kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, kultury organizacyjnej i zachowań społecznych w organizacji.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Studia Psychologia Zachowań Społecznych pozwalają na poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu:

 • psychologii ogólnej (osobowość, różnice indywidualne, radzenie sobie ze stresem, motywacja) oraz psychologii stosunków interpersonalnych (mechanizmy spostrzegania społecznego, jednostka a grupa, wpływ społeczny, agresja i zachowania prospołeczne, elementy psychologii politycznej)
 • kultury organizacyjnej i zachowań społecznych w organizacji (kulturowe uwarunkowania zachowania się, różnice kulturowe, psychologia zespołu pracowniczego, władza i kierowanie zespołem, motywowanie innych, zachowanie nieetyczne w organizacji – mobbing, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji, trening public relations, psychologia reklamy), nawiązywania relacji interpersonalnych i lepszego radzenia sobie w kontaktach z ludźmi (blok warsztatów z komunikacji interpersonalnej, zajęcia z diagnozy i kształtowania inteligencji emocjonalnej, trening autoprezentacji i zarządzania sobą oraz trening asertywności).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz miał wiedzę psychologiczną istotną dla rozumienia zachowań społecznych
 • będziesz wiedział jak w optymalny sposób wykorzystywać własne zasoby i możliwości
 • pogłębisz samowiedzę i samoświadomość
 • będziesz miał wiedzę z psychologii ogólnej, kultury organizacyjnej i zachowań społecznych w organizacji
 • będziesz potrafił nawiązać relacje interpersonalne i lepiej poradzisz sobie w kontaktach z ludźmi.

PROGRAM STUDIÓW

Zajęcia, w formie warsztatów, treningów oraz wykładów z elementami ćwiczeń aktywizujących słuchaczy, są prowadzone przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, a także przez praktyków i trenerów z wieloletnim doświadczeniem. Słuchacze mają szanse nie tylko rozwijać swoje umiejętności, ale dzięki przygotowywanemu przez nich własnemu projektowi lub opracowaniu zagadnienia teoretycznego (praca dyplomowa) zyskują doświadczenie cenione przez pracodawców, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. oraz inni specjaliści, licencjonowani trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiadający bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów, obejmujących różne umiejętności interpersonalne i osobiste, mogący sprostać oczekiwaniom słuchaczy, którzy zainteresowani są nabywaniem wiedzy, a także poznawaniem problematyki od strony praktycznej.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 220 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia są prowadzone w systemie zaocznym w formie 2-dniowych zjazdów (sobota, niedziela), 1 lub 2 razy w miesiącu.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest napisanie pracy końcowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia są adresowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych oraz determinujących je czynników kulturowych i etycznych, a także doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie komunikowania się z ludźmi i zarządzania grupą: kierownicy, nauczyciele, trenerzy, pracownicy działów obsługi klienta, marketingu i reklamy, PR, zarządzający kadrami.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 20 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1800 zł - opłata jednorazowa za semestr
3600 zł  - koszt studiów
1890 zł - płatność w ratach:
za I semestr:
I rata: 623,70 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 623,70 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 642,60 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 623,70 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 623,70 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 642,60 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Maciej Janowski
e-mail: maciej.janowski@us.edu.pl

Sekretariat
Urszula Sławecka
e-mail: urszula.slawecka@us.edu.pl
tel. 32 359 97 41

Wydział Nauk Społecznych
40-126 Katowice
ul. Grażyńskiego 53, pokój 12

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 97 41

https://us.edu.pl/wydzial/wns

urszula.slawecka@us.edu.pl