kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności :

 • edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej
 • muzyka popularna-produkcja i wykonawstwo
 • zespołowa praktyka wykonawcza

Kiedy następuje wybór specjalności : W pierwszym semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. Program kształcenia zawiera kilka obszarów, w tym zagadnienia z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, praktyczne umiejętności (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, chór, orkiestry). Uzupełnieniem programu studiów są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. W programie kształcenia znajdują się specjalności, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom:

 • Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej;
 • Muzyka popularna - produkcja i wykonawstwo:
 • Zespołowa praktyka wykonawcza.

Specjalność Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej ma na celu poszerzenie kwalifikacji absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych, a także osób w wieku senioralnym. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu, i tańca.

Specjalność Muzyka popularna - produkcja i wykonawstwo poszerza kwalifikacje absolwenta w obszarze szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych w zakresie muzyki rozrywkowej. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności z zakresu śpiewu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej w obszarze muzyki rozrywkowej, a także podstaw szeroko rozumianej pracy z dźwiękiem.

Ukończenie specjalności Zespołowa praktyka wykonawcza poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania, prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, gry na wybranym instrumencie/śpiewu, umiejętności współdziałania w zespołach na różne składy wykonawcze. Absolwent jest przygotowywany przede wszystkim do pracy w amatorskim ruchu muzycznym i do pracy z różnego rodzaju zespołami szkolnymi.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może zajmować się:

 • edukacją muzyczną na wszystkich poziomach edukacji szkolnej,
 • animacją muzyczną prowadzoną w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych,
 • organizacją i obsługą festiwali i innych imprez muzycznych,
 • prowadzeniem zespołów muzycznych,
 • prowadzeniem różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej,
 • pracą w placówkach realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej w działaniach pedagogicznych.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: Integralną częścią programu kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są moduły, których realizacja pozwala studentowi uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne, pod warunkiem zrealizowania modułów pedagogiczno-psychologicznych wraz z praktykami zawodowymi obowiązujących na tym samym kierunku na studiach pierwszego stopnia.

Kryteria kwalifikacji

Egzamin praktyczny (przesłanie plików video)

1. Gra na instrumencie/śpiew: - przesłanie pliku video z nagranym wykonaniem dwóch dowolnych utworów na wybranym instrumencie albo (alternatywnie) jednego, dowolnego utworu zagranego na wybranym instrumencie i zaśpiewanie jednego, dowolnego utworu wokalnego (czas trwania każdego z utworów: do 3 minut).

Ocena: od 0 do 10 punktów.

2. Kształcenie słuchu- solfeż (czytanie nut głosem) - przesłanie pliku video z nagraną realizacją głosem jednego  z wybranych ćwiczeń*;

- realizacja głosem przebiegu rytmicznego; przesłanie pliku video z nagraną realizacją głosem jednego, wybranego ćwiczenia**

3. Autoprezentacja: - przesłanie pliku video z nagranym uzasadnieniem wyboru kierunku studiów/przedstawieniem indywidualnych zainteresowań muzycznych, informacją planowanym wyborze ścieżki specjalnościowej (czas: do 2 minut).

Ocena: od 0 do 10 punktów.

Ocena łączna: od 0 do 20 punktów, ocena pozytywna od 11 punktów.

*ćwiczenia (solfeż) do pobrania ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów

** ćwiczenia rytmiczne do pobrania ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów

Wytyczne dotyczące nagrania:

 • Nagranie prezentacji instrumentalnej musi być przesłane w osobnym, poprawnie opisanym pliku (imię i nazwisko kandydata, kierunek i poziom studiów, autor prezentowanego utworu, tytuł utworu)
 • Nagranie ćwiczeń z kształcenia słuchu musi być przesłane w osobnym, poprawnie opisanym pliku (imię i nazwisko kandydata, kierunek i poziom studiów).
 • Nagranie autoprezentacji musi być przesłane w osobnym, poprawnie opisanym pliku (imię i nazwisko kandydata, kierunek i poziom studiów).
 • Nagrania muszą zostać zarejestrowane bez cięć, przy użyciu dowolnego urządzenia nagrywającego obraz i dźwięk, np. smartfona lub kamerki internetowej.
 • Kandydaci, których nagrania będą nosiły ślady jakichkolwiek cięć lub innych przeróbek, nie będą oceniani.
 • Podczas nagrywania należy pamiętać o oświetleniu, położeniu kamery oraz kadrowaniu. Oświetlenie powinno padać na kandydata od przodu. Kamera powinna zostać ustawiona stabilnie oraz w taki sposób, żeby kandydat i cały zakres jego ruchu, a także instrument, widoczne były w kadrze przez cały czas nagrania (w wypadku pianistów nagranie profilu z widocznymi dłońmi).
 • Urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk musi znajdować się przez cały czas nagrania w tym samym miejscu i ustawieniu.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

ismuz.wsne@us.edu.pl
dziekanat.wsne@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl