kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, polski, serbski, słowacki, słoweński

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • Przekład w komunikacji międzykulturowej

Oferowane lektoraty z języka obcego: j. angielski

Charakterystyka specjalności:

Absolwent filologii słowiańskiej po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności Przekład w komunikacji międzykulturowej poza umiejętnościami zdobytymi już podczas studiów I stopnia – biegle posługuje się pierwszym i drugim językiem kierunkowym (na poziomie biegłości co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia), potrafi tłumaczyć teksty użytkowe, specjalistyczne i artystyczne. Studia slawistyczne przygotowują absolwentów tych specjalności do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają im ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Takie przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi znalezienie miejsca na rynku pracy jako specjalisty, który dysponuje odpowiednią znajomością języka słowiańskiego (języków słowiańskich) oraz dodatkowymi kwalifikacjami wspierającymi kompetencje językowe, np. w biurach tłumaczeń, placówkach dyplomatycznych, sektorze usługowym i w biznesie. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach gazet i czasopism (w tym naukowych), w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów słowiańskich, np. biurach podróży i agencjach turystycznych, firmach współpracujących z krajami słowiańskimi lub rozszerzających swoją działalność na Europę Zachodnią i Południową.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : W roku akademickim mogą zostać otwarte grupy, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: chorwacki, czeski, serbski, słowacki. Drugim językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: macedoński, słoweński. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia (deklaracja). Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.  O możliwości studiowania innych języków z oferty IFS zapytaj Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów, z tytułem licencjata filologii słowiańskiej lub licencjata innego kierunku, dla którego określono w efektach uczenia się umiejętności językowe w zakresie języka wskazanego w niniejszych kryteriach kwalifikacji jako pierwszy język kierunkowy na poziomie co najmniej B1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka wskazanego w niniejszych warunkach kwalifikacji na poziomie B1 ESOKJ.

Kryterium kwalifikacji o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Mogą zostać otwarte grupy, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: chorwacki, czeski, serbski, słowacki.

Drugim językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: macedoński, słoweński. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia (deklaracja).

Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 43

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.slowianska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl