kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Biologia eksperymentalna,
 • Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody,
 • Biologia żywności i żywienia,
 • Nanobiologia,
 • Biologia ogólna - specjalność nauczycielska,

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na I rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski

Charakterystyka kierunku:

W toku studiów II stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy dyplomowej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów biologicznych w ramach wybranych specjalności: Biologia eksperymentalna, Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody, Biologia żywności i żywienia, Nanobiologia, Biologia ogólna - specjalność nauczycielska, jak również współtworzenia nauki. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z kierunkiem badań wybranego przez studenta promotora. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni dyplomowej, prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium dyplomowe dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu dyplomowego wsparcia teoretycznego. Ich celem jest merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań oraz dyskutowania i prezentowania uzyskanych wyników. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz z wybraną specjalnością. Oferowane są również przedmioty spoza kierunku.

Specjalności:

 • Biologia eksperymentalna: Absolwent tej specjalności otrzymuje rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu dyscypliny
 • Biologia ogólna i eksperymentalna. Potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować wyniki badań naukowych. Praktyczne, specjalistyczne umiejętności absolwenta dotyczą obsługi nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego jak i zaawansowanych technik wykorzystywanych w analizie komórek, tkanek oraz narządów.
 • Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody: Absolwent dysponuje umiejętnościami umożliwiającymi zaplanowanie i przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego i poddaniu wyników analizie, ma teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zarządzania obszarami chronionymi oraz do wykonywania ocen i ekspertyz środowiskowych zgodnie ze zdobytą wiedzę administracyjno-prawną. Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany teoretycznie gdyż posiada szeroką i usystematyzowaną wiedzę z zakresu biologii ogólnej oraz szeroko pojętej problematyki waloryzacji zasobów przyrody i ochrony różnorodności biologiczne. Jest praktycznie przygotowany do korzystania z nowoczesnych narzędzi statystycznych i systemów informacyjnych służących wprowadzaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wizualizacji danych geograficznych do dokumentowania aktualnego stanu środowiska przyrodniczego.
 • Biologia żywności i żywienia: Absolwent otrzyma rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu biologii żywności, żywienia oraz metod analizy jakości żywności. Zdobyty zasób wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą mu na: opisywanie i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w organizmach zwierząt i człowieka, a związanych z szeroko pojętym żywieniem; projektowanie i prowadzenie eksperymentu badawczego; wykorzystanie posiadanej wiedzy przy opracowywaniu specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biologicznych związanych np. z analizą jakości żywności, czy żywieniem zwierząt; prowadzenie badań i analiz w dziedzinie biologii żywności i żywienia zwierząt i człowieka; prowadzenie kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji.
 • Nanobiologia: Absolwent otrzyma nowoczesną wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. istniejących nanostruktur, analizy wybranych nanomateriałów, wykorzystania specjalistycznych technik analitycznych. stosowanych do badań tego typu materiałów. Absolwent posiądzie umiejętność analizy potencjalnego mechanizmu działania nanomateriałów na środowisko naturalne i organizmy żywe, toksykologii nanocząstek, skutków oddziaływania na człowieka i środowisko nowych materiałów i produktów wytwarzanych przy użyciu nanotechnologii. Po zrealizowaniu kursu Absolwent będzie świadomy wszechobecności nanostruktur, potencjalnych obszarów ich zastosowania, korzyści i ograniczeń ich stosowania, jak również zagrożeń powodowanych przez niekontrolowane wprowadzanie nanocząstek do środowiska.
 • Biologia ogólna - specjalność nauczycielska: Absolwent tej specjalności otrzymuje rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu dyscypliny biologia ogólna, a także będzie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela, łącząc umiejętności dydaktyczne i biologa praktyka.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biologia po ukończeniu studiów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego
 • prowadzenia analiz materiału biologicznego
 • opisywania i wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie
 • oceny stanu różnorodności biologicznej na różnych poziomach jej organizacji
 • opracowywania specjalistycznych dokumentacji ekspertyz biologicznych i środowiskowych
 • wykonywania nadzoru przyrodniczego
 • przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego
 • obsługi zaawansowanej i nowoczesnej aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych
 • łączenia zdobytej wiedzy przyrodniczej z elementami dyscyplin pokrewnych

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biologii na podejmowanie pracy m.in. w:

 • ednostkach naukowo-badawczych
 • laboratoriach kontrolno-pomiarowych (stacje monitorowania, instytucje kontroli jakości np. wody, żywności)
 • instytucjach opieki zdrowotnej
 • sektorze gospodarki leśnej i rolnej
 • w zakładach produkcyjnych oraz urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i jej kontrolą
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt
 • w stacjach hodowli roślin i ochrony roślin
 • organach kontrolnych ochrony środowiska i urzędach
 • przemyśle farmaceutycznym, w charakterze specjalistów, konsultantów, przedstawicieli medyczno-farmaceutycznych
 • instytucjach z szeroko rozumianym nauczaniem zagadnień przyrody (muzeach przyrodniczych, ogrodach botanicznych i zoologicznych)
 • służbach ochrony przyrody, placówkach administracyjnych i firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną przyrody, instytucje finansujące ochronę przyrody, organizacje pozarządowe

Uzyskane na studiach II stopnia kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

Jednocześnie studia te przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich oraz udziału w certyfikowanych kursach, szkoleniach warsztatach, których ukończenie wymagane jest do objęcia kluczowych funkcji ww. zawodach.

Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także poszukiwania pracy na zagranicznym rynku pracy. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kołach naukowych.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: Po odbyciu fakultatywnego kursu pedagogicznego, może podjąć pracę w szkolnictwie lub po ukończeniu specjalności: Biologia ogólna - specjalność nauczycielska, może podjąć pracę w szkolnictwie.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w zakresie: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub dyscyplin pokrewnych.  W przypadku kandydatów z innych kierunków (dyscyplin pokrewnych) decyzje o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych efektów uczenia się i programu ukończonych studiów.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 056,00 zł
 • 1 056,00 zł
 • 1 088,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 95 65

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl
elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl
elzbieta.soczawa@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl