kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: praktyczny

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, język francuski

Charakterystyka kierunku :

Szeroko rozumiany rynek muzyczny współczesnego, globalnego świata medialnego wykazuje znaczne zapotrzebowane na w pełni autorską i indywidualną ofertę twórców sztuk muzycznych. Spełnienie tak określonych oczekiwań rynku multimedialnego wymaga od jego uczestników pełnej świadomości działań twórczych w obszarze technologicznym oraz obszarze estetycznym. Muzyka jako jeden z najistotniejszych elementów warstwy dźwiękowej produktu audiowizualnego wypełnia w nim znaczące funkcje i role. Wraz z pozostałymi elementami, takimi jak słowo i efekt dźwiękowy tworzy strumień informacji, znaczeń i emocji. Proponowany program kształcenia na kierunku Muzyka w multimediach zawiera możliwość wyboru przez studenta własnej ścieżki edukacyjnej, z której jedna dotyczy tworzenia dźwięku w grach komputerowych, druga - komponowania muzyki w sztukach audiowizualnych. Tak więc studia te adresowane są do osób o szerokich zainteresowaniach w zakresie kreacji i przetwarzania muzyki i dźwięku. Będą przygotowywały specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych.

Niezbędnym uzupełnieniem programu nauczania są zajęcia o charakterze teoretycznym pozwalające na przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, muzyki klasycznej, harmonii, estetyki, czy zasad funkcjonowania rynku ogólnie rozumianego przemysłu muzycznego, a także relacji związków muzyki z innymi mediami.

Na kierunku Muzyka w multimediach praktyki zawodowe stanowią integralna część programu kształcenia. Celem praktyk jest: 

  1. Trening podstawowych, praktycznych umiejętności zawodowych dotyczących produkcji różnorodnych form muzyki w multimediach, jak również umiejętności wykonawczych z nią związanych.
  2. Praktyczne zastosowanie i weryfikacja wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych w trakcie zajęć.
  3. Zapoznanie studenta z organizacją, funkcjonowaniem i procesami produkcji firm i instytucji działających w branży muzycznej (studia nagrań, agencje reklamowe, radio, telewizja, instytucje kultury oraz firmami z rynku gier i rozrywki interaktywnej. 

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku Muzyka w multimediach jest przygotowany do samodzielnej działalności artystycznej w obszarze kompozycji i aranżacji, aktywności w zakresie stosowania metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także działalności w obszarze postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Studia przygotowują również do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych - sieciowych, telewizyjnych i krótkich form filmowych.

Kryteria kwalifikacji

Egzamin praktyczny (przesłanie plików video)

1. Sprawdzian predyspozycji muzycznych.

Przesłanie pliku z nagraniem video - nagranie wykonania na wybranym instrumencie muzycznym jednego, dowolnego utworu muzycznego albo (alternatywnie) zaśpiewanie dowolnej piosenki (czas: do 3 minut).
Nagranie musi zostać zarejestrowane w jednej całości, bez montażu, przy użyciu dowolnego urządzenia nagrywającego obraz i dźwięk, np. smartfona lub kamerki internetowej.

• Nagranie musi być przesłane w osobnym pliku, nazwa pliku powinna być opisana wg wzoru:
- imię i nazwisko,
- kierunek i poziom studiów,
- autor kompozycji,
- tytuł kompozycji.

  • Nagrania noszące ślady jakichkolwiek cięć lub innych przeróbek nie będą oceniane.
  • Podczas nagrywania należy pamiętać o oświetleniu, położeniu kamery oraz kadrowaniu. Oświetlenie powinno padać na kandydata od przodu. Kamera powinna zostać ustawiona stabilnie oraz w taki sposób, żeby kandydat i cały zakres jego ruchu, a także instrument, widoczne były w kadrze przez cały czas nagrania (w wypadku pianistów nagranie profilu z widocznymi dłońmi).
  • Urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk musi znajdować się przez cały czas nagrania w tym samym miejscu i ustawieniu.

Ocena: od 0 do 10 punktów.

2. Praca autorska.

Przesłanie pliku z nagraniem autorskiej pracy dźwiękowej (kompozycja, aranżacja, produkcja muzyczna, udźwiękowienie filmu lub gry itp.) lub kompozycji w formie zapisu nutowego, w pliku pdf.

  • Nagrania audio/video powinny zostać nadesłane w postaci pliku w standardowym, popularnym formacie (np.: WAV, AIFF, MP3 lub MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV),
  • Praca musi być przesłana osobnym plikiem, nazwa pliku powinna być opisana wg wzoru:

- imię i nazwisko,
- kierunek i poziom studiów,
- autor kompozycji,
- tytuł kompozycji.

3. Autoprezentacja:

- przesłanie pliku video z nagranym uzasadnieniem wyboru kierunku studiów/przedstawieniem indywidualnych zainteresowań muzycznych (czas: do 2 minut).

Ocena: od 0 do 10 punktów.

Ocena łączna: od 0 do 20 punktów, ocena pozytywna od 11 punktów.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Medialna laureat

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

ismuz.wsne@us.edu.pl
dziekanat.wsne@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl