kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • biotechnologia roślin
 • biotechnologia środowiska

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na 1 rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski,

Charakterystyka kierunku:

W trakcie studiów II stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student dokonuje wyboru określonej specjalności: Biotechnologia roślin lub Biotechnologia środowiska. W ramach projektu badawczego, stanowiącego podstawę pracy dyplomowej, student uczy się, pod kierunkiem promotora, samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów naukowych oraz współtworzenia nauki ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych lub mikroorganizmów. Kierunek oferuje studentom poznanie zaawansowaną technik z zakresu takich dyscyplin, jak bioinformatyka, biotechnologia roślin i mikroorganizmów. Ważnym, obowiązkowym, elementem studiów jest także zapoznanie studenta z problemami etycznymi związanymi z rozwojem biotechnologii oraz nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi w naukach przyrodniczych. Ponadto, w ofercie dydaktycznej Biotechnologii znajdują się przedmioty projektowe promujące twórcze i samodzielne myślenie oraz kładące nacisk na umiejętności współpracy w grupie. Bogata oferta przedmiotów do wyboru  umożliwia indywidualizację kształcenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami, w tym pracę indywidualną pod kierunkiem Tutora. Oferta programu kształcenia na kierunku biotechnologia jest dynamicznie modyfikowana i aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami lokalnego i globalnego rynku pracy.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwenci studiów II stopnia  kierunku Biotechnologia po ukończeniu studiów posiadają wiedzę, umiejętności i  kompetencje w zakresie:

 • opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych
 • projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów  o pożądanych cechach
 • zasad organizacji i ekonomiki  produkcji oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii
 • wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biotechnologicznych
 • prowadzenia kontroli jakości i bezpieczeństwa procesów biotechnologicznych
 • obsługi zaawansowanej i nowoczesnej aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych
 • prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biotechnologii na podejmowanie pracy m.in.:

 • w jednostkach naukowo-badawczych
 • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
 • w przemyśle biotechnologicznym
 • w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym (produkcja, dystrybucja, kontrola)
 • instytucjach opieki zdrowotnej
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt
 • w stacjach hodowli roślin
 • w oczyszczalniach ścieków i gruntów
 • w ośrodkach przetwarzania odpadów stałych
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi
 • w urzędach, których działalność związana jest z  biotechnologią środowiska, diagnostyką molekularną, oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem odpadów stałych, bioremediacją gruntów, nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, kontrolą środków leczniczych, spożywczych, racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

Uzyskane na studiach II stopnia kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki. Jednocześnie studia przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia  w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich oraz udziału w certyfikowanych kursach, szkoleniach warsztatach, których ukończenie wymagane jest do objęcia kluczowych funkcji w ww. zawodach.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w zakresie: biotechnologia, biologia, ochrona środowiska lub dyscyplin pokrewnych. W przypadku kandydatów z innych kierunków (dyscyplin pokrewnych) decyzje o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych efektów uczenia się i programu ukończonych studiów.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 056,00 zł
 • 1 056,00 zł
 • 1 088,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 95 65

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl
elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl
elzbieta.soczawa@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl