contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

1,5 year

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Nabór jest prowadzony na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

Oferowane specjalności:

  • diagnostyka i obrazowanie medyczne
  • dozymetria i terapia onkologiczna

Kiedy następuje wybór specjalności: na pierwszym semestrze studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku:

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna trwają 3 semestry, kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra fizyki medycznej. Po pierwszym semestrze studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w liczbie 60 godzin. Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku Fizyka Medyczna jest przygotowanie fizyków do pracy w zespołach interdyscyplinarnych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników) oraz do pełnienia roli ekspertów w zakresie planowania radioterapii, systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa, jakością techniczną procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, a także Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

Efekty uczenia się kierunku Fizyka Medyczna różnią się od profilu absolwenta kierunku Fizyka i Fizyka Techniczna o specjalności fizyki medycznej szerszym przygotowaniem w zakresie nauk biologicznych, medycznych i prawnych przy jednoczesnym pogłębieniu wiedzy fizyczno-matematycznej w kierunku nauk biomedycznych.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji procesu kształcenia na studiach w szkole doktorskiej (III stopnia).

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę z zakresu fizyki medycznej oraz umiejętności wykorzystania i rozwijania metod współczesnej fizyki do badań i zastosowań biomedycznych. Jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia roli eksperta w zakresie planowania leczenia w radioterapii, systemów zarządzania jakością (QA) w dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną oraz szeroko pojętą fizyką medyczną. Jest przygotowany do pracy w wyspecjalizowanych placówkach służby zdrowia, laboratoriach kontrolno-pomiarowych, w ośrodkach badawczych i wdrożeniowych oraz do prowadzenia badań w instytucjach naukowych. Ponadto absolwent posiada kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu fizyki medycznej, nauczania wykonywania zawodu oraz w placówkach działających na rzecz ochrony środowiska.

Studia na II stopniu kształcenia kierunku Fizyka Medyczna mają na celu jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku fizyka medycznego po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej (RMZ z dnia 20 lipca 2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami).

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Absolwent jest przygotowany w zakresie wiedzy teoretycznej, aby po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia zawodowego w placówkach służby zdrowia mógł ubiegać się o zawodowy tytuł specjalisty fizyka medycznego, a następnie  starszego asystenta fizyki medycznej.

Admissions criteria

Candidates who obtained a diploma of higher education studies (1st cycle, 2nd cycle or long-cycle studies) in the following programmes: physics, medical physics, technical physics, biophysics, biomedical engineering may apply for admittance.

Qualification criterion in case of these studies is a diploma grade on the graduation diploma of Bachelor’s, Engineer’s or Master’s degree studies.

If the number of candidates exceeds the limit of vacancies, the order of acceptance will be determined by the place on the ranking list created on the basis of the grade on the diploma of completion of studies.

The candidate is obliged to submit the relevant Medical certificate regarding lack of health counterindications for the commencement of studies in the given programme.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Contact

Faculty's contact details

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 04
32 349 76 08

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl