kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Rekrutacja będzie prowadzona na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku Mechatronika obejmują swoim programem interdyscyplinarne treści kierunkowe m.in.: materiały i technologie materiałowe, wytrzymałość materiałów, układy elektroniczne, automatyzację procesów technologicznych, podstawy konstrukcji maszyn, budowę i programowanie robotów, metody numeryczne, zarządzanie produkcją, usługami i personelem. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwent kierunku mechatronika może znaleźć zatrudnienie: w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym - jako konstruktor, projektant, inżynier; w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu i diagnostyki - jako kierownik działu obsługi i napraw, serwisant; jako operator i programista CNC; w przemyśle elektromaszynowym - wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach szkoleniowych i badawczo-rozwojowych. Ma również możliwość studiowania na studiach III stopnia.

Specjalności:

- projektowanie mechatroniczne

Absolwenci kierunku Mechatronika o specjalności technologie mechatroniczne czyli specjalności stanowiącej połączenie inżynierii mechanicznej, powierzchni elementów układów maszyn i urządzeń, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, posiadają twórczą zdolność projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych, a także umiejętności diagnozowania, wymiany i regulacji konkretnego elementu mechanicznego lub elektrycznego. Absolwenci specjalności mają szanse znalezienia zatrudnienia między innymi w instytucjach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, diagnostyką, wymianą i regulacją układów mechatronicznych, m.in. w przemyśle elektromaszynowym, maszynowym, samochodowym, sprzętu gospodarstwa domowego.

- układy mikromechatroniczne

W zakresie przedmiotów prowadzonych w ramach specjalności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonalnych materiałów ceramicznych dla mikromechatroniki, projektowania w mikromechatronice, modelowania układów mikromechatronicznych oraz zastosowania mikrokontrolerów i sterowników. Przedmioty i treści kształcenia realizowane w ramach specjalności są zorientowane na współczesne potrzeby rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z otrzymywaniem, projektowaniem i modelowaniem materiałów stosowanych w układach mechatronicznych. Absolwenci kierunku Mechatronika o specjalności układy mikromechatroniczne posiadają twórczą zdolność projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Potrafią wykorzystać informację techniczną do diagnozowania, wymiany i regulacji elementów mechanicznych, elektrycznych lub zespołów automatyki i robotyki przemysłowej. Znajomość powyższych zagadnień pozwala im na efektywne zarządzanie zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych - małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, diagnostyką, wymianą i regulacją układów mechatronicznych, między innymi w przemyśle elektromaszynowym, maszynowym, samochodowym i sprzętu gospodarstwa domowego.

Kryteria kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym, co najmniej inżyniera/licencjata.

Kandydat, powinien posiadać kwalifikacje z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem inżyniera/licencjata lub magistra.

W przypadku jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

Uwaga: Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w ramach innej dziedziny niż nauki inżynieryjno-techniczne i nie nabyli kwalifikacji wymaganych od kandydatów na ten kierunek, będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice w efektach uczenia się. Decyzję, o efektach uczenia się jakie student powinien zrealizować w celu wyrównania różnic programowych, podejmuje Dziekan.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Żytnia 12
41-200 Sosnowiec
32 269 18 46

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl