kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu polityki społecznej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, kładąc jednak nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa podatkowego oraz finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, w celu przygotowania pracowników do profesjonalnego wykonywania obowiązków, studia uwzględniają także zagadnienia etycznego postępowania urzędnika oraz przygotowują do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

  • posiadasz wiedzę z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa podatkowego oraz finansów publicznych
  • znasz zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • jesteś przygotowany do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta.

PROGRAM STUDIÓW

Studia mają charakter interdyscyplinarny, kładąc jednak nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa podatkowego oraz finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, w celu przygotowania pracowników do profesjonalnego wykonywania obowiązków, studia uwzględniają także zagadnienia etycznego postępowania urzędnika oraz przygotowują do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i autorytety w dziedzinie prawa, polityki społecznej i psychologii - pracowników Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i jednocześnie praktyków - radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 210 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w co drugi weekend (sobota-niedziela) w godz. 9.00-15.30.

Kryteria ukończenia studiów:
Praca zaliczeniowa na temat wybrany przez słuchacza i zaakceptowany przez promotora.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy w tym obszarze. Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 21 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą do 8 października 2021 r. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz w sobotę 25 września 2021 r. w godz. 8.00-12.00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1600 zł -  opłata jednorazowa za semestr
3200 zł - koszt studiów
1680 zł -płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 560 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 560 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 560 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 560 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 560 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 560 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt:

Kierownik studiów
dr Urszula Torbus
e-mail: urszula.torbus@us.edu.pl

Sekretariat
Agnieszka Wola
e-mail: agnieszka.wola@us.edu.pl
tel. 32 359 17 56

 

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b
pokój 2.42

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 17 56

urszula.torubs@us.edu.pl
agnieszka.wola@us.edu.pl