kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej, poszerzenie oraz usystematyzowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu informatyki.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Studia przygotowują do realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją oraz pozwalają nabyć umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Wiedza przekazywana na studiach dotyczy m.in.: metod programowania strukturalnego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik tworzenia stron internetowych, technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, przygotowania materiałów e-learningowych oraz umieszczania ich na odpowiedniej platformie, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

będziesz posiadał podstawowe umiejętności potrzebne do realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją

będziesz posiadał umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi

będziesz posiadał podstawową znajomość metod programowania strukturalnego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik tworzenia stron internetowych

będziesz posiadał wiedzę w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, przygotowania materiałów e-learningowych oraz umieszczania ich na odpowiedniej platformie, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej

jesteś przygotowany do nauczania informatyki w szkołach ponadpodstawowych oraz do przeprowadzania ciekawych dla ucznia lekcji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb a także do wykorzystania narzędzi informatycznych podczas lekcji.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje zakres technologii informacyjnej, poszerza oraz systematyzuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu informatyki. Zajęcia są prowadzone głównie metodą e-learningu.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez zespół pracowników naukowo – dydaktycznych z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Dodatkowym atutem prowadzących są ich uprawnienia nauczycielskie i znajomość pracy w szkole.
Zajęcia prowadzone są głównie metodą e-learningu oraz przy współpracy z nauczycielami za szkół ponadpodstawowych.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 355 godzin w tym 224 godzin w formie e-learningowej

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w formie zjazdów na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz szkołach.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie przedmiotów oraz egzaminów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra i uprawnienia do nauczania przedmiotu innego niż informatyka w szkole ponadpodstawowej oraz uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej, a także studenci studiów II stopnia, którzy są w trakcie zdobywania uprawnień do nauczania przedmiotu głównego, innego niż informatyka oraz posiadają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 6 października 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, ul. Bankowa 14 , Katowice, pokój 532 do 6 października 2021 r. Sekretariat czynny codziennie, w godzinach: 10.00-14.00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia
  • suplement do dyplomu lub inny dokument poświadczający uprawnienia do nauczania informatyki w szkole.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

OPŁATY

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2500 zł – opłata jednorazowa za semestr
7500 zł – koszt studiów
2530 zł – płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 840 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 840 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 850 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.
za II semestr:
I rata: 840 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 840 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 850 zł płatna do 15 maja 2022 r.
za III semestr:
I rata: 840 zł płatna do 1 października 2022 r.
II rata: 840 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 850 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

KONTAKT

Kierownik studiów
dr Anna Szczerba-Zubek
e-mail: anna.szczerba-zubek@us.edu.pl

Sekretariat
Aleksandra Hankus
tel. 32 359 22 76
e-mail: aleksandra.hankus@us.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. Bankowa 14, Katowice
pokój 532

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 22 76

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

aleksandra.hankus@us.edu.pl
anna.szczerba-zubek@us.edu.pl