contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Faculty of Science and Technology

Chorzów

Education profile: General academic

ECTS guidebook

Description

Oferowane specjalności :

  • Biofizyka molekularna
  • Biofizyka leków
  • Optometria

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności: 

Stacjonarne studia  II stopnia na kierunku Biofizyka trwają 4 semestry (2 lata), kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra biofizyki. Rekrutacja odbywa się na specjalność, ale pod koniec pierwszego semestru studenci mają możliwość zmiany specjalności, na jedną z trzech prowadzonych na kierunku (o ile będzie ona uruchomiona).  Pierwsze semestr studiów jest bowiem wspólny dla wszystkich specjalności. 

Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Podczas  studiów studenci pogłębiają  wiedzę i umiejętności najpierw w ramach tzw. przedmiotów wspólnych: biofizyki molekularnej, matematyki wyższej, matematycznych podstaw modelowania komputerowego i pracowni modelowania komputerowej, prowadzonej przez cały okres studiów. Uzyskuje wiedzę z anatomii człowieka, a także o wpływie zjawisk elektrycznych i magnetycznych, w tym naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania, na organizmy żywe. Ma możliwość wysłuchania wykładów o najnowocześniejszych materiałach stosowanych w biologii i medycynie, w tym o nanomateriałach. 

Wszystkie wykłady połączone są z zajęciami laboratoryjnymi (w wymiarze 1/3 godzin wykładu i 2/3 godzin przeznaczonych na ćwiczenia w laboratorium), co odzwierciedla eksperymentalny charakter tych studiów. Dodatkowo w ramach pracowni specjalistycznej studenci uzyskują możliwość pracy na unikalnej aparaturze pomiarowej, w pracowniach badawczych. Od drugiego semestru, obok tzw. wspólnych modułów, studenci realizują zajęcia związane z wybraną specjalnością. W programie studiów przewidziano ponadto lektorat specjalistycznego języka angielskiego oraz wykład z filozofii przyrody.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, okulistycznych, optometrycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Przygotowany będzie do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Specjalność:  Biofizyka molekularna

Głównym zadaniem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka molekularna jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu  biofizyki i fizyki, a także matematyki i modelowania komputerowego, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. Osiągnięte to zostanie poprzez pogłębione i merytoryczne kształcenie w zakresach wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także wykształcenie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Specjalność:  Biofizyka leków

Zasadniczym celem nauczania na specjalności biofizyka leków jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki, chemii i biofizyki oraz matematyki i modelowania komputerowego, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, farmacją, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. W trakcie zajęć przewidzianych dla tej specjalności, studenci zdobędą wiedzę  z farmakologii i farmakognozji, technologii uzyskiwania leków i substancji biologicznie aktywnych, ich działania na organizmy żywe, a także z fizycznych metod ich charakteryzacji. W pracowniach biologicznych będą mogli prowadzić badania oddziaływania leków (badania in vitro) na komórki, w tym patologiczne. Ważnym elementem kształcenia  jest wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Specjalność: Optometria

Głównym celem kształcenia na II stopniu studiów Biofizyka, o specjalności optometria jest szerokie wykształcenie optometrystów przygotowanych do wykonywania zawodu, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu okulistyki, optometrii, optyki okularowej, a także fizyki i biofizyki,  W czasie studiów studenci nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Pozyskają niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej, a także nabędą umiejętności badania refrakcji prowadzonej przy pomocy foroptera i dedykowanych testów. Studenci nauczą się korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych. 

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, do których należą: pracownia optometrii, kontaktologii, pracownia widzenia obuocznego i VT, optyki okularowej, optyki geometrycznej i fizycznej czy pomocy wzrokowych dla słabowidzących. Dodatkowo, w celu zapoznania z nowoczesną aparaturą okulistyczną stworzona będzie możliwość udziału w zajęciach na oddziale okulistycznym szpitala.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Sylwetka absolwenta specjalności Biofizyka molekularna

Absolwent będzie  posiadał   pogłębioną  wiedzę  z   zakresu   biofizyki, fizyki, chemii i matematyki oraz metod komputerowych stosowanych w tych dziedzinach wiedzy. Specjalistyczne wykłady i laboratoria  sprawią, że uzyska wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych zachodzących na poziomie molekularnym, w komórkach i układach biologicznych. Mając dostęp do unikalnej, bardzo nowoczesnej aparatury badawczej będzie mógł obserwować zjawiska  zachodzące w żywych organizmach. Dzięki zdobytej, specjalistycznej wiedzy posiądzie umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, szczególnie w odniesieniu do zastosowań fizyki w biologii, naukach medycznych i pokrewnych. Będzie potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz pozna techniki modelowania procesów fizycznych i biologicznych. W trakcie studiów pozna fachowy język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wszystkie nabyte umiejętności, zdobyta wiedza i doświadczenie sprawią, że absolwent będzie atrakcyjnym i poszukiwanym pracownikiem. 

Sylwetka absolwenta specjalności Biofizyka leków

Absolwent będzie  posiadał   pogłębioną wiedzę  z   zakresu  biofizyki, chemii, w tym chemii leków oraz matematyki i fizyki molekularnej. Specjalistyczne wykłady i laboratoria  sprawią, że uzyska dostateczną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i biologicznych zachodzących w układach biologicznych, a wywoływanych działaniem substancji aktywnych. Dowie się również o roli jaką niektóre substancje pełnią  w diagnostyce  i terapiach.W trakcie studiów absolwent pozna specjalistyczny język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy

Istotnym atutem wykształcenia będzie umiejętność modelowania leków i ich oczekiwanych własności, a także charakteryzowania ich działania na biomolekuły. Nabyta wiedza, umiejętności praktyczne w obsłudze nowoczesnej aparatury badawczej i  przygotowanie do samokształcenia sprawią, że absolwent specjalności będzie szczególnie poszukiwanym pracownikiem w firmach farmaceutycznych.

Sylwetka absolwenta specjalności Optometria

Głównym celem kształcenia na II stopniu studiów Biofizyka, o specjalności optometria jest wykształcenie przygotowanych do wykonywania zawodu optometrystów, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu okulistyki, optometrii i optyki okularowej oraz fizyki i biofizyki,  Specjalistyczne wykłady i laboratoria dedykowane dla kierunku biofizyka i dla specjalności optometria sprawią, że absolwent uzyska wszechstronną wiedzę specjalistyczną niezbędną optometryście do wykonywania zawodu. Zapozna się także z fizyką i chemią molekularnych procesów biologicznych zachodzących na w komórkach i tkankach. Będzie posiadał niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu programowania, pozwalające na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych.  Dzięki tej wiedzy będzie posiadał umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, szczególnie w obszarze zastosowań w naukach medycznych pokrewnych, a także będzie potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej, w szczególności mającej zastosowanie w  badaniach wzroku.

Perspektywy zawodowe: 

Oferta rynku pracy dla absolwentów biofizyki jest bardzo szeroka, niewielka konkurencja, bo tylko trzy uczelnie w Polsce oferują kształcenie w zakresie biofizyki. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska, a w przypadku absolwentów specjalności optometria w zakładach i salonach optycznych, na oddziałach okulistycznych. 

Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także nabycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce zawodowej, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Inne, dodatkowe informacje : Studia odbywają się w nowoczesnym obiekcie: Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. (15 minut jazdy autobusem z centrum Katowic), wyposażonym w ponad 20 pracowni biofizycznych, 10 pracowni fizycznych, trzy pracownie chemiczne i biochemiczne oraz pracownie komputerowe. Część zajęć z biologii odbywa się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, co wiąże się z faktem, że  studia mają charakter międzyobszarowy.

Zajęcia z optometrii odbywać się będą w nowocześnie wyposażonych pracowniach dydaktycznych dedykowanych dla specjalności (pracownie: optyki geometrycznej i fizycznej, badania wzroku, kontaktologii, obróbki soczewek okularowych). 

Studenci będą mieć możliwość odbycia staży w szpitalach i instytucjach naukowych o profilu biofizycznym.

Admissions criteria

Candidates who obtained a diploma of higher education studies (1st cycle, 2nd cycle or long-cycle studies) in the following programmes: biology, biophysics, physics, medical physics, technical physics or biomedical engineering may apply for admittance.

Qualification criterion in case of these studies is a diploma grade on the graduation diploma of Bachelor’s, Engineer’s or Master’s degree studies.

If the number of candidates exceeds the limit of vacancies, the order of acceptance will be determined by the place on the ranking list created on the basis of the grade on the diploma of completion of studies..

The candidate is obliged to submit the relevant Medical certificate regarding lack of health counterindications for the commencement of studies in the given programme.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

To be announced

Semestral fee will be announced at a later date.

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Science and Technology

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 04
32 349 76 08

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl