kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji są nową propozycją w ofercie Uniwersytetu Śląskiego. Głównym celem kierunku jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach europejskich, w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, a także w administracji rządowej i służbie cywilnej. Studia koncentrują się na tym, aby student po ukończeniu kierunku miał najwyższe kompetencje do samodzielnej pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Program został tak skonstruowany, że pozwala kontynuować naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej lub na aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Doskonale wykwalifikowana kadra naukowa i dydaktyczna, eksperci zewnętrzni, wizyty w instytucjach międzynarodowych oraz administracji państwowej – to wszystko pomoże absolwentom studiów zasilić, po ukończeniu studiów magisterskich, polskie i zagraniczne jednostki administracji publicznej oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne. Studia prowadzone są w dwóch językach: polskim i angielskim. Program studiów obejmuje także obowiązkowe zajęcia z języka francuskiego i hiszpańskiego, rozpoczynając od poziomu podstawowego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Głównym celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w administracji rządowej, służbie cywilnej, a przede wszystkim w polskich placówkach dyplomatycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w tym europejskich.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny w dziedzinie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych oraz sztuki.

Etap I — ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN ZE STUDIÓW obliczana wg zasad:

  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
  • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

1 950,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 693,00 zł
  • 693,00 zł
  • 714,00 zł