kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności :

 • Rytmika w edukacji dziecka
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

Kiedy następuje wybór specjalności: w tzrecim semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, adresowany jest do każdego absolwenta szkoły muzycznej, a także do osób, które posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia, lecz nie posiadają dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka obszarów. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, rytmika, chór, orkiestry). Uzupełnieniem programu studiów są moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Realizowany na kierunku program zapewnienia studentom pozyskanie zarówno wiedzy ogólnej dotyczącej muzyki jako fenomenu kulturowego, jak i wiedzy szczegółowej dotyczącej różnych praktycznych pól działania w zakresie sztuki muzycznej oraz nabycie zespołu umiejętności, które pozwolą im na twórcze uprawianie sztuki muzycznej, a także dalsze przekazywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Kierunek, ze względu na specyfikę sztuki muzycznej, od początku cyklu kształcenia nie ogranicza się tylko do biernego przyswajania wiedzy, ale zakłada i wspiera aktywne uczestnictwo studentów w procesie kształcenia problemowego. Studenci w całym przebiegu studiów konfrontowani są z potrzebą twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania własnej kreatywności oraz stosowania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Program kształcenia oferuje także specjalności, wyboru jednej z nich dokonuje student i realizuje ją od trzeciego semestru studiów. Proponowane specjalności:

 • rytmika w edukacji dziecka;
 • zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej.

Ukończenie specjalności Rytmika w edukacji dziecka poszerza kwalifikacje absolwenta o dodatkowe umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ruchu, tańca, folkloru regionalnego oraz innych systemów i metod wychowania muzycznego stosowanych w edukacji poprzez muzykę i ruch.

Ukończenie specjalności Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie wybranych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie, śpiewu, improwizacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Student ma do wyboru klasyczną lub rozrywkową ścieżkę specjalności.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 •  animacja muzyczna prowadzona w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych;
 • organizacja i obsługa techniczna festiwali i innych imprez muzycznych;
 • prowadzenie zespołów muzycznych;
 • prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej;
 • praca w placówkach realizujących zajęcia w zakresie rytmiki.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: Program kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakłada realizacja pierwszej części modułów z tzw. bloku nauczycielskiego, przy czym pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela student może uzyskać po ukończeniu studiów II stopnia na tym samym kierunku.

Kryteria kwalifikacji

Egzamin praktyczny (przesłanie plików video)

1. Gra na instrumencie: - przesłanie pliku video z nagranym wykonaniem na wybranym instrumencie jednego, dowolnego utworu muzycznego (czas: do 3 minut).

Ocena: od 0 do 10 punktów.

2. Kształcenie słuchu: - solfeż (czytanie nut głosem) - przesłanie pliku video z nagraną realizacją głosem jednego z wybranych ćwiczeń* lub prezentacją dowolnej pieśni/piosenki.

3. Autoprezentacja:  - przesłanie pliku video z nagranym uzasadnieniem wyboru kierunku studiów/przedstawieniem indywidualnych zainteresowań muzycznych, informacją o posiadanym wykształceniu muzycznym (czas: do 2 minut).

Ocena: od 0 do 10 punktów.

Ocena łączna: od 0 do 20 punktów, ocena pozytywna od 11 punktów.

*ćwiczenia (solfeż) do pobrania ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów

Wytyczne dotyczące nagrania:

 • Nagranie prezentacji instrumentalnej musi być przesłane w osobnym, poprawnie opisanym pliku (imię i nazwisko kandydata, kierunek i poziom studiów, autor prezentowanego utworu, tytuł utworu).
 • Nagranie ćwiczenia z kształcenia słuchu lub pieśni/piosenki musi być przesłane w osobnym, poprawnie opisanym pliku (imię i nazwisko kandydata, kierunek i poziom studiów).
 • Nagranie autoprezentacji musi być przesłane w osobnym, poprawnie opisanym pliku (imię i nazwisko kandydata, kierunek i poziom studiów).
 • Nagrania muszą zostać zarejestrowane bez cięć, przy użyciu dowolnego urządzenia nagrywającego obraz i dźwięk, np. smartfona lub kamerki internetowej.
 • Nagrania noszące ślady jakichkolwiek cięć, lub innych przeróbek nie będą oceniane.
 • Podczas nagrywania należy pamiętać o oświetleniu, położeniu kamery oraz kadrowaniu. Oświetlenie powinno padać na kandydata od przodu. Kamera powinna zostać ustawiona stabilnie oraz w taki sposób, żeby kandydat i cały zakres jego ruchu, a także instrument, widoczne były w kadrze przez cały czas nagrania (w wypadku pianistów nagranie profilu z widocznymi dłońmi).
 • Urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk musi znajdować się przez cały czas nagrania w tym samym miejscu i ustawieniu.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Artystyczna Sekcja Muzyki laureat

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.