kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

4 lata

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Zadaniem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego jest stwarzanie doktorantom optymalnych warunków do prowadzenia własnych badań naukowych na najwyższym poziomie. Szkoła Doktorska realizuje swój cel poprzez wspieranie młodych naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, stwarzając im najlepsze warunki rozwoju naukowego, zgodnie z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną Uczelni.

Strona internetowa Szkoły Doktorskiej: https://us.edu.pl/szkola-doktorska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej realizowana jest w trybie konkursu, osobno w trzech obszarach:

 • obszar nauk humanistycznych, sztuki i teologii;
 • obszar nauk społecznych;
 • obszar nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych.

W obszarze nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki Szkoła Doktorska kształci w następujących dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • nauki teologiczne,
 • sztuki filmowe i teatralne,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kontakt

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
Tel. 32 359 24 71, 32 359 24 72, 32 359 24 51
szkola.doktorska@us.edu.pl

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się na zasadzie dwuetapowego konkursu. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ocenę planu badawczego, osiągnięcia naukowe kandydata, doświadczenia kandydata w zakresie współpracy międzynarodowej. Pierwszy etap konkursu polega na ocenie projektu planu badawczego kandydata przez trzech ekspertów; co najmniej dwóch ekspertów reprezentuje dyscyplinę kandydata, a jeden może reprezentować dyscyplinę pokrewną. Do następnego etapu rekrutacji  przechodzą kandydaci, którzy od co najmniej dwóch ekspertów uzyskali, określoną w uchwale rekrutacyjnej, minimalną ilość  punktów. Drugim etapem konkursu jest rozmowa kwalifikacyjna oceniana przez obszarową komisję rekrutacyjną złożoną z przedstawicieli wszystkich dyscyplin danego obszaru, po dwóch członków z każdej dyscypliny. Kandydaci są kwalifikowani według listy rankingowej, którą otwiera osoba z największą liczbą punktów, a zamyka osoba z minimalną liczbą punktów pozwalającą na zakwalifikowanie do Szkoły Doktorskiej. Kandydaci, którzy nie zdobyli minimum punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, nie zostaną przyjęci do Szkoły Doktorskiej nawet wtedy, gdy limit przyjęć w danym obszarze nie został wyczerpany. Jeżeli więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o pozycji na liście rankingowej decyduje ocena uzyskana za projekt planu badawczego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdują się pod adresem https://us.edu.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-na-rok-akademicki-2021-2022/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności