contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

5 years

Faculty of Arts and Educational Science

Cieszyn

Education profile: General academic

ECTS guidebook

Description

Oferowane specjalności : 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Surdopedagogika z arteterapią

Kiedy następuje wybór specjalności:  od I semestru I roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: zajęcia weekendowe (piątek, sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu

Charakterystyka kierunku :

Pięcioletnie (liczące dziesięć semestrów) studia magisterskie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)  przeznaczone dla osób chcących zdobyć wiedzę naukową oraz umiejętności praktyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi, w różnych instytucjach oświatowych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki specjalnej w zakresie wybranej specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
 • Surdopedagogika z arteterapią.

Szerokie kompetencje specjalizacyjne absolwentów budowane są na podstawach wiedzy humanistycznej i społecznej oraz elementów wiedzy medycznej, w tym szczególnie z obszarów pedagogiki, psychologii, socjologii, antropologii.

Studia pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej:

 • rozwoju człowieka, przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy;
 • typów i stopni niepełnosprawności,
 • społecznych, psychologicznych i pedagogicznych aspektów integracji, inkluzji, a także mechanizmów segregacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnościami,
 • metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie;
 • technik terapii.

Ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe, szczególnie tutoring z praktyką – gdzie każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Program zajęć uwzględnia nowatorskie sposoby ekspresji artystycznej z zastosowaniem środków technicznych. Realizowane w ramach studiów efekty uczenia się, wpisujące się w najnowsze rozporządzenia, pozwalają absolwentowi nabyć kwalifikacje i kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy. Wszystkie powyższe elementy stanowią podstawę do komplementarnej organizacji i realizacji programu studiów na kierunku pedagogika specjalna. W ramach kierunku studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii osób z niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych społecznie.

Wskazane wyżej – w ogólnej charakterystyce kierunku – założenia ogólne, cele, formy organizacji zajęć, zakładane kompetencje (szczególnie w powiązaniu z potrzebami społecznymi i potencjalnymi miejscami / stanowiskami pracy) zostają ukierunkowane na pracę z osobami mającymi różne niepełnosprawności. W ramach kierunku (równolegle do nabywania i rozszerzania wiedzy i kompetencji ogólnohumanistycznych, w tym także ogólnopedagogicznych oraz tych z zakresu ogólnych zagadnień pedagogiki specjalnej) studenci nabywają:

 • pogłębioną wiedzę dotyczącą niepełnosprawności, rozwoju, diagnozy, edukacji, terapii osób z niepełnosprawnością lub/i niedostosowaniem społecznym;
 • rozszerzoną wiedzę o medycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych mechanizmach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością lub/i niedostosowaniem społecznym;
 • specjalistyczne kompetencje metodyczne (w tym także komunikacyjne), z zakresu metodyki pedagogiki specjalnej
 • umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi osób z niepełnosprawnością lub/i niedostosowaniem społecznym;
 • specjalistyczne kompetencje wymagana w obszarze rehabilitacji, edukacji i terapii.

Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Specjalność jest adresowana do osób, które chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę na temat etiologii, patomechanizmów i objawów zaburzeń utrudniających osobie z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonowanie w społeczeństwie. Wiedza naukowa i umiejętności praktyczne, zdobyte podczas praktyk, dają możliwość poznania najnowszych metod wychowawczych i terapeutycznych potrzebnych do monitorowania przebiegu procesu edukacyjno-terapeutycznego dzieci i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami. 

Studenci na specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających im przeprowadzanie diagnozy osób z niepełnosprawnością intelektualną; ustalenie skutecznych metod i technik oddziaływań terapeutycznych wobec tych osób w środowisku rodzinnym, szkolnym, pozaszkolnym; podejmowanie czynności związanych z programowaniem, realizowaniem oddziaływań edukacyjnych i rehabilitacyjnych w placówkach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w których przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Studenci poznają najnowsze tendencje w zakresie edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną kształtują pozytywne postawy wobec tej grupy osób oraz rozwijają potrzebę budowania takich postaw w społeczeństwie.

Specjalność ta realizowana na kierunku pedagogika specjalna, umożliwia nabycie kwalifikacji i kształtowanie kompetencji do pracy: w różnych formach edukacji, rehabilitacji, wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, a także sprzężoną niepełnosprawnością); w instytucjach wspierających te procesy.

Absolwent po ukończenia studiów może podjąć pracę w: przedszkolach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, jako organizator kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w instytucjach opieki całkowitej (internatach specjalnych ośrodków, domach pomocy społecznej i in.) i dziennej (warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia i in.), organizacjach pozarządowych.

Specjalność: Surdopedagogika z arteterapią

Surdopedagogika z arteterapią to specjalność nauczycielska w  ramach której studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii – zwłaszcza arteterapii do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchową. Założenia ogólne kierunku, cele, formy organizacji zajęć, zakładane kompetencje (szczególnie w powiązaniu z potrzebami społecznymi i potencjalnymi miejscami / stanowiskami pracy) zostają ukierunkowane na pracę z osobą z dysfunkcją słuchu. W ramach specjalności (równolegle do nabywania i rozszerzania wiedzy i kompetencji ogólnohumanistycznych w tym także  ogólnopedagogicznych, a także tych z zakresu ogólnych zagadnień pedagogiki specjalnej) studenci nabywają:

 • pogłębioną wiedzę dotyczącą niepełnosprawności słuchu, rozwoju, diagnozy, edukacji, terapii osób z niepełnosprawnością sensoryczną, ukierunkowaną na deficyty słuchowe;
 • rozszerzoną wiedzę o medycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych mechanizmach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością słuchową;
 • specjalistyczne kompetencje metodyczne (w tym także komunikacyjne);
 • umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi osób z niepełnosprawnością sensoryczną, ukierunkowaną na deficyty słuchowe;
 • specjalistyczne kompetencje użytkowania sztuki jako narzędzia terapii i rehabilitacji, osób z niepełnosprawnościami - szczególnie w pracy z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi.

Program specjalności służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z dysfunkcjami słuchowymi. Pozwala przygotować pracowników placówek: resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością słuchu), resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z dysfunkcjami słuchu), a także organizacji trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów oraz korzystania z bazy jaką dysponuje Wydział w Cieszynie zapewniający dostęp do specjalistycznych pracowni artystycznych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Program kierunku służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym. Pozwala przygotować pracowników placówek: resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym), a także organizacji trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu tychże osób (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego). Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Kierunek przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego (danej specjalności) zgodnie  z nowymi standardami wyznaczonymi Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019 roku, zał. 3 (Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Admissions criteria

For candidates with new maturity diplomas

Arithmetic average of the results from subjects passed during the maturity exam in the written part will be considered, whilst the result from the extended level will be multiplied x 2.

In case of candidates who present the results of maturity exam on both the basic and extended level, the higher of the scores will be considered during the qualification procedure.

For candidates with old maturity diplomas

In case of candidates who passed the old maturity exam, the results of maturity exam from all subjects passed during the exam in its written and oral part are considered.

Grades from the maturity exam will be calculated into percentage points in the following manner:

Maturity exam until 1991

Maturity exam after 1991

6 – 100 %

5 – 100 %

5 – 80 %

4 – 70 %

4 – 75 %

3 – 30 %

3 – 50 %

2 – 30 %

Candidate's final result who passed the maturity exam is an average arithmetic from all grades from the maturity exam, calculated into recruitment points.

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester

Tuition paid in full

PLN2,100.00

Tuition paid in 3 installments

 • PLN742.50
 • PLN742.50
 • PLN765.00

Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

To be announced

Semestral fee will be announced at a later date.