kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku:

ISM to Uniwersytet Śląski dostępny w całości do wyboru. Kandydat przyjęty na ISM może wybrać kierunek studiów spośród wszystkich prowadzonych na naszym Uniwersytecie, a swój wybór uzupełnia o zajęcia z innych dziedzin. Ma możliwość uzyskania więcej niż jednego dyplomu. Studia mają charakter indywidualny, co oznacza, że student ISM samodzielnie układa swój plan studiów, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył. Przez cały okres studiów student ISM pozostaje pod opieką indywidualnego tutora (pracownika naukowego), którego zadaniem jest merytoryczna i administracyjna pomoc i konsultacja.

Ponadto studia drugiego stopnia powiązane są z projektem współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w ramach którego studenci tworzą grupy, których celem jest rozwiązanie za pomocą interdyscyplinarnych narzędzi praktycznych problemów, które stają przed instytucjami współpracującymi.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent ISM uzyskuje dyplom na wybranym przez siebie kierunku (lub kierunkach), a więc posiada te same kompetencje i uprawnienia, co inni absolwenci danego kierunku. Ponadto posiada kompetencje, wynikające z zajęć, w których uczestniczył na innych kierunkach, co zwiększa jego wartość w porównaniu z absolwentami jednego kierunku.

Dodatkowo charakter tych studiów sprawa, że absolwent jest dobrze przygotowany zarówno do samodzielnej pracy jak i działania w grupie, potrafi dobrze zarządzać swoim czasem i nauczony jest dokonywać rozsądnych wyborów.

Absolwent studiów drugiego stopnia ISM może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w dziedzinie, która odpowiada ukończonym przez niego studiom.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny w dziedzinie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych oraz sztuki.

Etap I — KONKURS OCEN NA DYPLOMIE

Sposób przeliczania ocen na punkty:

Ocena na dyplomie

Punkty

celujący

30 pkt

bardzo dobry

25 pkt

dobry plus

20 pkt

dobry

15 pkt

dostateczny plus

10 pkt

dostateczny

5 pkt

 

Maksymalnie:  30 punktów.

Etap II – ROZMOWA KOMPETENCYJNA

O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając w terminie wyznaczonym w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin).

Do każdego z tematów kandydat dołącza literaturę przedmiotu (minimum po 4 pozycje). Komisja kwalifikacyjna na początku rozmowy wybiera do prezentacji jeden z tematów.

Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 40 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.

Otrzymanie przez kandydata mniej niż 15 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu etapach: 70 punktów.

Kolejność przyjmowania kandydatów określa lista rankingowa, utworzona w oparciu o ww. kryterium kwalifikacji.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy) podlegają tej samej procedurze egzaminacyjnej, co polscy kandydaci (posiadający dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny) i przechodzą dwustopniowe postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu ocen na dyplomie oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kompetencyjna).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
32 359 13 05
32 359 20 59

ism@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl