publicznego. Jest przygotowywany do pracy w instytucjach kultury, redakcjach prasowych czy też związanych z mediami elektronicznymi oraz do roli analityka zjawisk w kulturze współczesnej i dawnej.

Edytorstwo i redakcja tekstu – student rozwija wiedzę i umiejętności dotyczące redagowania publikacji komercyjnych (w tym wykorzystania programów komputerowych do edycji tekstu oraz składu). Zdobywa również podstawy specjalistycznej wiedzy filologicznej z zakresu edycji tekstów dawnych, zasad redakcji naukowej i popularno-naukowej. Absolwent specjalności został przygotowany do pracy edytora, tekstologa i redaktora tekstu, w tym – w wydawnictwach specjalistycznych i naukowych.

Literaturoznawstwo – student pogłębia specjalistyczną wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, ze szczególnym uwzględnieniem nowych orientacji badawczych. Ujmuje literaturę jako istotny element kultury (dawnej i współczesnej), dostrzega związki z innymi sferami życia społecznego. Postrzega nowe idee artystyczne w kontekście przemian świadomości estetycznej. Absolwent specjalności jest przygotowany do roli znawcy literatury, eksperta w dziedzinie procesów społeczno-kulturowych oraz do kolejnego etapu edukacji akademickiej.

Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców – student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu uczyć języka polskiego jako obcego cudzoziemców w Polsce i za granicą oraz jako języka drugiego osoby pochodzenia polskiego z zagranicy oraz reemigrantów polskich. Zajęcia zostaną poświęcone zagadnieniom nauczania gramatyki polskiej, słownictwa, komunikacji w warunkach szkolnych oraz zjawiskom kulturowym (filmowym, literackim, muzycznym) istotnym dla pełnego funkcjonowania i uczestnictwa w polskiej kulturze. Studenci poznają teorie bilingwizmu, rozważą problemy uczenia się języka w zależności od jego statusu: język pierwszy/drugi, ojczysty, rodzimy/obcy. Poznają sposoby nauczania i weryfikowania wiedzy o języku oraz opanowania kompetencji językowych.

Nauczycielska – student – absolwent I st. studiów filologii polskiej, uzyskuje II część przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty i zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej we wszystkich rodzajach placówek oświatowych, zgodne ze standardami określonymi w rozporządzeniu MNiSW z 2019 roku. Program specjalności obejmuje przedmioty przygotowujące: psychologię i pedagogikę, dydaktykę  przedmiotową (dydaktykę języka polskiego i dydaktykę literatury polskiej) oraz przedmioty uzupełniające: konteksty literatury w szkole, wiedzę o uczniu o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prawny i etyczny wymiar działań edukacyjnych, podstawy logopedii, edukację językową i literacką cudzoziemców. Podczas praktyk ciągłych specjalność doskonali także umiejętności praktyczne nauczyciela polonisty.

Inne, dodatkowe informacje : Studia na kierunku filologia polskiej prowadzone są na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach. Budynek jest przygotowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warunkiem koniecznym przy wyborze specjalności nauczycielskiej na drugim stopniu studiów jest ukończenie I stopnia studiów na kierunku filologia polska. Wybór pozostałych specjalności na drugim stopniu studiów nie jest uzależniony od ukończonej specjalności lub kierunku na studiach pierwszego stopnia. W ramach studiów II stopnia przewiduje się obligatoryjną praktykę zawodową w ramach specjalności dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, edytorstwo i redakcja tekstu, nauczycielskiej. W trakcie studiów studenci filologii polskiej mogą realizować swoje pasje, uczestniczyć w spotkaniach literackich, redagować gazety i czasopisma, uczestniczyć w pracach kół naukowych.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra zwłaszcza na kierunkach wchodzących w skład następujących dziedzin: nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki.

Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 95 04

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.polska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl