kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia teoretycznie przygotowują do odbycia stażu w placówkach medycznych.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Studia poszerzają kompetencje w zakresie logopedii – każdy słuchacz nabędzie praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego u dzieci i dorosłych. Po odbytych studiach absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć pracę w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji. Będzie mógł posługiwać się tytułem neurologopedy w praktyce prywatnej. Studia teoretycznie przygotowują do odbycia stażu w placówkach medycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „Neurologopeda” w praktyce prywatnej.

PROGRAM STUDIÓW

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują moduły przedmiotowe: medyczne, logopedyczne, neuropsychologiczne oraz językoznawcze i pedagogiczne i są ułożone w układzie: I semestr – neurologopedia dorosłych i osób starszych, II semestr – neurologopedia dzieci i młodzieży. W programie studiów uwzględniono ćwiczenia i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, poradnie oraz ośrodki szkolno-wychowawcze.

WYKŁADOWCY

Wśród osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych są wybitni polscy badacze, nauczyciele akademiccy, logopedzi i neurologopedzi, lekarze i terapeuci.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 314

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele co dwa tygodnie. Niektóre zajęcia laboratoryjne odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych. Większość zajęć realizowanych jest w budynku Wydziału Humanistycznego UŚ, część - w specjalistycznych placówkach na terenie województwa śląskiego. Zakładana jest realizacja zajęć w formie stacjonarnej. Możliwe jest jednak uruchomienie i prowadzenie studiów w formie kształcenia zdalnego, o ile będzie tego wymagała sytuacja epidemiczna w kraju.

Kryteria ukończenia studiów:
W ramach studiów słuchacze zobowiązani są do opracowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i części praktycznej, która stanowi potwierdzenie merytorycznego i metodycznego przygotowania słuchacza do wykonywania zawodu. Słuchacze prezentują swoją pracę podczas egzaminu przed komisją.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia adresowane są do logopedów, którzy ukończyli pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną lub podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu logopedii (czterosemestralne). Studia poszerzają wiedzę na temat zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego i kształcą umiejętności do pracy z pacjentami z uwarunkowanymi uszkodzeniami OUN lub z jego dysfunkcjami. Nadają uprawnienia do prowadzenia diagnozy, profilaktyki i terapii neurologopedycznej w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym, w placówkach specjalnych oraz uprawniają do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w prywatnej praktyce.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 17 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia
  • kwestionariusz osobowy
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia pięcioletnich studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną lub świadectwo ukończenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów)
  • życiorys.

Po zakwalifikowaniu na studia słuchacz składa w sekretariacie oryginały dokumentów. Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1840 zł - opłata jednorazowa za semestr
3680 zł - koszt studiów (płatność jednorazowa)
3880 zł - koszt studiów (płatność w ratach)
1940 zł płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 640,20 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 640,20 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 659,60 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 640,20 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 640,20 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 659,60 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Kamila Kuros-Kowalska (do czerwca 2021)
e-mail: kamila.kuros-kowalska@us.edu.pl

dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ (od 1 lipca 2021)
e-mail: jaroslaw.pacula@us.edu.pl

Sekretariat
Anna Jacoszek
e-mail: logopedia@us.edu.pl

Wydział Humanistyczny
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel. 32 200 94 36
tel. komórkowy 516 900 823

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 36
51 690 08 23

https://us.edu.pl/wydzial/wh

logopedia@us.edu.pl