contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3 years

Faculty of Science and Technology

Chorzów

Education profile: General academic

ECTS guidebook

Description

Oferowane specjalności:

  • biofizyka molekularna
  • bioelektronika
  • optyka okularowa z elementami optometrii

Kiedy następuje wybór specjalności: po drugim semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku:

Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę z zakresu biologii, fizyki i chemii. Stacjonarne studia I stopnia na kierunku biofizyka trwają 6 semestrów, kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Podczas studiów studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej, w tym optyki oraz medycyny, chemii oraz z biologii. Wykłady połączone z laboratoriami umożliwiającymi prowadzenie eksperymentów, a tym samym połączenie wiedzy i praktyki, co znacząco ułatwia zrozumienie związków między teorią i doświadczeniem, a także między poszczególnymi dziedzinami nauki. Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę o procesach fizycznych i chemicznych zachodzących w komórkach i tkankach,  a także profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, chemii kwantowej, krystalochemii białek, biochemii umożliwiającą zrozumienie zjawisk na poziomie molekularnym. Szczególna uwaga jest położona na procesy biofizyczne zachodzące w komórkach. W przypadku specjalności optyka okularowa z elementami optometrii nacisk nałożony jest na optykę falową i geometryczną, optykę fizjologiczną, optykę okularową oraz podstawy optometrii, czyli refrakcję czy widzenie obuoczne. 

Specjalność: biofizyka molekularna 

W ramach specjalności biofizyka molekularna studenci zapoznają się m.in.: z eksperymentalnymi metodami badania biocząsteczek i ich układów (techniki mikroskopowe, spektroskopowe, chromatograficzne), metodami modelowania cząsteczek i badania ich parametrów molekularnych, a także modelowania procesów zachodzących w układach biologicznych. Część zajęć prowadzona będzie w w ramach projektu iCSE (nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki: iCSE). 

Specjalność: bioelektronika 

Studenci specjalności bioelektronika zapoznają się z różnego typu biosensorami wykorzystywaniem w medycynie, w diagnostyce i terapii, a także w technice i biotechnologii, np. do wykrywania i markerowania produktów. Uzyskają podstawową wiedzę o matematycznych modelach biosensorów i sieciach neuronowych i ich zastosowaniach. Poznają również zasady działania, budowę i możliwości wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej stosowanej w biofizyce i medycynie.

Absolwent specjalności jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie wybranej specjalności.

Specjalność: optyka okularowa z elementami optometrii

W ramach specjalności optyka okularowa z elementami optometrii szczególny nacisk nałożony jest zdobycie wiedzy z zakresu na optyki falowej i geometrycznej, optyki okularowej i środowiska wzrokowego. Studenci uzyskają również wiedzę i nabędą umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pomocy optycznych. Zapoznają się z anatomią narządu wzroku, podstawami biologii i biochemii układu wzrokowego, a zdobywają również wiedzę z podstaw optometrii obejmującą: optykę fizjologiczna, badanie refrakcji, procedury optometryczne, widzenie obuoczne, pomoce wzrokowe czy aparaturę specjalistyczną.

W trakcie studiów studenci nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej, opanują umiejętność badania refrakcji z pomocą foroptera i dedykowanych testów. Studenci będą również posiadali umiejętność korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych. 

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, do których należą: pracownia optometrii, kontaktologii, pracownia widzenia obuocznego i VT, optyki okularowej, optyki geometrycznej i fizycznej czy pomocy wzrokowych dla słabowidzących.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Oferta rynku pracy dla absolwentów biofizyki jest bardzo szeroka, a tylko trzy uczelnie w Polsce oferują kształcenie w zakresie biofizyki.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska, a także w dziedzinach gospodarki związanych z bioelektroniką i biotechnologią.  Ponadto absolwent specjalności optyka okularowa z elementami optometrii będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia w zakładach i salonach optycznych, na oddziałach okulistycznych oraz w firmach produkujących i oferujących do sprzedaży soczewki okularowe, oprawy czy soczewki kontaktowe.

Absolwent specjalności optyka okularowa z elementami optometrii jest przygotowany do wykonywania zawodu optyka okularowego, a przede wszystkim do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia z zakresu optometrii. Może przystąpić do rekrutacji specjalność optometria prowadzoną na II stopniu kierunku biofizyka, której ukończenie daje możliwość samodzielnego wykonywania zawodu optometrysy. 

Głównym celem studiów jest merytoryczne przygotowanie absolwentów do kontynuowania studiów na II  stopniu kształcenia, szczególnie w zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także umożliwienie im nabycia umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce zawodowej, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Inne, dodatkowe informacje : Studia odbywają się w nowoczesnym obiekcie: Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (15 minut jazdy autobusem z centrum Katowic), wyposażonym w ponad 20 pracowni biofizycznych, 10 pracowni fizycznych, trzy pracownie chemiczne i biochemiczną, pracownie komputerowe.

Dodatkowo zajęcia z optyki okularowej z elementami optometrii odbywać się będą w nowocześnie wyposażonych pracowni dydaktycznych (optyki geometrycznej, fizycznej, badania wzroku, widzenia obuocznego i VT, pomocy wzrokowych dla słabowidzących, kontaktologii, obróbki soczewek okularowych).

Możliwość odbycia staży w szpitalach i instytucjach naukowych o profilu biofizycznym, optometrycznym, optyki okularowej czy okulistyki. Część zajęć z biologii odbywa się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Studia mają charakter międzyobszarowy.

Admissions criteria for candidates with "new" Polish maturity exam (issued after 2005)

The qualification covers competition of maturity diplomas— results in the below-indicated subjects taken during the maturity exam in the written part are considered:

Mathematics

Higher of the scores:

– basic level x 1

or

– extended level x 2

Physics and astronomy

Higher of the scores:

– basic level x 1

or

– extended level x 2

Biology

Higher of the scores:

– basic level x 1

or

– extended level x 2

Foreign modern language

Higher of the scores:

– basic level x 1

or

– extended level x 2

Weight  a = 30%

Weight b = 30%

Weight c = 30%

Weight d = 10%

Method of calculating points (candidate's result):

WK = a x M + b x F + c x B + d x N

where:

WK – candidate's final result;

M – result in maths at the basic or extended level,

F – result in physics and astronomy at the basic or extended level (F=0 in case the candidate did not take an exam in physics and astronomy),

B – result in biology at the basic or extended level (B=0 in case the candidate did not take a biology exam),

N – result in a modern foreign language at the basic or extended level.

Comments:    

  • The place on the ranking list created on the basis of the candidate’s result determines qualification for studies (WK).
  • If the number of candidates does not exceed the established limit of places, all candidates who obtained a result above 0 will be qualified.
  • If a candidate passed a given subject on the maturity exam on both levels, the result in the level which after multiplication through the relevant weight and converter was more beneficial for the candidate will be considered.
  • The result of the bi-lingual exam in a foreign modern language will be calculated into the result at the extended level by multiplying it by 4/3; of such obtained number exceeds 100, the result in this language is established as 100.
  • If a candidate did not take a given subject during the maturity exam, he or she will obtain zero points but may attend the qualification procedure, provided he or she obtained a result exceeding 0% in at least one subject (maths, physics and astronomy, biology, foreign modern language) on the maturity diploma.

The candidate is obliged to submit the relevant Medical certificate regarding lack of health counterindications for the commencement of studies in the given programme

Admissions criteria for candidates with "old" Polish maturity exam (issued before 2005)

Grades (results) obtained at maturity exams by candidates who passed the maturity exam before 2004 (the so-called old maturity exam) will be calculated proportionally to the scale of the new maturity exam in the following way:

Maturity exam until 1991

(grade - percentages)

Maturity exam after 1991

(grade - percentages)

6 – 100 %

5 – 100 %

5 – 90 %

4 – 85 %

4 – 75 %

3 – 40 %  

3 – 50 %

2 – 30 %

Points in the following subjects are taken into consideration: maths, physics or physics and astronomy, biology and modern foreign language passed by the candidate in a written form (if the exam was written) or in an oral form (no written part of the exam) placed on the maturity diploma and on the certificated issued by OKE.

After calculation of grades into points the candidate's result calculation (WK) as specified in the point for the new maturity exam.

Note:

  • If on the maturity diploma for the selected subject no level of the exam has been specified (basic or extended), it will be assumed that the level was basic.

The candidate is obliged to submit the relevant Medical certificate regarding lack of health counterindications for the commencement of studies in the given programme

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat 1
Konkurs Międzynarodowy "Kangur Matematyczny" w klasie Student laureat 1
Olimpiada Astronomiczna laureat lub finalista
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

To be announced

Semestral fee will be announced at a later date.

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Science and Technology

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 08

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl