kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku:

Kognitywistyka korzysta z wielu źródeł. Interdyscyplinarne badania nad umysłem, procesami poznawczymi, ich neurobiologicznym podłożem, badania sztucznej inteligencji, korzystające ze zdobyczy informatyki, odwołujące się do psychologii, językoznawstwa i filozofii umysłu kształtują profil absolwenta kierunku. Potrafi on wszechstronnie analizować problemy i konflikty, wskazując ich podłoże. Stosuje narzędzia różnych dyscyplin takich jak logika, teoria poznania, neurobiologia czy informatyka. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat zachowania człowieka, objętą zakresem psychofizjologii, etologii, socjobiologii czy memetyki. Nieobce są mu również języki programowania, uczenie maszynowe oraz analiza tekstów.

Studia na kierunku kognitywistyka pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zbudowanych w oparciu o poznanie biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów kształtowania się i rozwoju podmiotowości człowieka. Absolwent studiów kognitywistycznych dysponować będzie umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, w tym przede wszystkim do poszerzającego się ciągle procesu intelektualizacji pracy i znaczenia tzw. kompetencji miękkich dających możliwości elastycznego reagowania na pojawiające się zmiany i wyzwania.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kognitywistyki drugiego stopnia posiada wysoką kulturę intelektualną, popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym, potrafi wszechstronnie analizować problemy i konflikty, wskazując ich podłoże. Jest w stanie dostrzec alternatywne koncepcje, zaproponować oraz sprawdzić własne hipotezy. Nie sprawia mu trudności zastosowanie wiedzy dotyczącej procesów kognitywnych do interpretacji i działań praktycznych związanych z kształceniem i wychowaniem człowieka czy odniesienie jej do ważnych zagadnień życia społecznego i wyzwań współczesnej cywilizacji. Kończąc studia kognitywistyczne, student jest przygotowany do uczestnictwa w komunikacji naukowej posiada umiejętności pisania, redagowania oraz recenzowania tekstów naukowych, w tym umiejętności prowadzenia dyskusji ze specjalistami w zakresie kognitywistyki oraz referowania problemów, w sposób zrozumiały i jasny dla nie-kognitywistów.

Otwartość na nowe idee i trendy badawcze, zdolność krytycznej oceny informacji oraz umiejętność planowania działań własnych i grupy sprawia, że absolwent/ka kognitywistyki doskonale radzi sobie na rynku pracy.

Perspektywy zawodowe:

 • członek zespołów projektujących produkty interaktywne: programy, urządzenia czy interfejsy urządzeń (np. strony internetowe) optymalizujące ludzkie działanie czy wspomagające działanie osób o upośledzonych funkcjach poznawczych (np. osób starszych);
 • pracownik instytucji sfery badawczo-rozwojowej, które realizują programy RRI;
 • kierownik działu badań i rozwoju w firmach (R&D Manager)
 • pracownik działu HR w korporacjach (optymalizujący działanie danej organizacji);
 • pracownik firm związanych z IT;
 • pracownicy ośrodków przetwarzania danych (np. badania rynku i zachowań konsumenckich);
 • pracownik agencji reklamowych;
 • specjalista ds. public-relations;
 • pracownik w środkach masowego przekazu (jako osoby odpowiedzialna za optymalizację przekazu);
 • pracownik w instytucjach lokalnych i samorządowych wspierających kreatywność i innowacyjność;
 • osoby zatrudnione w jednym z nowych zawodów, wymagających specyficznych zdolności i wiedzy na temat działania ludzkiej umysłowości i stymulowania procesów poznawczych (mediator, specjalista do spraw kultury firmy, pracownik policji czy instytucji kulturalnych);
 • naukowiec/pracownik uniwersytetu.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

Kwalifikacja obejmuje konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich — brana jest pod uwagę ocena znajdująca się w dyplomie.
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o wynik ukończenia studiów, wg zasad:

 • ukończenie studiów na kierunku kognitywistyka — wynik mnożony x 3;
 • ukończenie studiów na innym kierunku z dziedziny nauk humanistycznych albo biologii, biotechnologii, biofizyki, informatyki, mechatroniki, informatyki stosowanej, matematyki, psychologii — wynik mnożony x 2;
 • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — wynik mnożony x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 16 09

https://us.edu.pl/wydzial/wh

kognitywistyka.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl