contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Faculty of Law and Administration

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Administrowanie środowiskiem to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący  kształcenie w zakresie dwóch obszarów nauki – nauk społecznych i przyrodniczych. Jest on odpowiedzią na rosnące problemy środowiskowe we współczesnym świecie. Zatem przygotowanie merytoryczne jak i operacyjne w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska przez aktualne i przyszłe pokolenia ludzi, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego też, wychodząc naprzeciw realnemu zapotrzebowaniu rynku, w programie studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem uwzględniono znajomość administrowania środowiskiem w oparciu o prawne i środowiskowe podstawy gospodarowania jego zasobami. Celem kształcenia na kierunku AS jest rozwijanie kompleksowych kompetencji, obejmujących stosowanie prawnych instrumentów w ochronie środowiska w połączeniu z aspektami praktycznej wiedzy z zakresu uwarunkowań jego funkcjonowania, wspartych również kompetencjami administracyjnymi. Program studiów umożliwia zsynchronizowane kształcenie w zakresie nauk prawnych i przyrodniczych w odniesieniu do stosowania instrumentów ochrony środowiska.

Treści merytoryczne programu studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem obejmują 3 bloki modułów. Pierwszy blok, czyli moduły obowiązkowe, pozwala zapoznać się z prawnymi podstawami funkcjonowania administracji jako struktury bezpośrednio zobowiązanej do stosowania instrumentów ochrony środowiska. Uczestniczące w nich osoby zdobywają wiedzę w zakresie źródeł prawa, jego wykładni i struktury organów administracji publicznej oraz nabywają umiejętności identyfikacji podstawowych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku i czynników im zagrażającym. W tej grupie znajdują się również zajęcia, w ramach, których studenci poznają instrumenty i narzędzia wykorzystywane w poszczególnych działach prawa ochrony środowiska oraz ich praktyczne zastosowanie. Drugi blok, to moduły prezentujące narzędzia wspierające realizację celów środowiskowych w przedsiębiorstwach (organizacjach) przez zarządzanie i pozyskiwanie finasowania ich realizacji z uwzględnieniem poszanowania elementów środowiska przyrodniczego. Tematyka modułów do wyboru pozwala na rozszerzenie posiadanej wiedzy o zakresy prawnych i środowiskowych aspektów energetyki, zasad gospodarowania na obszarach chronionych, jak również uczestniczyć w proseminarium i seminariach a także pracowni specjalistycznej. Trzeci blok zajęć – moduły dyplomowe – obejmuje moduły obligatoryjne i fakultatywne, które wiążą się bezpośrednio z regulacją prawną i przyrodniczymi aspektami stosowania instrumentów prawa ochrony środowiska.

W realizacji programu studiów wykorzystywane są innowacyjne metody dydaktyczne właściwe zarówno naukom prawnym (administracyjnym), jak i przyrodniczym. Istotą studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem jest współpraca z gospodarczym otoczeniem uczelni. Dlatego też kierunek studiów został opracowany w ścisłej korelacji z potrzebami rynku pracy, zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorców.

Innowacyjnością kierunku jest przygotowanie pracy magisterskiej, będącej rozwiązaniem konkretnego problemu prawno - środowiskowego, pod kierunkiem dwóch promotorów – specjalisty nauk prawnych i specjalisty nauk przyrodniczych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku Administrowanie środowiskiem (AS), posiadając zarówno wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska jak i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, będzie potrafił zastosować instrumenty prawne dla zidentyfikowanych znanymi mu metodami przyrodniczymi, cennych obiektów, zasobów i zagrożeń elementów środowiska, w tym człowieka, co pozwoli mu na podjęcie decyzji w zakresie działań praktycznych. Wykształceni wysokiej klasy specjaliści AS, będą mogli świadczyć zarówno usługi badawcze, jak i realizować projekty w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi a także wykonywać działania eksperckie. Szerokie kompetencje z pewnością ułatwią zdobycie ciekawej i satysfakcjonującej finansowo pracy, zarówno w organach administracji publicznej, jak i w przemyśle.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Student będzie mógł uzyskać certyfikat np. SZŚ ISO 14001 - odpłatnie

Admissions criteria

Persons holding a diploma of completion of bachelor or master studies may apply to be admitted to studies.

Recruitment is held on the basis of the assessment of the required documents submitted by the candidate (post prior registration in the system of Online Registration of Candidates).

If the number of candidates exceeds the limit of vacancies, the order of acceptance will be determined by the place on the ranking list created on the basis of third-degree studies of the first and second cycle or long-cycle studies.

The average grade from studies in case of graduates of the following programmes: administration, environment protection, law — will be multiplied x 2.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Law and Administration

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 15 95
32 359 20 67
32 359 20 64
https://us.edu.pl/wydzial/wpia

agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl
anna.kostur@us.edu.pl
anna.peas@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl