kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć umiejętności, wymagane do pracy w bibliotece. Program studiów jest konsultowany ze środowiskiem bibliotekarskim i uwzględnia nowe tendencje w zawodzie bibliotekarza.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Studia adresowane są do osób, które chcą nabyć kwalifikacje zawodowe do pracy w bibliotekach lub placówkach informacji naukowej. Kładą nacisk na praktyczne umiejętności, wykorzystywane w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji naukowej. Prowadzone zajęcia mają przybliżyć umiejętności praktyczne, które wykorzystywane są we współczesnych placówkach bibliotecznych. Praktyka uzupełniana jest podstawami teoretycznymi, związanymi z gromadzeniem, zarządzaniem i opracowaniem dokumentów oraz informacji różnego typu. Słuchacze nabędą także umiejętności tworzenia profesjonalnych komunikatów, które są wykorzystywane w kontaktach z klientem i użytkownikiem biblioteki lub placówki informacji naukowej. Studia nie umożliwiają uzyskania uprawnień pedagogicznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy w bibliotekach. Zdobył wiedzę i umiejętności pracy z podstawowymi procesami bibliotecznymi, m.in. gromadzenie i zarządzanie zbiorami, opracowanie formalne i rzeczowe, systemy biblioteczne. Uzyskuje także kwalifikacje do pracy edukacyjnej i kulturalnej z czytelnikiem. Ważnymi umiejętnościami są również te związane z tworzeniem stron internetowych i profesjonalnym przygotowywaniem tekstów promocyjnych.

PROGRAM STUDIÓW

W programie studiów znajdują się: bibliografia, biblioteka w systemie edukacji i kultury, opracowanie formalne zbiorów, opracowanie rzeczowe zbiorów, zarządzanie zbiorami, historia książki i bibliotek, metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza, ochrona zbiorów bibliotecznych, systemy biblioteczne, webwriting.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjaliści bibliologii i informatologii oraz bibliotekarze praktycy.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 375

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (soboty-niedziele).

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wszystkich zaliczeń zrealizowanych według planu modułów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia adresowane są do osób, które chcą podjąć pracę w bibliotece. Zestaw modułów realizowanych w trakcie studiów odpowiada potrzebom kształcenia współczesnego bibliotekarza i obejmuje przedmioty kierunkowe oraz uzupełniające.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 6 października 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie:
Dokumenty można składać osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym, w sekretariacie lub przesłać pocztą. Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek, w godz. 10.00-15.00

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1550 zł - opłata jednorazowa za semestr
4650 zł - koszt studiów
1630 zł - płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 543 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 543 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 544 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 543 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 543 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 544 zł płatna do 15 maja 2022 r.

za III semestr:
I rata: 543 zł płatna do 1 października 2022 r.
II rata: 543 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 544 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Agnieszka Łakomy-Chłosta
e-mail: agnieszka.lakomy@us.edu.pl
tel. 32 200 93 17

Sekretariat
Tadeusz Maciąg
tadeusz.maciag@us.edu.pl
tel. 32 200 93 17

Wydział Humanistyczny
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 93 17

https://us.edu.pl/wydzial/wh

tadeusz.maciag@us.edu.pl
agnieszka.lakomy@us.edu.pl