kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  1. Geochemia i Mineralogia (GMI),
  2. Dynamika Litosfery i Kartografia Geologiczna (DKG),
  3. Hydrogeologia i Ochrona Środowiska Wodnego (HOW),
  4. Ochrona Litosfery i Zasobów Złóż (OLZ),
  5. Paleontologia i Stratygrafia (PST).

Kiedy następuje wybór specjalności: w momencie deklaracji podjęcia edukacji na studiach II stopnia

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski realizowany jest w ramach przedmiotów specjalistycznych

Charakterystyka kierunku:

Studiując na geologii II stopnia  zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu podstawowych nauk o Ziemi. Studia te trwają cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra. Dają podstawy do kontynuacji nauki na czteroletnich studiach doktoranckich w jednej z dwóch Szkół Doktorskich: Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych.

Co nas wyróżnia:

  • ciekawe studia, dające możliwość unikalnych specjalizacji poprzez indywidualny dobór przedmiotów fakultatywnych,
  • małe grupy ćwiczeniowe, ułatwiony dostęp do zaawansowanej aparatury laboratoryjnej, indywidualna opieka nauczyciela akademickiego sprzyjająca nawiązywaniu relacji „mistrz – uczeń”,
  • włączanie studentów do prac w ramach programów badawczych, możliwość prowadzenia własnych badań naukowych i tworzenia na tej podstawie publikacji naukowych,
  • możliwość pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszej i jedynej w Polsce aparatury do badań zanieczyszczeń atmosfery zamontowanej w  balonie na ogrzane powietrze,
  • unikatowe Międzynarodowe Centrum Badań Polarnych umożliwiające badania obszarów podbiegunowych,
  • Śląskie Centrum Wody, które wodą zajmuje się kompleksowo od strony hydrobiologicznej, hydrologicznej, hydrogeologicznej i innych,
  • możliwość uczestniczenia w programach wymiany studentów: Erasmus, Most, CEEPUS,
  • uznana marka „absolwent geologii UŚ”.

Czego się dowiesz:

  • jakie są podstawy geologii poszukiwawczej i jakimi metodami się posługuje,
  • dlaczego warto poświęcić się stratygrafii i paleontologii i jak fascynujące może być odkrywanie faktów z przeszłości Ziemi,
  • że pogłębiona wiedza z zakresu  mineralogii, petrologii i geochemii może być przydatna w rozwiązywaniu współczesnych problemów srodowiskowych,
  • jakie są zaawansowane zastosowania techniki komputerowej w naukach o Ziemi,
  • jakie podstawy z zakresu geologii stosowanej niezbędne są dzisiejszemu geologowi.

Co będziesz umiał/a:

  • rozwiązywać teoretyczne problemy i praktyczne zadania geologiczne z zakresu geologii poszukiwawczej i złożowej oraz ochrony i waloryzacji powierzchni na potrzeby gmin, instytucji i inwestorów prywatnych; zaprojektować prace geologiczne w celu poszukiwań geologicznych i kartografii geologicznej, wykorzystywać i wizualizować dane geologiczne, interpretować zdjęcia satelitarne i lotnicze,
  • wykorzystywać w praktyce poznane metody produkcji szkieł, monokryształów, półprzewodników, materiałów ceramicznych i ogniotrwałych; stosować nowoczesne instrumentalne metody badań minerałów, skał i innych produktów,
  • analizować zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfery, wykorzystywać metody monitoringu właściwe dla każdej ze sfer do projektowania działań naprawczych i remediacji środowiska,
  • odtwarzać chronologię zdarzeń geologicznych na Ziemi, badać wiek skał; praktycznie stosować metody analizy zespołów organizmów kopalnych; rekonstruować paleośrodowiska i warunki paleoekologiczne; rozpoznawać taksonomię wybranych grup fauny kopalnej,
  • pracować z wykorzystaniem najnowszej aparatury, programów interpretacyjnych, baz danych stosowanych w geologii,
  • podejmować decyzje w kwestii gospodarowania zasobami wody, kopalin, energii, również tej pochodzącej z odnawialnych źródeł,
  • dzięki znajomości języka obcego oraz posiadaniu kompetencji społecznych – pracować w miedzynarodowych zespołach badawczych.

A co dalej...?

Nasi absolwenci pracują między innymi w:

  • uczelniach i instytutach badawczych w Polsce i na świecie, firmach doradczo – eksperckich,
  • służbach geologicznych w Polsce i na świecie (Wielka Brytania, Australia, Dania, Belgia),
  • instytucjach zajmujących się finansowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem działalnością geologiczną, górniczą, ochroną środowiska, gospodarką wodną, energetyką (WFOŚiGW, PGW – Wody Polskie, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Urzędy Górnicze),
  • gospodarce komunalnej (zaopatrzenie w wodę, zagospodarowywanie odpadów, oczyszczanie ścieków), laboratoriach,
  • firmach związanych z ochroną środowiska (sporządzanie raportów OOŚ, projektowanie rozwiązań i urządzeń wspomagających ochronę środowiska, kancelarie prawne),
  • przemyśle górniczym (kopalnie głębinowe, odkrywkowe surowców energetycznych, rud metali, surowców skalnych i chemicznych); energetycznym, chemicznym, hutniczym, budownictwie zwłaszcza drogowym i wodnym, koncernach poszukiwawczych w Polsce i na świecie,

i chętnie dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami/koleżankami, bo wspólnota studiowania na „Żylecie” – łączy (nie tylko zawodowo).

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w zakresie geologii lub dyscyplin pokrewnych.

W przypadku kandydatów z innych kierunków (dyscyplin pokrewnych) decyzje o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych efektów uczenia się i programu ukończonych studiów

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie  średniej ocen ze studiów.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 92 61
32 368 96 79
32 368 96 76
https://us.edu.pl/wydzial/wnp

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl