contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku chemia trwają 2 lata i są zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia mają za zadanie umożliwić studentom pogłębienie wiedzy z zakresu chemii, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach zajęć specjalizacyjnych.

Proponowany program kształcenia umożliwia studentom zdobywanie poszerzonej wiedzy i umiejętności poprzez świadomy wybór ścieżek dydaktycznych, pod kątem ich indywidualnych zainteresowań. Studenci mają  możliwość wyboru modułu specjalizacyjnego – jednego z siedmiu proponowanych, ściśle związanych z tematyką badawczą realizowaną w Instytucie chemii:

 • Analityka chemiczna,
 • Chemia biomedyczna,
 • Chemia sądowa,
 • Fizykochemia faz skondensowanych
 • Nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii
 • Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych,
 • Teoretyczne metody w chemii.

Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziony jest duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną pracę w zawodzie chemika i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem.

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku chemia jest innowacyjność modelu kształcenia, która polega na przygotowaniu studentów do świadomego kreowania własnej przyszłości, poprzez:

 • działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (m.in.: realizację indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel, wspieranie działań koła naukowego),
 • działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór opiekunów naukowych, wykładów monograficznych i specjalizacyjnych, itp.),
 • organizację zajęć w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zajęć tych należą m.in.: zagraniczne wizyty studyjne, staże u pracodawców, szkolenia certyfikowane, laboratoria problemowe z różnych dziedzin chemii; szkolenia kształtujące uniwersalne kompetencje zawodowo-społeczne,
 • uczestnictwo w programach ERASMUS+ i MOST umożliwiających zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą.

W ramach seminarium magisterskiego i innych zajęć zwracana jest uwaga na kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, rolą i znaczeniem prowadzonych badań naukowych, potrzebami ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań.

Zajęcia dydaktyczne na kierunku chemia prowadzą nauczyciele akademiccy o dużych kwalifikacjach i uznanym dorobku naukowym. O wysokiej jakości kształcenia na kierunku chemia świadczy uzyskana akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

W szczególności, absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia będzie:

 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii uzyskaną w trakcie studiów I stopnia,
 • szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na specjalizacji,
 • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
 • przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych,
 • znał język angielski na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadał umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia,
 • posługiwał się literaturą fachową dostępną w języku polskim i angielskim,
 • potrafił pracować indywidualnie i zespołowo w celu osiągnięcia określonych rezultatów,
 • mógł prowadzić badania, a także uczestniczyć w projektach badawczych z zakresu różnych dziedzin chemii,
 • potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej,
 • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
 • umiał korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do pracy w:

 • wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach przemysłowych, fizykochemicznych i biochemicznych,
 • zawodach analityka, syntetyka oraz technologa w wielu branżach przemysłu chemicznego i branżach pokrewnych,
 • laboratoriach zajmujących się prowadzeniem badań kryminalistycznych i środowiskowych,
 • firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • instytucjach zajmujących się ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska,
 • firmach zajmujących się dystrybucją odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Admissions criteria

Candidates who obtained a diploma of completion of studies with a Bachelor’s, Engineer’s or Master’s degree title in the fields of natural or engineering and technical sciences may apply to be accepted.

The basis for qualification will be the analysis of documents, that is, diploma supplement or extract from student record book or other documents in order to confirm the candidate's qualification for undertaking these studies.

If the number of candidates exceeds the limit of vacancies, the order of acceptance will be determined by the place on the ranking list created on the basis of the grade on the diploma of completion of studies.

In case of candidates who obtained the same final grade on the diploma as the subsequent criterion for qualification (ranking), the following will be applied, respectively: average of grades from studies, followed by the grade from the diploma thesis.

The candidate is obliged to submit the relevant Medical certificate regarding lack of health counterindications for the commencement of studies in the given programme.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Contact

Faculty's contact details

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 15 50

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl