kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Język wykładowy: j. polski, a wybrane moduły w j. angielskim i j. czeskim.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski

Charakterystyka kierunku:

Obszar kształcenia. Kierunek studiów „etnologia i antropologia kulturowa” należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Przedmiot badań kierunku jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei, jak i praktyk społecznych. 

Przedmiot badań. Etnologia (używa się również terminu antropologia kulturowa) jako nauka zajmująca się opisem historią i teorią kultury łączy dwie perspektywy: (1.) humanistyczną, koncentrującą się zarówno na dokumentowaniu lub rekonstruowaniu czasowego i przestrzennego zróżnicowania kultur jak i modelowego wyjaśniania lub interpretacji znaczeniowych kultury, (2.) społeczną, dotyczącą interakcyjnego komunikacyjnego i instytucjonalnego wymiaru zjawisk kulturowych. Etnologia obejmuje analizy procesów enkulturacyjnych i akulturacyjnych oraz ich kontekstów społecznych, historycznych ekonomicznych i ideologicznych. 

Kształtowanie praktycznych umiejętności. Program nauczania kładzie spory nacisk na kształcenie kompetencji społecznych oraz umiejętności działania w otoczeniu wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielojęzykowym. Założenia teoretyczne kierunku mają praktyczne przełożenie, np. w działaniach zmierzających do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego zarówno najbliższego otoczenia, jak i odległych regionów świata. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów pomagają w kreatywnym podejściu do artefaktów związanych z kulturą typu tradycyjnego i dostosowania ich do potrzeb współczesnego społeczeństwa. Poprzez wskazywanie możliwości ich przekształcenia, nadawania im nowych znaczeń możliwe staje się ich praktyczne wykorzystanie między innymi w sektorach kreatywnych.  W trakcie studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy ogólnohumanistycznej oraz nabywa wiedzę specjalistyczną z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Poznaje praktycznie metody i techniki badawcze w ramach obozów naukowych, odbywa też praktykę terenową, której zasadniczym celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką etnologicznej i antropologicznej pracy terenowej oraz wdrożenie do realizacji konkretnych zadań o charakterze naukowo-badawczym.

Wybrane moduły nauczania. Procesy globalizacyjne zachodzące we współczesnej kulturze spowodowały zmiany nie tylko w skali światowych systemów społecznych i gospodarczych, ale także w codziennym życiu ludzi żyjących we wszystkich regionach świata. Niektórzy badacze twierdzą, że ludzie zagubili poczucie własnej tożsamości, bliskie nam miejsca zatracają swoje charakterystyczne cechy narodowe regionalne czy lokalne, stając się przestrzenią ujednoliconą pod wieloma względami. W tej przestrzeni dokonuje się na niespotykaną do tej pory skalę dyfuzja kulturowa, migracja międzykulturowa, przemieszczanie się z kultury do kultury, co  powoduje że możemy mieć nie jedną, ale wiele kultur bliskich, nam dobrze znanych, swoich. Wśród wielu szczegółowych zagadnień student zdobywa wiedzę na temat etnologii Polski i Europy, kultury tzw. Globalnego Południa oraz wybranych aspektów ekologii kulturowej, antropologii migracji, antropologii płci i seksualności, czy dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem współczesności są media (szczególnie tzw. nowe media), w ramach których dokonuje się swoiście rozumiane kształtowanie świadomości kulturowej (w programie nauczania znajdują się moduły dotyczące specyfiki internetu, mediów społecznościowych, gamingu, e-sportu). Wielu badaczy podkreśla także alternatywne modele tworzenia kultury będące efektem konstytuowania się wokół mniejszościowych paradygmatów (tym zajmuje się np. moduł poświęcony kulturom mniejszościowym) czy grup budujących swoją tożsamość wokół kwestii narodowych lub etnicznych, ale z uwzględnieniem zmian zachodzących we współczesnym świecie (w programie znajdują się np. moduły dotyczące antropologii władzy czy antropologii pogranicza). Ważnym rysem dzisiejszego świata jest przenikanie się dziedzin i obszarów, co wymaga użycia w analizie zjawisk kulturowych narzędzi interdyscyplinarnych.

Infrastruktura. Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego dysponuje odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą realizację zakładanych celów i efektów nauczania na kierunku „etnologia i antropologia kulturowa”. Tworzą ją Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego, Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie, czytelnia czasopism, biblioteczka kierunku z archiwum brytyjskich i amerykańskich czasopism antropologicznych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i pracownie komputerowe – w tym e-sportowa (wyposażone w nowy sprzęt audiowizualny odpowiadający współczesnym standardom i umożliwiający realizację zakładanych w programach nauczania treści kształcenia). Poza zajęciami dydaktycznymi studenci mają zapewniony bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej i Internetu (sieć Eduroam) na terenie całego kampusu.

Studenci mają otwarty dostęp do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, w tym do aktualnej literatury podstawowej i uzupełniającej zalecanej w ramach kształcenia na kierunku „etnologia i antropologia kulturowa”. Biblioteka ta wraz z 13 bibliotekami specjalistycznymi działającymi przy wydziałach i instytutach tworzy sieć biblioteczno-informacyjną Uniwersytetu Śląskiego. Organizują one warsztat naukowo dydaktyczny dla studentów oraz pracowników naukowych, gromadząc zbiory związane z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi przez Uniwersytet Śląski, a także materiały źródłowe (słowniki, encyklopedie, informatory, adresowe biograficzne i inne), zbiory specjalne (starodruki, rękopisy cymelia) oraz źródła elektroniczne (baza danych czasopisma elektroniczne), dokumenty audiowizualne mikrofilmy i inne. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego posiada jeden z największych księgozbiorów naukowych i uczelnianych na Górnym Śląsku. W sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego dostępnych jest  56 baz danych i ponad 25 tysięcy tytułów czasopism elektronicznych (E-zbiory UŚ). W Internecie udostępniony jest katalog online (OPAC) zbiorów bibliotecznych zakupionych po 1995 roku oraz zeskanowane katalogi tradycyjne. Na platformie śląskiej biblioteki cyfrowej umieszczane są wydawnictwa ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w 2010 roku uruchomiła Uczelnianą Bibliotekę Wirtualną. Aktualnie ponad 30 000 zbiorów (w całej bibliotece wydziałowej) opracowanych jest komputerowo w systemie PROLI. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego udostępnia w wersji zdigitalizowanej najpoczytniejsze publikacje naukowe oraz podręczniki i skrypty, z których najczęściej korzystają naukowcy i studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Blisko połowa wszystkich zbiorów cieszyńskiej biblioteki dotyczy etnologii i pokrewnych nauk humanistycznych reprezentujących szerokie spektrum zagadnień. W ostatnich latach konsekwentnie rozbudowywany jest księgozbiór dotyczący problematyki pozaeuropejskiej (głównie w oparciu o najnowszą literaturę obcojęzyczną), która dotąd była w zbyt małym stopniu reprezentowana. Literatura etnologiczna pogrupowana jest w dwóch katalogach: alfabetycznym i rzeczowym, a także w kilku innych działach rzeczowych według uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej.

Biblioteka posiada dwie czytelnie międzywydziałowe (książek i czasopism) o łącznej ilości 89 miejsc zapewniających również dostęp do Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Śląskiego. W wypożyczalni znajduje się obecnie 6 stanowisk komputerowych, w czytelni książek  2 stanowiska komputerowe, 10 natomiast w czytelni czasopism. Uzupełnienie bazy bibliotecznej Wydziału stanowią biblioteki funkcjonujące na terenie Cieszyna (Biblioteka Miejska, Biblioteka Pedagogiczna oraz Książnica Cieszyńska), z których studenci chętnie korzystają.

W ramach kierunku funkcjonują również dwa archiwa etnologiczne. Jedno z nich zawiera dokumentację z badań prowadzonych przez studentów w czasie obozów naukowych na terenie Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Karpat) oraz na terenie Niemiec, Czech i Słowacji, a także Sudanu i Serbii. Są to materiały opisowe, fotograficzne oraz nagrania audio i video (zbiory są ciągle uzupełniane). Drugie archiwum stanowią zbiory Polskiego Atlasu Etnograficznego. Jest to depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, który wzbogacany jest także materiałem z badań terenowych studentów i pracowników naukowych obecnego Instytutu Nauk o Kulturze. Pracownia Polskiego Atlasu Etnograficznego ulokowana w strukturze Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w kwietniu 2014 roku otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na opracowanie naukowe i cyfryzację blisko 13 tys. fotografii, map oraz ankiet z zielnikami ze zbiorów PAE, dzięki czemu powstaje unikatowa kolekcja cyfrowa danych etnograficznych z całej Polski (udostępniana na stronie: www.archiwumpae.us.edu.pl). Ponadto funkcjonuje odrębna pracownia digitalizacyjna dysponująca specjalistyczną aparaturą naukowo-badawczą (m.in. skanerem A3 i wysokiej klasy aparatem cyfrowym). Pracownia PAE posiada w swoich zbiorach nadto kilkadziesiąt map fizycznych oraz kilkanaście eksponatów etnograficznych przydatnych do celów dydaktycznych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa ma przygotowanie do pracy jako:

  • koordynator programów rozwojowych (m. in. aktywizujących osoby defaworyzowane ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, wiek, status ekonomiczny),
  • specjalista w branży turystycznej,
  • ekspert ds. prowadzenia badań jakościowych w sektorze kreatywnym,
  • przedsiębiorca w sektorze kreatywnym,
  • researcher w instytucjach naukowych, biznesie oraz redakcjach prasowych,
  • pracownik agencji badań rynku,
  • analityk potrzeb konsumenckich,
  • konsultant w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej
  • doradca ds. kulturoznawstwa na misjach specjalnych,
  • specjalista ds. imigrantów i uchodźców

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: Studenci mają możliwość realizowania części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich, wyjazdy stypendialne w ramach programu ERASMUS +, a także w krajowych uczelniach w ramach programu MOST. Kierunek nie przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Więcej informacji na stronie wydziału: https://us.edu.pl/wydzial/wsne/

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego mnożony będzie x 2.

W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy wynik.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

2 — 30 %

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określone w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

2 — 30 %

 W przypadku, jeżeli na kierunku przewidziano egzaminy wstępne pod uwagę brane są wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem egzaminu dojrzałości.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Historyczna laureat lub finalista
Olimpiada Misyjna Znajomości Afryki laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 13

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

ewelina.gorzelany@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl