kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

CEL

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu praktycznie przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców, którzy jednocześnie są praktykującymi logopedami pomaga zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne w prowadzeniu terapii mowy.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Logopeda to zawód z przyszłością, pozwala nieustannie się rozwijać, wymaga kreatywności i empatii, daje dużo satysfakcji z faktu, że pomaga się innym osobom.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent zdobędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Będzie również posiadał wiedzę i umiejętności metodyczne dotyczące postępowania logopedycznego, w tym działań o charakterze profilaktycznym podejmowanych w przypadku zaburzeń mowy.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów pokazuje ich interdyscyplinarność. Obejmuje moduły: logopedyczny, językoznawczy, medyczny, pedagogiczny i psychologiczny. Dodatkowo program studiów zawiera elementy pedagogiki specjalnej, w tym edukacji włączającej, co ich absolwentom umożliwi w przyszłości podjęcie w innych zakresach pedagogiki specjalnej studiów podyplomowych o znacznie ograniczonym (skróconym) programie.

WYKŁADOWCY

Wśród osób prowadzących zajęcia są wybitni polscy badacze, nauczyciele akademiccy, logopedzi, lekarze i terapeuci.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 4
Liczba godzin: 1116

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz w specjalistycznych placówkach (niektóre zajęcia praktyczne odbywają się w godzinach popołudniowych w tygodniu). Zakładana jest realizacja zajęć w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Możliwe jest jednak uruchomienie i prowadzenie studiów w formie kształcenia zdalnego, o ile będzie tego wymagała sytuacja epidemiczna w kraju.

Kryteria ukończenia studiów:
W ramach studiów słuchacze zobowiązani są do opracowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i części praktycznej, która stanowi potwierdzenie merytorycznego i metodycznego przygotowania słuchacza do wykonywania zawodu. Słuchacze prezentują swoją pracę podczas egzaminu przed komisją.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich, nadają uprawnienia nauczyciela logopedy i mają charakter interdyscyplinarny. Oferta skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, psychologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz filologów. Obecna formuła studiów pozwala na podjęcie studiów przez osoby z innych kierunków, które nie są związane z pedagogiką, ponieważ studia podyplomowe nadają kwalifikacje pedagogiczne.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 17 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wymagane dokumenty: 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora wraz z kwestionariuszem osobowym
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć.)
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia
  • życiorys
  • wynik badania audiometrycznego słuchu.

Po rozmowach wstępnych i zakwalifikowaniu na studia słuchacz składa w sekretariacie oryginały dokumentów. Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Rozmowa kwalifikacyjna: 

Celem rozmowy jest ocena budowy i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego oraz sprawności komunikacyjnej kandydata. Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni o terminach rozmów kwalifikacyjnych.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021 r.

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

Opłata:
2400 zł – opłata jednorazowa za semestr
9600 zł - koszt studiów (płatność jednorazowa)
10000 zł (płatność w ratach)
2500 zł - płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 825 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 825 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 850 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 825 zł płatna do 1 marca 20212r.
II rata: 825 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 850 zł płatna do 15 maja 2022 r.

za III semestr
I rata: 825 zł płatna do 1 października 2022 r.
II rata: 825 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 850 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za IV semestr:
I rata: 825 zł płatna do 1 marca 2023 r.
II rata: 825 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 850 zł płatna do 15 maja 2023 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Kamila Kuros- Kowalska (do czerwca 2021)
e-mail: kamila.kuros-kowalska@us.edu.pl

dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ (od 1 lipca 2021)
e-mail: jaroslaw.pacula@us.edu.pl

Sekretariat
Anna Jacoszek
e-mail: logopedia@us.edu.pl

Wydział Humanistyczny
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: 32 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 36
51 690 08 23

logopedia@us.edu.pl