kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego jako metod realizacji zadań publicznych w Polsce, z uwzględnieniem rozwiązań prawnych Unii Europejskiej i przyjętych regulacji na światowym rynku zamówień publicznych.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Studia zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego jako metod realizacji zadań publicznych. W 2014 r. zostały przyjęte nowe dyrektywy Unii Europejskiej, które istotnie wpłynęły na nowy kształt prawnej regulacji wydatkowania środków publicznych na realizację zamówienia publicznego. Dyrektywy te niewątpliwie powodują wiele problemów interpretacyjnych dotyczących istoty instytucji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi a tym samym wymagają odpowiedniej wykładni, pomocnej w szczególności uczestnikom procedur wyłaniania wykonawców zamówień. 11 września 2019 r. została uchwalona nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 r., dlatego też oferta studiów skierowana jest nie tylko do przedstawicieli i pracowników sektora publicznego (głównie z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego), ale również do przedsiębiorców (a więc wykonawców zamówień i partnerów prywatnych), którzy spotykają się z licznymi problemami praktycznymi - natury informacyjnej i interpretacyjnej - w obszarze omawianych instytucji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent posiada:

 • uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, z uwzględnieniem relacji zorientowanych na zastosowanie praktyczne pozyskanej wiedzy w ramach dyscyplin prawa administracji, prawa cywilnego, prawa finansowego i prawa karnego
 • wiedzę na temat struktur i podmiotów funkcjonujących na rynku zamówień publicznych oraz prawidłowości relacji pomiędzy uczestnikami funkcjonującymi na rynku gospodarczym
 • pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym
 • umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk prawnych i ekonomiczno-finansowych z zakresu zamówień publicznych oraz prawidłowo identyfikuje wzajemne relacje zachodzące między tymi zjawiskami
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotowego prawa oraz dyscyplin z zakresu prawa administracyjnego i finansowego w celu szczegółowego opisu oraz praktycznego analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów występujących w ramach zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego
 • umiejętność diagnozowania i projektowania działań praktycznych w sferze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • umiejętność formułowania własnej opinii i dokonania analizy przepisów dotyczących zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego
 • umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania proponowanych rozwiązań
 • umiejętności przygotowania umów, specyfikacji, ofert, planów, dokumentów, raportów i opracowań wykorzystywanych w zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym
 • umiejętność dokonania wyboru najkorzystniejszego wariantu partnerstwa publiczno-prywatnego konkretnego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowania zagadnienia dotyczącego finansów publicznych i aspektów finansowych związanych z partnerstwem
 • umiejętność wykorzystania i oddziaływania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze społecznym, ekologicznym i informatycznym.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje problematykę podstaw prawnych funkcjonowania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle prawa polskiego i europejskiego, tryby udzielania zamówień publicznych, przygotowanie postępowania i dokumentacji (ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówień publicznych, itp.) przez zamawiającego, przygotowanie ofert przez wykonawców, proces organizowania i działania organów związanych z zamówieniami publicznymi, umowy o udzielnie zamówień publicznych oraz umowy zawierane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, procedur odwoławczych, systemu kontroli w zakresie zamówień i partnerstwa publiczno-prywatnego.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków, wśród których znajdą się m.in.:

 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Jacek Górecki - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Piotr Pinior - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jarosław Zagrodnik - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Joanna Jagoda - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Ewa Przeszło - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Powałowski - Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Henryk Nowicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Paweł Nowicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Justyna Kownacka - radca prawny.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 180 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w piątki w godz. 15.15-20.00

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest napisanie pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia skierowane są zarówno do praktyków, zajmujących się problematyką zamówień, jak i do osób, chcących poznać materię z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Kompleksowy zakres tematów omawianych w ramach studiów sprawia, że są one atrakcyjną propozycją zarówno dla szeroko rozumianej administracji rządowej i samorządowej, jak i dla przedsiębiorców, którzy chcą uczestniczyć postępowaniach związanych z ubieganiem się o zamówienie publiczne bądź realizację umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 maja 2021 r. do 15 października 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać w sekretariacie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1600 zł – opłata jednorazowa za semestr
3200 zł – koszt studiów
1684 zł – płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 555,70 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 555,70 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 572,60 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 555,70 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 555,70 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 572,60 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr hab. Ewa Przeszło
tel.  32 359 11 64
e-mail: ewa.przeszlo@us.edu.pl

Sekretariat
Małgorzata Szaniewska
e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl
tel. 32 359 11 64

Wydział Prawa i Administracji
40-145 Katowice
ul. Bankowa 11 b

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 11 64

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

malgorzata.szaniewska@us.edu.pl