kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w obszarze wiedzy o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny, przygotowanie do prowadzenie zajęć z edukacji regionalnej, zdobycie kompetencji i umiejętności do animowania życia kulturalnego oraz zdolność do wykorzystania kontekstów dziedzictwa kulturowego regionu do działań społecznych i przedsiębiorczych. Celem studiów jest: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi wiedzy o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Ważnym aspektem jest zapoznanie studentów z twórczymi i nowoczesnymi sposobami promocji dziedzictwa regionalnego, nowatorskimi pomysłami wykorzystania tradycyjnych rzemiosł we współczesnym wzornictwie, czy szeroko pojętej kulturze artystycznej.
Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o dziedzictwie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny mają być przede wszystkim świadomi więzi łączącej tradycję ze współczesnością, jak również możliwości wykorzystywania tradycji rzemieślniczej czy artystycznej w budowaniu tożsamości kulturowej kolejnych pokoleń oraz promocji regionu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • uzyskuje kompetencje do pracy w charakterze edukatora wiedzy o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny
 • jest przygotowany do prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej
 • posiada umiejętność animowania życia kulturalnego
 • potrafi wykorzystać konteksty dziedzictwa kulturowego regionu na rzecz działań społecznych i przedsiębiorczych
 • zna sposoby promocji dziedzictwa regionalnego.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na doskonalenie wiedzy o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny oraz kształtowanie kompetencji do twórczego i nowoczesnego wykorzystywania potencjału dziedzictwa tego regionu w obszarze kultury tradycyjnej, industrialnej, oraz środowiska przyrodniczego. Daje praktyczne umiejętności pracy w społeczności lokalnej i współpracy z instytucjami kultury; prowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, posiadających zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje z zakresu wiedzy o regionie. Grupa ta uzupełniona jest o praktyków edukacji regionalnej, przedstawicieli instytucji kultury z regionu Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny.

Wśród wykładowców znajdują się:

 • Józef Broda - folklorysta, multiinstrumentalista
 • mgr dr Ewa Cudzich - UŚ, etnolożka, folklorystka, praktyk edukacji regionalnej
 • mgr Mirosław Dziergas - dyrektor wydziału turystyki i kultury, Starostwo Powiatowe w Żywcu
 • Ewa Gołębiewska - Zamek Cieszyn
 • prof. dr hab. Daniel Kadłubiec -  UŚ, etnograf i historyk literatury, badacz kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek - UŚ, literaturoznawca, historyk literatury
 • dr hab. Stefan Lechwar - UŚ, grafik, projektant
 • dr hab. Katarzyna Marcol - UŚ, etnolog
 • mgr Agata Mucha - Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • mgr Barbara Rosiek - Muzeum Miejskie w Żywcu
 • dr hab. Grzegorz Studnicki - etnolog, pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego
 • dr Michał Sobala - UŚ, geograf wywodzący się z Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu
 • mgr Urszula Szwed (Dinksy)
 • dr hab. Magdalena Szyndler - UŚ, etnomuzykolog, folklorystka.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 204

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę - średnio dwa zjazdy w miesiącu.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej i pozytywne zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci

Studia są kierowane do szerokiego grona nauczycieli, edukatorów, działaczy trzeciego sektora, przedstawicieli związanego z regionem ludzi biznesu, absolwentów studiów związanych z szeroko rozumianą kulturą i sztuką, a także lokalnych twórców pragnących pogłębić swoją wiedzę o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Efekty uczenia się proponowanych studiów stanowią wsparcie dla prowadzenia edukacji regionalnej, szczególnie w ramach zajęć z wiedzy o regionie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 20 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym lub przesłać pocztą. Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00, w trakcie zjazdów: sobota 8.00-12.00.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
• klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
• skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
• 2 zdjęcia.
Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.
1600 zł – opłata jednorazowa za semestr
3200 zł – koszt studiów
1680 zł – płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 554,40 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 554,40 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 571,20 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 554,40 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 554,40 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 571,20 zł płatna do 15 maja 2022 r.

 

KONTAKT

Kierownik studiów
dr hab. Bogusław Dziadzia
e-mail: boguslaw.dziadzia@us.edu.pl

Sekretariat
mgr Aleksandra Kobielus
e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl
tel. 33 8546371

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
43 – 400 Cieszyn

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 63 71

aleksandra.kobielus@us.edu.pl