kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • zielona chemia i czyste technologie
 • technologia nieorganiczna i organiczna

Kiedy następuje wybór specjalności:  po 2 roku

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kształcenie jest prowadzone na dwóch specjalnościach: zielona chemia i czyste technologie oraz technologia nieorganiczna i organiczna.

Specjalność zielona chemia i czyste technologie łączy ze sobą wymagania szeroko pojętej ochrony środowiska z koniecznością unowocześniania przemysłu chemicznego oraz zaspokajaniem potrzeb społeczno-ekonomicznych człowieka. Studenci zapoznają się z systemami ochrony środowiska, budową i eksploatacją składowisk odpadów, ratownictwem chemicznym, utylizacją i recyklingiem odpadów, a także z syntezą i wykorzystaniem materiałów chemicznych zmniejszających zagrożenie dla środowiska.

Specjalność technologia nieorganiczna i organiczna daje możliwość wykształcenia inżynierów specjalizujących się w nowoczesnych technologiach i nanotechnologiach chemicznych oraz technologiach wytwarzania kryształów i materiałów specjalnego przeznaczenia (m.in. dla optoelektroniki i medycyny). Studenci zapoznają się z transportem materiałów niebezpiecznych, ratownictwem chemicznym i zarządzaniem jakością produkcji.

Unikatowość kierunku technologia chemiczna w głównej mierze wynika z obranego modelu kształcenia, charakteryzującego się dużą elastycznością i multidyscyplinarnością. Innowacyjność modelu kształcenia studentów polega na ich przygotowaniu do świadomego kreowania własnej przyszłości. Efekt taki osiąga się poprzez:

 • różnego rodzaju formy dydaktyczne (w tym m.in.: zajęcia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy, praktyczne zajęcia z użyciem komputerów),
 • działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (m.in.: wspieranie działań koła naukowego, realizacja indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel),
 • działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór zajęć, opiekunów naukowych, specjalności, wykładów specjalizacyjnych, itp.),
 • organizację zajęć w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zajęć tych należą m.in.: zagraniczne wizyty studyjne, staże u pracodawców, szkolenia certyfikowane, laboratoria problemowe z różnych dziedzin chemii; szkolenia kształtujące uniwersalne kompetencje zawodowo-społeczne,
 • uczestnictwo w programach ERASMUS+ i MOST umożliwiających zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą,
 • rozwój i sprawdzenie aktualnych umiejętności przyszłego inżyniera oraz zapoznanie go ze środowiskiem przyszłych pracodawców w ramach obowiązkowych, sześciotygodniowych praktyk zawodowych.

W szczególności, absolwent studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna (bez względu na obraną specjalność) będzie:

 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii i technologii chemicznej,
 • posiadał umiejętności inżynierskie umożliwiające efektywne projektowanie i kontrolę procesów chemicznych w skali przemysłowej,
 • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
 • umiał przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej,
 • potrafił pracować samodzielnie i w zespole wykorzystując przy tym w praktyce zdobytą wiedzę w celu osiągnięcia określonych rezultatów,
 • zaznajomiony z podstawowymi zasadami organizacji pracy w zespołach i firmach,
 • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
 • posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające kontynuację edukacji na studiach II stopnia.

Kierunek technologia chemiczna posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich kierunku technologia chemiczna znajdzie pracę w przemyśle chemicznym oraz w innych pokrewnych branżach na stanowiskach związanych z projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych oraz organizacją i planowaniem produkcji. Po uzupełnieniu kwalifikacji absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach ratownictwa technicznego i chemicznego. Absolwent może także znaleźć zatrudnienie np. w różnych agencjach rządowych i instytucjach (krajowych i europejskich), które działają na rzecz ochrony praw konsumenta oraz poszanowania środowiska naturalnego (np. instytucjach nadzorujących wprowadzanie czystych technologii, odpowiedzialnych za kontrolę i nadawanie certyfikatów jakości).

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Chemia

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

rozszerzony x 2

Matematyka

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

rozszerzony x 2

Biologia

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

rozszerzony x 2

Fizyka i astronomia

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

 rozszerzony x 2

waga a = 40%

waga b = 20%

waga c = 20%

waga d = 20%

Sposób wyliczenia punktów (wynik kandydata):

WK = a x Ch + b x M+ c x B + d x F

gdzie:

WK – wynik kandydata,

Ch- wynik z chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, (Ch=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z chemii),

M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

B – wynik z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (B=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z biologii),

F – wynik z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (F=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z fizyki i astronomii), 

Uwagi:

 • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o wynik kandydata (WK).
 • Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których wynik jest większy od 0.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiednią wagę i przelicznik będzie korzystniejszy dla kandydata.
 • Jeśli kandydat nie zdawał na maturze danego przedmiotu, otrzymuje za ten przedmiot zero punktów, ale może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, o ile z co najmniej jednego przedmiotu (chemii, matematyki, biologii, fizyki i astronomii) na świadectwie dojrzałości miał wynik większy niż 0%.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ (zdawana do 2004 roku włącznie):

Oceny (wyniki) uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, którzy zdawali maturę do 2004 roku (tzw. „stara matura”), przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena - procenty)

Matura po 1991 roku

(ocena - procenty)

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 90 %

4 — 85 %

4 — 75 %

3 — 40 %  

3 — 50 %

2 — 30 %

Pod uwagę bierze się punkty z przedmiotów: chemia, matematyka, biologia i fizyka lub fizyka i astronomia zdawanych przez kandydata pisemnie (jeżeli był egzamin pisemny) lub ustnie (brak egzaminu pisemnego) zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE.

Po przeliczeniu ocen na punkty, wyliczanie wyniku kandydata (WK), tak jak opisano w punkcie dla nowej matury.

Uwaga:

 • Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Szkolna 9
40-007 Katowice
32 359 15 45

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl