kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego oraz do egzaminowania ze znajomości języka polskiego.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji zdalnej oraz wersji hybrydowej studiów - szczegółowe informacje: Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Absolwenci mogą podjąć pracę na zagranicznych uczelniach jako wykładowcy języka polskiego po wcześniejszym przejściu procedury rekrutacyjnej w programie Lektorzy prowadzonym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w polskich jednostkach prowadzących nauczanie języka polskiego jako obcego lub drugiego, w szkołach mogą prowadzić zajęcia kierowane do imigrantów i reemigrantów, mające na celu wyrównanie kompetencji językowych uczniów. Ponadto absolwenci studiów mogą być członkami komisji egzaminacyjnych działających w podmiotach uprawnionych do przeprowadzania państwowego egzaminu certyfikacyjnego poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego i starać się zyskanie uprawnień przewodniczących tychże komisji oraz wizytatorów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych), wynikających z roli nauczyciela języka i kultury polskiej w środowisku cudzoziemców oraz osób polskiego pochodzenia
 • ma wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz doświadczenie w jej praktycznym wykorzystaniu
 • ma umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji działań dydaktycznych, w tym samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości grupy docelowej
 • wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
 • ma umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik.

PROGRAM STUDIÓW

Trzysemestralne studia obejmują m.in. zajęcia dotyczące praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej, kultury języka i przemian we współczesnej polszczyźnie, kultury polskiej wraz z warsztatem metodycznym, literatury w nauczaniu cudzoziemców, metodyki nauczania języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, tworzenia konspektów oraz sprawdzania i egzaminowania oraz pedagogiki i psychologii rozwojowej, a także wykłady i ćwiczenia z polskiego realioznawstwar, światowych osiągnięć polskiej kinematografii czy teatru. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od kilkunastu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminatorami Państwowej Komisji
ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz pracowali na zagranicznych uniwersytetach, ucząc języka polskiego jako obcego. Wykładowcami są także pracownicy innych polskich ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem cudzoziemców oraz polonistyk zagranicznych. Studium prowadzi współpracę m.in. z uniwersytetami w Brazylii, Chinach, Korei Południowej, Niemczech, we Włoszech, na Ukrainie i Białorusi, a absolwenci Studiów są lektorami w Maroku, Chorwacji, we Francji, USA, Chinach czy Japonii.

Czas trwania:
I semestr - 128 godzin (słuchacze chcący zdobyć uprawnienia pedagogiczne + 68 godzin)
II semestr  - 108 godzin (słuchacze chcący zdobyć uprawnienia pedagogiczne + 120 godzin)
III semestr - 121 godzin

Organizacja zajęć:
W semestrze odbywa się 10 zjazdów, w piątki i soboty lub soboty i niedziele – w zależności od preferencji słuchaczy.

Kryteria ukończenia studiów:
Kryterium ukończenia studiów jest średnia ocen z wybranych egzaminów i zaliczeń oraz zaliczenie praktyki.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Studia przygotowują do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych.

Słuchaczami mogą również zostać cudzoziemcy, którzy legitymują się dokumentem stwierdzającym wykształcenie równoważne polskiemu dyplomowi ukończeniu studiów wyższych lub zawodowych oraz znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 15 kwietnia 2021 r. do 20 września 2021 r. 

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli wystąpi problem z systemem, prosimy o kontakt z sekretariatem:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13
40-032 Katowice
tel. 32 200 94 24; 32 251 29 91
e-mail: szkola@us.edu.pl


Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia.
 • kwestionariusz osobowy.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

Wersja zdalna
1180 zł – opłata jednorazowa za semestr
3450 zł – koszt studiów

Wersja hybrydowa
1320 zł – opłata jednorazowa za semestr
3960 zł – koszt studiów

Terminy płatności zgodnie z regulaminem studiów obowiązującym na UŚ oraz drukiem umowy pomiędzy UŚ a słuchaczem (obowiązuje na wszystkich studiach podyplomowych).

Kontakt

Kierownik Studiów
dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ
tel. 32 251 29 91 lub 32 200 94 24
e-mail: aleksandra.achtelik@us.edu.pl

Sekretariat
Katarzyna Szczotka
tel. 32 251 29 91 lub 32 200 94 24
e-mail: szkola@us.edu.pl

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
40-032 Katowice,
Plac Sejmu Śląskiego 1
pokój 13

Sprawy finansowe
Karolina Graboń
tel. 32 251 29 91, 32 200 94 24
e-mail: karolina.grabon@us.edu.pl

Przydatne dokumenty

Plan studiów

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 251 29 91

szkola@us.edu.pl
aleksandra.achtelik@us.edu.pl