kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, a także osób zamierzających podjąć pracę w strukturach administracyjnych. Ponadto studia dając możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, a także zasad prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalają przedsiębiorcom zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej, w tym nabyć umiejętności skutecznego zarządzania firmą, a także zespołem.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Studia poświęcone są szeroko rozumianym kwestiom dotyczącym funkcjonowania administracji publicznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem, przede wszystkim w relacjach z organami administracji. W ramach studiów szeroko omawiane są kwestie organizacji administracji publicznej, procedur ich funkcjonowania, nowoczesnych trendów i wyzwań współczesności.
Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy przede wszystkim umiejętności analizy tekstów prawnych przy wykorzystaniu dostępnych metod wykładni prawa, sporządzania rozmaitych dokumentów (wniosków, pism, środków odwoławczych, umów w obrocie gospodarczym), a także organizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami realizowanymi przez sektor publiczny.
Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem ma na celu nabycie przez słuchaczy umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych w praktyce gospodarczej oraz działalności administracji publicznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • masz wszechstronną wiedzę na temat funkcjonowania sektora publicznego, a także zasad prowadzenia działalności gospodarczej
 • zdobywasz umiejętności przydatne w pracy zawodowej, takie jak np. interpretowanie przepisów prawnych, rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem alternatywnych metod np. negocjacji
 • zdobywasz umiejętności skutecznego zarządzania firmą oraz zespołem
 • posiadasz wiedzę związaną z wieloaspektowym funkcjonowaniem administracji publicznej oraz zagadnieniami nauki o zarządzaniu,
 • jesteś przygotowany do pracy w strukturach administracyjnych
 • posiadasz praktyczną wiedzę dotyczącą wielu kluczowych regulacji prawnych
 • jesteś gotowy do samodzielnego występowania przed organami administracji publicznej, a także do swobodnego podejmowania oraz uczestniczenia w czynnościach prawnych mających miejsce w obrocie gospodarczym.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów jest tak przygotowany, aby słuchacze poznając kluczowe regulacje prawne, a także instytucje oraz procedury administracyjne właściwe w zakresie prawa gospodarczego oraz administracyjnego, nabyli umiejętność praktycznego stosowania określonych narzędzi prawnych. Studia dają możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego. Słuchacze otrzymują kompleksową informację na temat publicznoprawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, relacji z sektorem publicznym, procedur funkcjonowania administracji publicznej. Po zakończeniu edukacji słuchacze posiadają praktyczną wiedzę dotyczącą regulacji prawnych w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, samorządu terytorialnego, finansów publicznych, jak również wybranych aspektów ekonomiczno-finansowych działalności przedsiębiorstw (również publicznych). Studia uwzględniają aktualne wyzwania sektora publicznego, trendy światowe oraz bieżące kierunki rozwoju w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowo - dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego oraz eksperci w dziedzinie zarządzania i administracji, m.in.:

 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki - Kierownik Zespołu Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od szesnastu lat jest Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wypromował 20 doktorów prawa. Członek Centralnej Komisji do spraw Tytułu i Stopni Naukowych – kadencja 2013-2016 i 2017-2020. Czynny radca prawny.
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - profesor dr hab. nauk prawnych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych. Opiekun naukowy i promotor 20 rozpraw doktorskich. W latach 1993-1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010 r.) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Od 2005 r. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Uznany ekspert w sprawach finansów samorządu terytorialnego, a zwłaszcza podatków lokalnych. Doradca podatkowy. Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych IV Kadencji (2014-2018). Członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
 • prof. dr hab. Jacek Górecki - prawnik, radca prawny, profesor nauk prawnych. Autor ponad 70 prac naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego (od 1994 r.) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (od 2010 r.). Prowadził liczne szkolenia dla sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, aplikantów notarialnych i radcowskich. Autor i współautor wielu opinii prawnych przygotowywanych dla administracji publicznej i przedsiębiorców.
 • prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski - profesor nauk prawnych. W latach 2004-2018 Kierownik Zakładu Karnego Procesowego w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Po przekształceniach organizacyjnych Wydziału w 2018 roku, profesor w Katedrze Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. Sędzia w stanie spoczynku, Sądu Okręgowego w Opolu. W latach 2006-2007 delegowany do Izby Karnej Sądu Najwyższego, a w latach 2009-2018 wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
 • prof. dr hab. Anna Łabno - profesor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego (Portugalia i Hiszpania) oraz polskiego prawa konstytucyjnego (m.in. redaktor naukowy i współautorka 3-tomowej monografii poświęconej idei solidaryzmu: Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki, Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym, Państwo solidarne), a także wielu ekspertyz i opinii naukowych. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów od 2016 r.
 • prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca - pracownik Instytutu Nauk Prawnych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Zespołu badawczego instytucji prawa administracyjnego procesowego. Radca prawny. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, w szczególności Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego (wydania 2005, 2007 i 2010) oraz monografii poświęconych wybranym instytucjom ogólnego postępowania administracyjnego: Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Kraków 1998, (współautor), Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kraków 2000, Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kraków 2002 (współautor); Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kraków 2005, Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008, Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014, Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2018, (współautor). Ostatnio redaktor Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego. Od wielu lat orzeka w sprawach administracyjnych. Prowadzi zajęcia szkoleniowe z aplikantami radcowskimi oraz z pracownikami administracji rządowej (zarówno szczebla centralnego, jak i wojewódzkiego) i samorządowej. W dwóch kadencjach członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W dwóch kadencjach także Wicedziekan w OIRP w Katowicach.
 • dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz - pracownik Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia prawa angielskiego i Unii Europejskiej (Uniwersytet Cambridge) oraz studium języka angielskiego w The American Academy of English (Legal English). Absolwent The University of Chicago Summer Institute in Law and Economics, The University of Chicago Law School, partner naukowy Beijing Foreign Studies University w Pekinie. Współzałożyciel oraz współprowadzący The School of US Law oraz The School of Chinese Law and Culture w Katowicach. Były prodziekan WPiA UŚ, dwukrotny członek zarządu Fundacji Facultas Iuridica, były członek Rady Nadzorczej Radia Katowice. Konsultant kilku kancelarii adwokackich i radcowskich. Stały mediator w Ośrodku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica” wpisany na listę mediatorów sądowych prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Specjalizuje się w mediacjach w sprawach gospodarczych. Członek komitetów redakcyjnych lub naukowych czasopism prawniczych. Autor wielu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego.
 • dr hab. prof. UŚ Michał Kania - pracownik Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest stypendystą Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendystą DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, radcą prawnym, pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, pomysłodawcą i wykładowcą na studiach podyplomowych: Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne, pomysłodawcą i pierwszym prezesem zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezesem Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. W 2016 roku ukończył z wyróżnieniem Studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (m.in. na Uniwersytecie Florydy w Gainsville, Uniwersytecie Pace w Nowym Yorku, Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, King’s College w Londynie, Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie). Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.
 • dr hab. prof. UŚ Katarzyna Pokryszka - profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, mediator. Autorka wielu publikacji z zakresu publicznego i europejskiego prawa gospodarczego. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz na europejskim prawie spółek. Członek European Law Institute i Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.
 • dr hab. prof. UŚ Sławomir Tkacz - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy „O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii)”. W latach 2003-2006 odbył aplikację prokuratorską; wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Od 2007 r. związany z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich; jego zainteresowania naukowe obejmują teorię prawa, w szczególności problematykę prawa i wartości, zasad prawa i jego obowiązywania, a także zagadnienia wykładni prawa oraz argumentacji prawniczej.
 • dr hab. Ewa Przeszło - adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczony wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • dr Radosław Jeż - doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowy Sączu oraz Zarządzania Informacją Naukową i Technologią Informacyjną na Uniwersytecie Warszawskim. Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz zastępca dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2020-2024. Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, biegły sądowy w zakresie ekonomii, zarządzania strategicznego oraz organizacji przedsiębiorstw. Ławnik Sądu Najwyższego pierwszej kadencji. Wpisany na listę kandydatów do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Autor ponad 60 publikacji z zakresu analizy rynku pracy oraz logistycznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw opublikowanych w czasopismach i monografiach krajowych i zagranicznych. Promotor i recenzent licznych prac magisterskich i licencjackich. Członek Polskiej Akademii Nauk o/Katowice jak również członek Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Uczestnik licznych kursów i szkoleń w zakresie zdobywania i podnoszenia kompetencji miękkich w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
 • dr Anna Lichosik - doktor nauk prawnych, wyróżniona rozprawa doktorska z zakresu prawa rynku kapitałowego. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, licencjackie studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ponadto ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w tematyce prawa rynku kapitałowego.
 • dr Urszula Torbus - adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczony wykładowca studiów podyplomowych oraz trener szkoleniowy z prawa pracy. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych, stypendystka Komisji Europejskiej i rządu francuskiego, mediatorka. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • prof. dr hab. Janusz A. Strzępka – profesor zwyczajny, wieloletni kierownik katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawodowo związany z obsługą prawną podmiotów górniczych. Wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego. Dawniej współpracownik Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego, w szczególności prawa budowlanego, prawa spółek oraz prawa gospodarczego.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 184

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w piątki od godziny 15.00.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy pisemnej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia kierowane są do osób pracujących bądź planujących rozpoczęcie pracy w sektorze publicznym, jak również przedsiębiorców prywatnych, którzy w ramach swojej działalności współpracują z sektorem publicznym.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 20 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście do 20 września w sekretariacie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1600 zł - opłata jednorazowa za semestr
3200 zł - koszt studiów
1684 zł - płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 555,70 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 555,70 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 572,60 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 555,70 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 555,70 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 572,60 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt:

Kierownik studiów

prof. dr hab. Rafał Blicharz
e-mail: rafal.blicharz@us.edu.pl

dr Anna Hołda-Wydrzyńska (urlop macierzyński)
e-mail: anna.holda-wydrzynska@us.edu.pl

Sekretariat
Agnieszka Cichoń
e-mail: agnieszka.cichon@us.edu.pl
tel.: 32 359 20 46
Rektorat, ul. Bankowa 12, pokój 129 (parter)


Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11 b
tel: 32 359 20 46

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 21 49

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

agnieszka.cichon@us.edu.pl