kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: praktyczny

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych
  • Dźwięk w grach

Kiedy następuje wybór specjalności: W pierwszym tygodniu po rozpoczęciu pierwszego semestru

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Szeroko rozumiany rynek muzyczny współczesnego świata medialnego wykazuje zapotrzebowane na autorską i indywidualną ofertę twórców sztuk muzycznych. Spełnienie tak określonych oczekiwań rynku multimedialnego wymaga od jego uczestników pełnej świadomości działań twórczych w obszarze technologicznym i estetycznym. Muzyka jako jeden z najistotniejszych elementów warstwy dźwiękowej produktu audiowizualnego pełni w nim znaczące funkcje i role. Wraz z pozostałymi elementami, takimi jak słowo i efekt dźwiękowy, tworzy strumień informacji, znaczeń i emocji. Proponowany program kształcenia na kierunku Muzyka w multimediach zawiera dwie specjalności: Dźwięk w grach oraz Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych. Celem jest wykształcenie absolwenta profesjonalnie wykonującego rzemiosło i szeroko pojęte działania kompozycyjne w obrębie sztuk audiowizualnych, przygotowanego do samodzielnej, autorskiej działalności twórczej. Program kształcenia na kierunku zawiera szereg zajęć praktycznych dotyczących tworzenia muzyki dla multimediów. Absolwent nabywa podstawowe umiejętności w zakresie kompozycji, aranżacji, instrumentacji, technik realizacji nagrań oraz niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną.

Celem programu kształcenia w zakresie specjalności Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych jest specjalistyczne przygotowanie do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych. Cel ten realizowany będzie poprzez kształtowanie wrażliwości audiowizualnej, gruntowne przygotowanie teoretyczne i przygotowanie
w zakresie podstaw warsztatowych.

Specjalność Dźwięk w grach przygotowuje specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Niezbędnym komponentem programu nauczania są zajęcia o charakterze teoretycznym pozwalające na przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, muzyki klasycznej, harmonii, estetyki, czy zasad funkcjonowania rynku muzycznego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych jest przygotowany do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych - sieciowych, telewizyjnych  i krótkich form filmowych, świadomego operowania tworzywem muzycznym w środowisku dzieła audiowizualnego. Posiada umiejętności związane z analizą dzieła audiowizualnego tak w aspekcie twórczym, jak i realizacyjnym, umiejętność realizacji samodzielnego, twórczego procesu kompozycji muzycznej o charakterze nieautonomicznym.

Absolwent specjalności Dźwięk w grach jest specjalistą w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych, przygotowanym do pracy w charakterze twórcy warstwy dźwiękowej rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów: I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Egzamin praktyczny (przesłanie plików video)

1. Sprawdzian predyspozycji muzycznych.

Przesłanie pliku z nagraniem video - nagranie wykonania na wybranym instrumencie muzycznym jednego, dowolnego utworu muzycznego albo (alternatywnie) zaśpiewanie dowolnej piosenki (czas: do 3 minut).
Nagranie musi zostać zarejestrowane w jednej całości, bez montażu, przy użyciu dowolnego urządzenia nagrywającego obraz i dźwięk, np. smartfona lub kamerki internetowej.

• Nagranie musi być przesłane w osobnym pliku, nazwa pliku powinna być opisana wg wzoru:
- imię i nazwisko,
- kierunek i poziom studiów,
- autor kompozycji,
- tytuł kompozycji.
• Nagrania noszące ślady jakichkolwiek cięć lub innych przeróbek nie będą oceniane.

• Podczas nagrywania należy pamiętać o oświetleniu, położeniu kamery oraz kadrowaniu. Oświetlenie powinno padać na kandydata od przodu. Kamera powinna zostać ustawiona stabilnie oraz w taki sposób, żeby kandydat i cały zakres jego ruchu, a także instrument, widoczne były w kadrze przez cały czas nagrania (w wypadku pianistów nagranie profilu z widocznymi dłońmi).

• Urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk musi znajdować się przez cały czas nagrania w tym samym miejscu i ustawieniu.

2. Praca autorska.

Przesłanie pliku z nagraniem 3 zrealizowanych samodzielnie prac dźwiękowych, w formie plików dźwiękowych lub filmowych, albo kompozycji, w postaci partytur, ew. z towarzyszącymi im nagraniami.  Nagrania audio/video powinny zostać nadesłane w postaci pliku w standardowym, popularnym formacie (np.: WAV, AIFF, MP3 lub MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV),

• Praca musi być przesłana osobnym plikiem, nazwa pliku powinna być opisana wg wzoru:

- imię i nazwisko,
- kierunek i poziom studiów,
- autor kompozycji,
- tytuł kompozycji.

3. Autoprezentacja:- przesłanie pliku video z nagranym uzasadnieniem wyboru kierunku studiów, omówieniem przesłanych prac z uwzględnieniem elementów procesu koncepcyjnego i realizacyjnego oraz planowanym wyborem ścieżki specjalnościowej (czas: do 5 minut).

Ocena : 1 - 20 pkt

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 16 punktów.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 150,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 759,00 zł
  • 759,00 zł
  • 782,00 zł