kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • chemia stosowana
 • chemia leków
 • chemia sądowa
 • chemia informatyczna
 • chemia środowiska

Kiedy następuje wybór specjalności:  po I semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku chemia trwają 2 lata i są zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia mają za zadanie umożliwić studentom pogłębienie wiedzy z zakresu chemii, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach zajęć specjalizacyjnych.

Studenci w trakcie pierwszego semestru wybierają jedną z 7 specjalizacji: chemia analityczna, chemia sądowa, synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych, fizykochemia faz skondensowanych, fizykochemiczne metody w analizie chemicznej, nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii oraz teoretyczne metody w chemii.

Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziony jest duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną pracę w zawodzie chemika i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem.

Charakterystyka specjalności:

Chemia stosowana - jest dedykowana studentom, którzy pragną zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie zarówno chemii teoretycznej jak i eksperymentalnej. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę w zakresie: chemometrii, chemii kwantowej, chemii fizycznej, chemii materiałowej, fizyki chemicznej i krystalografii. Poznają najnowsze metody analizy chemicznej, syntezy organicznej i nieorganicznej oraz nowoczesne techniki instrumentalne (m.in. chromatograficzne, spektroskopowe i strukturalne).

Chemia leków - stanowi interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy z pogranicza chemii, farmacji, biologii, medycyny i kosmetologii, dyscyplin odgrywają coraz ważniejszą rolę dla współczesnego społeczeństwa. Specjalność łączy ze sobą świat komputerowych symulacji oddziałujących biomakromolekuł i leków z ich praktycznymi aplikacjami. Studenci zapoznają się z budową chemiczną środków leczniczych, chemicznym aspektem ich działania, jak również z nowoczesnymi metodami analitycznymi służącymi do jakościowej i ilościowej oceny preparatów farmaceutycznych.

Chemia sądowa - obejmuje tematykę łączącą kompetencje tradycyjnej chemii i nauk pokrewnych z badaniami kryminalistycznymi. Studenci zapoznają się z metodami analitycznymi i technikami instrumentalnymi stosowanymi w kryminalistyce, posiadają umiejętność interpretacji wyników analitycznych na potrzeby przygotowywanych opinii dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Na zajęciach poznają nowoczesne metody interpretacji danych fizykochemicznych uzyskanych w trakcie wykonanych analiz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych chemometrii i statystyki.

Specjalność ta jest prowadzona we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz biegłymi Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Chemia informatyczna - jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy, jej powstanie jest rezultatem gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych i idącym za tym rozkwitem metod obliczeniowych. Studenci specjalności chemia informatyczna stają się specjalistami w dziedzinie informatyki i ekspertami w chemii. W zakresie informatyki mają okazję poznać różne systemy operacyjne komputerów (MS Windows, Linux, Unix), zapoznać się z podstawowymi językami programowania (C, FORTRAN) oraz elementami architektury komputerów i sieci komputerowych.

Chemia środowiska - łączy wiedzę z zakresu chemii z ekologią, biochemią, geochemią środowiska i toksykologią. Absolwenci posiadają umiejętność doboru technik analitycznych i przeprowadzenia podstawowych analiz stosowanych w laboratoriach monitorujących stan środowiska, są wyposażeni w wiedzę na temat zarządzania chemikaliami i aktualnych regulacji prawnych niezbędnych do kreowania współczesnej polityki środowiskowej.

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku chemia jest innowacyjność modelu kształcenia, która polega na przygotowaniu studentów do świadomego kreowania własnej przyszłości, poprzez:

 • działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (m.in.: realizację indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel, wspieranie działań koła naukowego),
 • działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór opiekunów naukowych, specjalności, wykładów monograficznych i specjalizacyjnych, itp.),
 • organizację zajęć w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zajęć tych należą m.in.: zagraniczne wizyty studyjne, staże u pracodawców, szkolenia certyfikowane, laboratoria problemowe z różnych dziedzin chemii; szkolenia kształtujące uniwersalne kompetencje zawodowo-społeczne,
 • uczestnictwo w programach ERASMUS+ i MOST umożliwiających zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą.

W ramach seminarium magisterskiego i innych zajęć zwracana jest uwaga na kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, rolą i znaczeniem prowadzonych badań naukowych, potrzebami ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań.

Zajęcia dydaktyczne na kierunku chemia prowadzą nauczyciele akademiccy o dużych kwalifikacjach i uznanym dorobku naukowym. O wysokiej jakości kształcenia na kierunku chemia świadczy uzyskana akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

W szczególności, absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia (bez względu na obraną specjalność) będzie:

 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii uzyskaną w trakcie studiów I stopnia,
 • szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na specjalności,
 • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
 • przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych,
 • znał język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadał umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia,
 • posługiwał się literaturą fachową dostępną w języku polskim i angielskim,
 • potrafił pracować indywidualnie i zespołowo w celu osiągnięcia określonych rezultatów,
 • mógł prowadzić badania, a także uczestniczyć w projektach badawczych z zakresu różnych dziedzin chemii,
 • potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej,
 • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
 • umiał korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do pracy w:

 • wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach przemysłowych, fizykochemicznych i biochemicznych,
 • zawodach analityka, syntetyka oraz technologa w wielu branżach przemysłu chemicznego i branżach pokrewnych,
 • laboratoriach zajmujących się prowadzeniem badań kryminalistycznych i środowiskowych,
 • firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • instytucjach zajmujących się ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska,
 • firmach zajmujących się dystrybucją odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych.

Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj. suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów, a następnie ocenę z pracy dyplomowej.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 15 50

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl