contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Faculty of Social Sciences

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Kiedy następuje wybór specjalności: od pierwszego semestru

Oferowane lektoraty z języka obcego: j. arabski, j. chiński – tylko dla specjalności współczesne stosunki międzynarodowe

Strona internetowa wydziału : http://www.wns.us.edu.pl/pl/

Charakterystyka kierunku:

Politologia to nauka o charakterze interdyscyplinarnym. Profil studiów ma charakter ogólnoakademicki. Politologia najsilniej wiąże się z socjologią, psychologią oraz prawem, a centrum jej zainteresowań stanowi polityka. Studia uczą rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz społeczeństw i jednostek ludzkich. Absolwent kierunku Politologia posiada szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, mediów i stosunków międzynarodowych, która umożliwia rozumienie dynamiki zmian politycznych, społecznych, jak również strategii decyzyjnych w skali państwowej i międzynarodowej. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent Politologii posiada zdolność wykorzystywania uzyskanej wiedzy i umiejętności do negocjowania, przekonywania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym. Integralną częścią studiów są praktyki związane z realizowaną specjalnością. Studia na kierunku Politologia mają zatem na celu przygotowanie absolwentów do pracy w: administracji rządowej i samorządowej; instytucjach i organizacjach międzynarodowych (rządowych i pozarządowych); instytucjach publicznych; biurach poselskich i senatorskich; agencjach public relations, agencjach reklamowych; pracowniach badawczych; placówkach dyplomatyczne i konsularnych; organizacjach gospodarczych, społecznych i oświatowych; specjalistycznych instytutach badawczych i ośrodkach eksperckich; a także szeroko pojętej kariery politycznej.

Studia na kierunku Politologia II stopnia prowadzone są w ramach specjalności:

 1. administracja publiczna – celem specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej. Studenci zapoznają się z zasadami powoływania poszczególnych organów administracji publicznej, z ich zadaniami i kompetencjami, a także rolą jaką odgrywają w systemie politycznym naszego państwa. Nabywają również wiedzę dotyczącą finansów publicznych, państwowych, regionalnych i lokalnych systemów partyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi.
 2. współczesne stosunki międzynarodowe – specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką relacji międzynarodowych, polityki zagranicznej państwa, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zagrożeń dla pokoju i stabilności oraz współczesnych konfliktów zbrojnych; wybierając specjalność można pełniej zrozumieć uwarunkowania wpływające na współczesne stosunki międzynarodowe, w tym specyfikę systemów politycznych wybranych państw, znaczenie surowców energetycznych, współczesnych stosunków religijnych, różnic kulturowych, procesu globalizacji, mechanizmów rządzących gospodarką światową oraz norm występujących w stosunkach międzynarodowych.
 3. polityka społeczna – specjalność jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, którym bliska jest tematyka społeczna i jej kształt w przestrzeni publicznej, zarówno tej zastanej, jak i szeroko dyskutowanej. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych podejmowana jest m.in. tematyka polityki zatrudnienia, edukacyjnej, zdrowia i zabezpieczenia społecznego, mieszkalnictwa. Przedmioty o charakterze przekrojowym dotyczą m.in. organizacji pozarządowych, pozyskiwania funduszy europejskich, problemów demograficznych i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie przedmioty łączą w sobie watki teoretyczne i praktyczne, pozwalające na nabycie szerokiej wiedzy i umiejętności w obszarach tematycznych związanych ze specjalnością.
 4. doradztwo polityczno-publiczne – specjalność przeznaczona jest dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą zarówno dla podmiotów polityki, jak i szeroko pojętej sfery publicznej. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z technikami wpływu społecznego, analizą rynku politycznego, finansowaniem kampanii wyborczej oraz demokratycznym procesem podejmowania decyzji. Wykształcą kompetencje praktyczne w sferze projektowania, przeprowadzania i prezentowania badań marketingowych, prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych, autoprezentacji i umiejętności, jakimi powinien charakteryzować się rzecznik prasowy. Absolwenci znajdą pracę w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, organach jednostek samorządu terytorialnego, agencjach public relations, agencjach reklamowych, pracowniach badawczych. Z powodzeniem mogą pełnić funkcję rzecznika prasowego, analityka opinii publicznej, pracownika sztabu wyborczego czy doradcy wizerunkowego.

Perspektywy zawodowe:

 • kariera polityczna;
 • dziennikarstwo;
 • praca w administracji rządowej i samorządowej;
 • placówki dyplomatyczne i konsularne;
 • praca w instytucjach i organizacjach międzynarodowych (rządowych i pozarządowych);
 • organizacje gospodarcze, społeczne i oświatowe;
 • kierowanie zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone;
 • specjalistyczne instytuty badawcze i ośrodki eksperckie.

Admissions criteria

Admission is held on the basis of the assessment of the required documents submitted by the candidate (upon prior registration in the Online Application System).

In case when the number of candidates exceeds the limit of vacancies, the place on the ranking list based on the arithmetic mean of grades from the 1st cycle studies will be decisive according to the following principles:

 • completion of studies in the programme of social sciences— average multiplied x 3;
 • completion of studies in the programme of humanities — average multiplied x 2;
 • completion of studies in the programme of other sciences — average multiplied x 1;

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.