kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Sosnowiec

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach oraz do osób, które zamierzają podjąć taką pracę.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Studia realizowane są w ramach dziesięciu modułów tematycznych i seminarium dyplomowego, z których dwa moduły: ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych są wiodące. Modułami uzupełniającymi wiedzę są: infrastruktura informacyjna, wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa, systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem, cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni, infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe, archiwizacja dokumentów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zabezpieczania różnych rodzajów informacji, dzięki czemu absolwenci zyskują wyjątkową pozycję na współczesnym rynku pracy. Słuchacze po zakończeniu edukacji mogą pełnić rolę pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony, administratorów danych, inspektorów ochrony danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji. Podczas studiów słuchacze otrzymują dodatkowo: Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

PROGRAM STUDIÓW

Program jest realizowany w oparciu o dwa moduły wiodące – ochronę informacji niejawnych i ochronę danych osobowych. W ich ramach realizowane są m.in. przedmioty dotyczące: infrastruktury informacyjnej, wybranych problemów bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, archiwizacji dokumentów, infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego oraz cyberterroryzmu i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym, wdrażających politykę bezpieczeństwa informacji w firmach i instytucjach publicznych i prywatnych. Wykładowcami są eksperci w zakresie: bezpieczeństwa państwa, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji, infrastruktury informacyjnej, prawa informatycznego, archiwistyki, zarządzania kryzysowego, auditorzy wiodący systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, współpracujący, w większości, ze studiami od pierwszej edycji, autorzy licznych publikacji w zakresie tematyki studiów.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 160

Organizacja zajęć:
Studia obejmują dwanaście zjazdów sobotnio-niedzielnych od 9.00 do około 16.30.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń i obrona pracy dyplomowej. Temat pracy dyplomowej słuchacze wybierają lub mogą zaproponować własny, kierując się np. potrzebami w zakresie pełnionych obowiązków zawodowych.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Podczas studiów słuchacze otrzymują dodatkowo: Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, zwłaszcza osoby zajmujące się problematyką ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 20 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-15:00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1805 zł - opłata jednorazowa za semestr
3800 zł - koszt studiów
1900 zł - płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 630 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 630 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 640 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 630 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 630 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 640 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
e-mail: zygmunt.wrobel@us.edu.pl

Zastępca Kierownika studiów
dr Małgorzata Gajos-Gržetić
e-mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl
tel. 32 368 97 16

Sekretariat
Justyna Przybylska
e-mail: psoin@us.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
41-205 Sosnowiec
ul. Żytnia 12 p. 27
tel. 32 269 18 69

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Żytnia 12
41-200 Sosnowiec
32 269 18 69

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

psoin@us.edu.pl