kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Twórcze pisanie i marketing wydawniczy to nowatorski kierunek studiów, na którym z jednej strony pomagamy studentom rozwijać własną twórczość artystyczną (proza, poezja, scenariusz), z drugiej uczymy marketingu wydawniczego i tego, jak odnaleźć się na dzisiejszym rynku książki. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące natury, przebiegu i rozwiązywania problemów w ramach procesu twórczego, zgłębiają także specyfikę rynku wydawniczego w Polsce i poznają narzędzia marketingowe wykorzystywane przez wiodące polskie wydawnictwa. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia związane m.in. z literaturą najnowszą, scenopisarstwem, socjologią literatury i rynku wydawniczego oraz marketingiem wydawniczym. Co istotne, zajęcia prowadzone są z zarówno przez wieloletnich praktyków (prozaików i poetów, dyrektorów wydawnictw, redaktorów i specjalistów od marketingu), jak i specjalistów z zakresu literatury najnowszej oraz rynku książki. Na kierunek twórcze pisanie i marketing wydawniczy zapraszamy przede wszystkim osoby pragnące realizować się w pracy twórczej lub wydawniczej i jednocześnie rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy to osoba wyczulona na perswazyjne i narracyjne wymiary słowa oraz potrafiąca się nimi posługiwać adekwatnie do medium oraz celu wypowiedzi. Jego kompetencje są wynikiem połączenie wyspecjalizowanej wiedzy teoretycznej (m.in. z zakresu najnowszej historii literatury polskiej i obcej, teorii i socjologii literatury, krytyki literackiej, rynku książki, merketingu wydawniczego) z umiejętnościami praktycznymi nabytymi w trakcie licznych, dopasowanych do indywidualnych zainteresowań, warsztatów. Dysponuje on wiedzą dotyczącą różnych strategii twórczych oraz praw, jakimi rządzi się współczesny rynek wydawniczy. Dysponuje on również umiejętnościami, które pozwolą mu na tym rynku funkcjonować i spełniać się zawodowo.  

To osoba kreatywna, która potrafi tworzyć i wypowiadać się za pomocą różnych form literackich, paraliterackich oraz użytkowych. Zna zróżnicowane strategie pisarskie oraz posiada umiejętność tworzenia najpopularniejszych gatunków w kulturze współczesnej. Potrafi napisać opowiadanie, powieść czy scenariusz filmu lub serialu. Potrafi również przygotować profesjonalną ofertę wydawniczą. Nie jest mu również obca wiedza o regułach tworzenia tekstów paraliterackich, na przykład reportażu czy biografii. 

Absolwent kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy może bez problemu podjąć pracę w szeroko pojętym sektorze usług medialnych i wydawniczych (wydawnictwa, agencje reklamowe, prasa, zespoły filmowe).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych lub sztuki.

Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 93 16

tworcze.pisanie.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl