contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Faculty of Natural Sciences

Sosnowiec

Education profile: General academic

ECTS guidebook

Description

Oferowane specjalności:

  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • Klimatologia
  • Hydrologia i gospodarka wodna 
  • Geograficzne Systemy Informacyjne GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji
  • Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego 
  • Eksploracja obszarów polarnych i górskich 
  • Nauczycielska
  • Monitoring zmian krajobrazu

Kiedy następuje wybór specjalności: W momencie deklaracji podjęcia edukacji na studiach II stopnia

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Absolwenci kierunku geografa posiadają umiejętności w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto studenci kierunku geografia poznają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych.

Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty geograficzne i pokrewne związane ściśle z wybraną specjalnością:

Specjalność Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna zapewnia studentowi wiedzę i umiejętności dotyczące ochrony określonych wartości przestrzeni, jak i takiego jej kształtowania, by powstający w ten sposób nowy układ był bardziej efektywny i funkcjonalny, a jednocześnie realizował określoną politykę: społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenną. Usytuowanie ośrodka w tak specyficznym obszarze jakim jest województwo śląskie i konurbacja katowicka, znajduje swój wyraz w ukierunkowaniu specjalności na problematykę regionalną, w tym w szczególności związaną z jego: urbanizacją i metropolizacją, restrukturyzacją i rewitalizacją oraz problematyką środowiskową.

Specjalność obejmuje zagadnienia związane z procesami demograficznymi i ludnościowymi, kwestie rewitalizacji i gospodarki przestrzennej, zagadnienia rynku nieruchomości i pracy, funkcjonowanie i zarzadzanie jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza w wymiarze przestrzennym i infrastrukturalnym. Elementem kształcenia specjalności obejmuje także nowe czesne metody badań z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz dronów umożlwiających kartowanie powierzchni.

Celem specjalności Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego jest wykształcenie specjalistów z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem, kompetentnych w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni i czasie. Absolwent tej specjalności bada współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka. Ocenia ich stan współczesny, analizuje uwarunkowania i tendencje zmian oraz prognozuje stany przyszłe i ich skutki. Zna i rozumie relacje w systemie przyroda – człowiek oraz potrafi wykorzystać swoją wiedzę dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych. Kształcenie w ramach tej specjalności uczy samodzielnego rozwiązywania problemów a także pracy w grupie, i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Podczas studiów, w ramach specjalności, studenci zdobywają wiedzę z zakresu: prognozowania zmian zachodzących w środowisku pod wpływem gospodarczej działalności człowieka (umiejętność niezbędna przy wszelkiego rodzaju pracach urbanistycznych), geodezji i kartografii, w tym sporządzania map tematycznych, ekspertyz hydrologicznych, topoklimatycznych, geomorfologicznych, a także aneksów do map glebowo-rolniczych, map przekształceń środowiska, opracowań fizjograficznych i innych).

Studenci specjalności Klimatologia uzyskują wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i prawidłowości występujących w atmosferze. Poznają relacje pomiędzy atmosferą i innymi komponentami środowiska geograficznego oraz pozyskują wiedzę na temat wpływu procesów atmosferycznych na funkcjonowanie społeczeństwa. Nabywają umiejętności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w części dotyczącej klimatu, przeprowadzania pomiarów i obserwacji meteorologicznych, interpretacji mapy synoptycznej oraz metod opracowania danych klimatologicznych dla zróżnicowanych celów, zdjęć satelitarnych, obrazów radarowych oraz pracy z depeszami synoptycznymi. Ponadto, poznają zróżnicowanie przestrzenne i zmiany klimatu Polski, Europy i świata. Zdobywają wiadomości na temat globalnego ocieplenia i meteorologicznych zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze, silne wiatry, gwałtowne burze, gradobicia itp.) występujących w przyrodzie i ich wpływie na życie i działalność gospodarczą człowieka. Pozyskują również informacje o klimacie miasta włączając przyczyny i skutki koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Na specjalności zdobywa się również umiejętność obsługi aplikacji komputerowych (EXCEL, STATISTICA, SURFER, ArcGis, itp.) przydatnych nie tylko w klimatologii.

Studenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna uzyskują specjalistyczną wiedzę na temat procesów zachodzących w hydrosferze, a także mechanizmów i zasad funkcjonowania gospodarki wodnej w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. Uzyskują szczegółowe informacje na temat procesów hydrologicznych znamiennych dla: cieków (rzek, potoków, strumieni, rowów, kanałów), wód podziemnych, źródeł, jezior, mokradeł, lodowców, mórz  i oceanów. Ważnym aspektem kształcenia są aktualne wiadomości dotyczące struktury bilansu wodnego różnej rangi jednostek terytorialnych, w tym dorzeczy głównych rzek Polski, Europy i świata. Kształcenie jest ukierunkowane na możliwości użytkowania wód, a zwłaszcza funkcjonowanie gospodarki wodnej (np. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ochronę przed powodziami i suszami, ilościowo-jakościowe zmiany stosunków wodnych, ochronę zasobów wodnych). Oprócz globalnego wymiaru problematyki hydrologicznej, część zajęć odnosi się do specyficznych problemów regionalnych województwa śląskiego i konurbacji katowickiej. Dotyczą one przede wszystkim zmian ilościowych i jakościowych wód na obszarach zurbanizowanych, a także sposobów przeciwdziałania degradacji ekosystemów wodnych np. renaturyzacji rzek, rekultywacji jezior i zbiorników wodnych, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, retencyjnego przysposobienia dorzecza. by załączać szerszego opisu. 

Specjalność Geograficzne Systemy Informacyjne GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji przeznaczona jest dla osób pragnących rozwijać wiedzę geograficzną w oparciu o umiejętności pracy w środowisku GIS. Obecnie wszystkie dane, którymi posługujemy się na co dzień posiadają swoje odniesienie przestrzenne - zatem umiejętność analizy i pracy z danymi przestrzennymi stanowi niezbędny wachlarz umiejętności nowocześnie wykształconego geografa. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje podstawy pracy w typowym oprogramowaniu GIS, a także narzędziami darmowymi typu OpenSource, uczy posługiwania się bazami danych, mobilnymi systemami geoinformacyjnymi (GPS, GPRS, itd.) oraz pokazuje szerokie możliwości pracy w sieci (WebGIS), a także zastosowania geomorfometrii i cyfrowej teledetekcji w badaniach środowiska.

Specjalność Eksploracja obszarów polarnych i górskich tworzymy dla sympatyków geografii podatnych na „polarną gorączkę” i „uzależnienie od gór”. Oferujemy zajęcia, które umożliwiają zdobycie: a) wiedzy o komponentach i funkcjonowaniu środowiska regionów górskich i polarnych, ich wpływie na procesy społeczno-gospodarcze i oddziaływaniu na regiony sąsiednie, b) umiejętności stosowania nowoczesnych metod badań terenowych (m.in. geodezyjnych, geofizycznych, geomorfologicznych), pozyskiwania i opracowywania danych pomiarowych i materiałów teledetekcyjnych oraz ich integracji i interpretacji z wykorzystaniem geograficznych systemów informacyjnych (GIS), c) kompetencji w zakresie efektywnego i bezpiecznego przygotowywania oraz prowadzenia eksploracji obszarów polarnych i górskich o charakterze badawczym, turystycznym oraz przedsiębiorczym.

Wspieramy odkrywanie regionów górskich, także bardzo odległych - położonych w Arktyce i Antarktyce, zapraszając do udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz do współpracy z międzynarodowym Centrum Studiów Polarnych, które tworzymy wspólnie z Instytutem Geofizyki i Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Specjalność  Nauczycielska jest dedykowana studentom, którzy chcą nabyć uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela geografii we wszystkich typach szkół. Studentom oferowane są zajęcia, które nie tylko pozwalają na rozszerzenie wiedzy z geografii, ale także przygotowują do jej kreatywnego wykorzystania w szkolnictwie. Ważnym elementem programu specjalności nauczycielskiej jest przygotowanie do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej technologii i narzędzi geoinformacyjnych, aplikacji GIS oraz metod nauczania i form zajęć zalecanych w nowej podstawie programowej geografii (m.in. projektu edukacyjnego, strategii kształcenia wyprzedzającego, obserwacji i badań terenowych).

Warunkiem podjęcia studiów na specjalności nauczycielskiej jest ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach geograficznych I stopnia, na której student jest przygotowany merytorycznie i metodycznie do nauczania dwóch przedmiotów w szkole podstawowej: przyrody i geografii.

Specjalność  Monitoring zmian krajobrazu jest związana z wzrastającym zapotrzebowaniem na racjonalne gospodarowanie zasobami krajobrazowymi. W odpowiedzi na nową politykę krajobrazową powstała specjalność, która ma na celu wykształcenie specjalistów z zakresu kształtowania i monitoringu krajobrazu. Studia na tej specjalności wyposażają absolwentów studiów geograficznych zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne, wymagane obecnie na rynku pracy. Absolwenci nabędą umiejętności w zakresie identyfikacji i oceny krajobrazów aktualnych, rejestracji i kartowania ich zmian, analizy historycznej, fizjonomicznej oraz sporządzania krótko- i długofalowych prognoz krajobrazu w oparciu o nowoczesne narzędzia GIS-owe. Zaplecze dydaktyczne stanowi stacja czytania krajobrazu, która jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce oraz laboratorium krajobrazowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, umożliwiające przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem metod GIS.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Absolwent posiada kompetencje umożliwiające pracę w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli, na stanowiskach urzędniczych związanych z planowanie i zagospodarowaniem przestrzennym, a także w innych pokrewnych dziedzinach gospodarki komunalnej. Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie pracy na stanowiskach wymagających kreatywności i poszukiwania indywidualnych rozwiązań. Dotyczy to dziedzin związanych w programowaniem rozwoju, organizacją działań strategicznych oraz przygotowaniem szeregu dokumentów tj. gminny program rewitalizacji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju, organizacja inwestycji miejskich i regionalnych. Absolwenci mogą znajdować zatrudnienie w prywatnych podmiotach gospodarczych współpracujących z sektorem publicznym. Dotyczy to biur planowania, firm consultingowych, pracowni badań społecznych itp. Osoby kończące specjalizację nabywają kompetencje umożliwiające także podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Klimatologia:

Zatrudnienie w Instytucjach badawczych związanych ze służbą meteorologiczną; Instytucjach związanych z wykorzystaniem naturalnych zasobów energetycznych; Służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego; administracji państwowej i samorządowej; Laboratoriach i stacjach badania i ochrony środowiska przyrodniczego; Instytucjach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe; centrach kryzysowych, Szkołach, uczelniach wyższych lub w ośrodkach badawczych.

Absolwenci specjalności Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego

Specjalność Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się planowaniem przedsięwzięć środowiskowych, głównie na terenach zagrożonych np. powodziami, osuwiskami Przedmioty proponowane w ramach specjalności pozwalają zastosować absolwentom szeroki wachlarz metod rekonstrukcji środowiska i przygotowują ich do zarządzania projektami środowiskowymi. Studenci zapoznają się także z podstawami prawnymi planowania inwestycji środowiskowych. W ramach specjalności oferujemy uczestnictwo w realizowanych przez pracowników naukowych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych – istnieje możliwość otrzymania referencji dla przyszłych pracodawców. Absolwenci tej specjalności mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane przy podejmowaniu zatrudnienia w instytucjach różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach o charakterze produkcyjnym lub usługowym; w administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli (np. w wydziałach ochrony środowiska), w zarządzaniu kryzysowym, są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz. Są przygotowani do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i prac projektowych

Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Hydrologia i gospodarka wodna: Absolwenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane przy podejmowaniu zatrudnienia w instytucjach różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Posiadają przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji i realizacji zadań w: służbie hydrometeorologicznej (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), instytucjach zarządzających wodami i gospodarką wodną (np. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne), służbie ochrony środowiska (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska), administracji obszarów chronionych (np. parki narodowe i krajobrazowe), administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli (np. w wydziałach ochrony środowiska, wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej) m.in. w charakterze ekspertów przy budowie ważnych obiektów narażonych na działanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową jako doradców w zakresie warunków hydrologicznych poszczególnych państw świata. Absolwenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej (np. operatów wodno-prawnych, opinii specjalistycznych, map i planów) oraz szeroko rozumianego użytkowania wód (np. uzdatnianie wody, hydroenergetyka, hodowla ryb i innych organizmów wodnych, oczyszczanie ścieków, pozyskiwanie surowców, transport wodny, turystyka i rekreacja).

Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne teledetekcja, zastosowania geodezji. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w Urzędach Geodezyjnych i Kartograficznych, Urzędach Statystycznych, w wydziałach architektury i planowania przestrzennego, w centrach zarządzania kryzysowego oraz wydziałach kształtowania środowiska administracji wszystkich szczebli oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się informacje o charakterze przestrzennym. Absolwenci po tej specjalności są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie sporządzania map, pomiarów geodezyjnych oraz świadczenia usług obejmujących przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.

Perspektywy zawodowe Specjalność Eksploracja obszarów polarnych i górskich – instytucje zajmujące się ochroną, kształtowaniem, monitorowaniem i oceną stanu środowiska przyrodniczego, szczególnie obszarów górskich i polarnych; urzędy administracji rządowej i samorządowej – w jednostkach zajmujących się zarządzaniem przestrzenią geograficzną, szczególnie obszarów górskich i polarnych, biura i organizacje turystyczne, w jednostki zajmujące się regionalnym rozwojem turystyki oraz w instytucje zajmujące się organizacją i obsługą wypraw polarnych i górskich

Absolwent specjalności nauczycielskiej umie analizować zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne w różnych skalach przestrzennych – globalnej, regionalnej i lokalnej; posiada umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka. Absolwent posiada przygotowanie do pracy w szkolnictwie do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej oraz nauczyciela geografii w szkole ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25.07. 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Perspektywy zawodowe: nauczyciel geografii we wszystkich typach szkół, nauczyciel przyrody w szkole podstawowej. Absolwenci geografii z przygotowaniem nauczycielskim są często liderami szkolnych zespołów przedmiotowych, pełnią funkcje kierownicze w szkołach; wiele osób jest również egzaminatorami  maturalnymi z geografii.

Interdyscyplinarne podejście i zróżnicowany program kształcenia zapewnia absolwentowi  specjalności Monitoring zmian krajobrazu przygotowanie specjalistów do pracy w biurach planowania przestrzennego, jednostkach samorządu terytorialnego w komórkach zajmujących się zarządzaniem krajobrazem, planowaniem przestrzennym, czy edukacją krajobrazową, a także w prywatnych przedsiębiorstwach o podobnym profilu. Szczególna uwaga będzie poświęcona kwestii sporządzania audytu krajobrazowego oraz opracowań przygotowywanych na potrzeby planów ochrony w parkach krajobrazowych czy narodowych. Absolwenci będą także wykształceni w kierunku przygotowania i realizowania projektów na rzecz ochrony krajobrazu i jego zasobów.

Admissions criteria

Persons holding an undergraduate, graduate or engineer’s degree diploma  studies in the scope of geography or the related disciplines may apply to be admitted to studies.

In case of candidates in other programmes (related disciplines), the decision regarding admitting to the recruitment procedure will be undertaken by the recruitment committee on the basis of an analysis of obtained learning effects and the curriculum of completed studies.

Recruitment is held on the basis of the assessment of the required documents submitted by the candidate (upon prior registration in the Online Application System).

If the number of candidates exceeds the limit of vacancies, the order of acceptance will be determined by the place on the ranking list created on the basis of the average of grades from studies.

The candidate is obliged to submit the relevant Medical certificate regarding lack of health counterindications for the commencement of studies in the given programme.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

To be announced

Semestral fee will be announced at a later date.

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Natural Sciences

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 96 76
32 368 96 78
32 368 96 79
https://us.edu.pl/wydzial/wnp

wnoz@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl