kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania pracownikami w organizacji.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Zdobycie kompetencji psychologicznych, kierowniczych i coachingowych. Uczestnicy poznają psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka i uczą się sposobów ich wykorzystywania w pracy z ludźmi. Warsztat, trening, symulacja. Na większości zajęć, obok mini-wykładów, stosowane są aktywizujące metody nauczania. Program obejmuje trzy bloki tematyczne: blok wiedzy i umiejętności psychologicznych, blok poświęcony coachingowi i jego zastosowaniom w pracy menedżera, blok ekonomiczno-prawny, dostarczający podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i prawa pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

  • będziesz posiadał wiedzę istotną dla kierowania ludźmi w organizacji
  • rozwiniesz własne kompetencje menadżerskie
  • zdobędziesz wiedzę w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, prawa pracy
  • zostaniesz wyposażony w instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji w zakresie m.in.: kierowania i przywództwa, zarządzania i kierowania zmianą, zarządzania sytuacją kryzysową i ryzykiem, kształtowania systemów motywacyjnych w organizacji, twórczego rozwiązywania problemów, budowania systemu ocen pracowniczych, budowania systemu i modeli kompetencyjnych, rekrutacji i selekcji personelu oraz planowania karier pracowniczych, rozpoznawania i skutecznego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w organizacji.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów jest oparty na trzech blokach tematycznych: blok wiedzy i umiejętności psychologicznych, blok poświęcony coachingowi i jego zastosowaniom w pracy menedżera, blok ekonomiczno-prawny, dostarczający podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i prawa pracy. Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w modelowe instrumenty zarządzania, w podstawy prawa pracy oraz ekonomii, zdobywają kompetencje menedżerskie, umiejętności nawiązywania skutecznych kontaktów społecznych, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji. Elementy coachingu wspierają poznawanie własnych zasobów oraz wspierają rozwój osobisty uczestników studiów.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowo - dydaktyczni Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, osoby z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz praktycy - licencjonowani trenerzy, posiadający bogate doświadczenie warsztatowe i treningowe. Studia realizowane są przez trzy grupy specjalistów: psychologów, prawników oraz ekonomistów.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 220 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: sobota i niedziela (8.00-14.00).

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest praca końcowa.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia są adresowane do osób pełniących stanowiska kierownicze, przygotowujących się do podjęcia roli kierownika (menedżera), oraz wszystkich osób pragnących podwyższyć swoje kompetencje w obszarze kierowania ludźmi.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 20 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1550 zł - opłata jednorazowa za semestr
3100 zł - koszt studiów
1630 zł - płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 537,90 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 537,90 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 554,20 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 537,90 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 537,90 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 554,20 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt:

Kierownik studiów
dr hab. Elżbieta Turska
e-mail: elzbieta.turska@us.edu.pl
tel. 32 3599736

Sekretariat
Katarzyna Korner
e-mail: katarzyna.korner@us.edu.pl
tel. 32 359 97 35
tel. 500 233 475

Wydział Nauk Społecznych
40 -126 Katowice
ul. Grażyńskiego 53, p. 220

 

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 97 35
32 359 97 36

https://us.edu.pl/wydzial/wns

katarzyna.korner@us.edu.pl
elzbieta.turska@us.edu.pl