kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski

Charakterystyka kierunku :

Przedmiot badań etnologii i antropologii kulturowej jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei, jak i praktyk społecznych. Etnologia i antropologia kulturowa zajmuje się opisem, historią i teorią kultury i łączy dwie perspektywy: 1. humanistyczną, koncentrującą się zarówno na dokumentowaniu lub rekonstruowaniu czasowego i przestrzennego zróżnicowania kultur, jak i modelowego wyjaśniania i interpretacji znaczeniowych kultury; 2. społeczną, dotyczącą interakcyjnego, komunikacyjnego i instytucjonalnego wymiaru zjawisk kulturowych. Etnologia i antropologia kulturowa obejmuje analizy procesów enkulturacyjnych i akulturacyjnych oraz ich kontekstów społecznych, historycznych, ekonomicznych i ideologicznych. Program nauczania kładzie nacisk na kształcenie kompetencji społecznych oraz umiejętność działania w wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielojęzykowym otoczeniu.

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa stanowią pogłębienie oraz poszerzenie wiedzy etnologicznej i antropologicznej. Wśród zagadnień znajdują się teoretyczne rozważania dotyczące antropologicznych aspektów kultury (między innymi: Teorie antropologiczne 1-4), a także wiedza dotycząca praktycznych możliwości zastosowania etnologii i antropologii kulturowej w realizacji kariery między innymi w edukacji, dziennikarstwie, biznesie, sektorze kreatywnym (Antropologia stosowana 1-3).

Treści kształcenia obejmują zarówno problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych i antropologii kultury współczesnej, jak również zagadnienia z zakresu ekologii kulturowej oraz antropologii stosowanej. Student uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat głównych stanowisk metodologicznych współczesnej antropologii kultury oraz jej praktycznego zastosowania w planowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. W ramach studiów kładzie się nacisk, by słuchacze poznali najważniejsze zagadnienia i problemy, dotyczące uwikłań człowieka we wzory kultury, interakcje społeczne i uwarunkowania przyrodnicze. Założeniem jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności rozpatrywania w/w aspektów z zastosowaniem szerokiego wachlarza tradycji naukowo-badawczych i najistotniejszych propozycji metodologicznych. W wymiarze teorii studia pozwalają na zapoznanie się z modelowymi wyjaśnieniami oraz interpretacjami znaczeniowymi kultury. Wiedza teoretyczna będzie miała również bezpośrednie przełożenie na praktykę. W procesie kształcenia duży nacisk zostanie położony na kontakt z różnymi instytucjami, w których niezbędne są kompetencje absolwentów kierunku.

Efekty uczenia się określone dla kierunku „etnologia i antropologia kulturowa” odnoszą się bezpośrednio do badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie „nauki o kulturze i religii”. Działania naukowe obejmują badanie, opis i analizę zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w różnych rejonach świata. Badania jakościowe są prowadzone pod okiem pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych, pozwalając na uzyskanie wiedzy na temat kompleksów cywilizacyjnych oraz kręgów kulturowych w kontekście ich specyfiki pod kątem etnicznym, środowiskowym, gospodarczym i politycznym. Badania te są praktykowane w oparciu o metody i strategie naukowe przyjęte przy realizacji badań społecznych, z uwzględnieniem zasad i norm etycznych. Jednocześnie wiedza ta jest analizowana i poddana opisowi zgodnie ze współczesnymi koncepcjami etnologicznymi i antropologicznymi, na podstawie najnowszej literatury przedmiotu. Wyniki prowadzonych badań naukowych przekładają się na opracowanie szczegółowych koncepcji modułów obligatoryjnych, fakultatywnych i dyplomowych. Powiązanie badań naukowych z realizacją programu studiów wpływa zwłaszcza na opracowanie tematów prac magisterskich, jak również ich rzetelną  realizację w ramach seminariów dyplomowych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent studiów ma przygotowanie do pracy jako:

 • koordynator programów rozwojowych (m. in. aktywizujących osoby defaworyzowane ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, wiek, status ekonomiczny),
 • doradca i specjalista ds. rewitalizacji społecznej i zagadnień ekologii kulturowej,
 • edukator z zakresu ekologii kulturowej (organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw, happeningów),
 • specjalista w branży turystycznej (np. ekoturystyka),
 • ekspert ds. prowadzenia badań jakościowych w sektorze kreatywnym, zwłaszcza w branży gier wideo,
 • przedsiębiorca w sektorze kreatywnym,
 • researcher w instytucjach naukowych, biznesie oraz redakcjach prasowych,
 • pracownik agencji badań rynku, analityk potrzeb konsumenckich,
 • konsultant w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej,
 • doradca ds. kulturoznawstwa na misjach specjalnych,
 • specjalista ds. imigrantów i uchodźców.

Inne, dodatkowe informacje : Studenci mają możliwość realizowania części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich poprzez wyjazdy stypendialne w ramach programu ERASMUS +, a także w krajowych uczelniach w ramach programu MOST. Kierunek nie przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 150,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 759,00 zł
 • 759,00 zł
 • 782,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 13

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

justyna.staron@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl