kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi.
Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu arteterapii - kwalifikacje w zakresie arteterapii, profilaktyki, diagnostyki psychopedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno - arteterapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych propozycji w tej problematyce.
Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

  • zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną
  • będziesz przygotowany do organizowania i prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi
  • nauczysz się dobierać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych
  • zdobędziesz przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, organizacje pozarządowe i służbę zdrowia.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i dydaktyk arteterapeutycznych, w tym: psychologia kliniczna, podstawy wiedzy o sztuce, psychopedagogika twórczości, diagnoza psychopedagogiczna, konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych, biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, pedagogika specjalna, choreoterapia, fotografia w terapii przez sztukę, arteterapia przez muzykę, arteterapia przez literaturę (bajkoterapia), arteterapia przez sztuki plastyczne, drama w arteterapii, warsztaty terapii zajęciowej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków zajmujących się arteterapią.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 500 godzin (80 wykładów, 395 ćwiczeń i 25 seminarium)

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: sobota, niedziela (8.00-18.00).

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej - projektu działań arteterapeutycznych.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata studiów humanistycznych, społecznych, artystycznych, medycznych lub paramedycznych i są zainteresowane doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. Oferta skierowana jest także do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób pragnących pracować w takich placówkach.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 20 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w terminach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie, we wtorki i czwartki w godz. od 10.00 do 14.00 lub przesłać pocztą po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e- mailowym.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1550 zł - opłata jednorazowa za semestr
4650 zł - koszt studiów
1580,20 - płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 521,65 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 521,65 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za III semestr:
I rata: 521,65 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 521,65 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 maja 2022 r.

za II semestr:
I rata: 521,65 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 521,65 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr hab. Urszula Szuścik
tel. 33 854 61 12
e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl

Sekretariat
Aleksandra Kobielus
tel. 33 854 61 12
e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62
tel. 33 854 61 12
pokój 7 a

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

urszula.szuscik@us.edu.pl
aleksandra.kobielus@us.edu.pl