kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem (MZŚ)
 • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (FIZ)
 • Geoekologia (GEO)

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na I rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski

Charakterystyka kierunku:

Międzyobszarowy (interdyscyplinarny) kierunek Ochrona środowiska w ramach studiów II stopnia obejmuje 4 semestry, zakończone egzaminem magisterskim. W trakcie ich realizacji student, pod kierunkiem promotora, uczy się samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów z zakresu oceny stanu, zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z wybraną przez studenta specjalnością oraz zainteresowaniami naukowymi. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1. rok) oraz magisterskiej (2. rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1. rok) oraz magisterskie (2. rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego. Seminarium specjalizacyjne oraz magisterskie wyposażają studenta w niezbędną wiedzę do realizacji projektu magisterskiego. Ich celem jest merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań oraz dyskutowania i prezentowania uzyskanych wyników. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu modelowania zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zastosowania metod statystycznych w naukach przyrodniczych, które są wykorzystywane w planowaniu i realizacji projektu magisterskiego z przestrzeganiem zasad bioetyki i etyki środowiskowej.

Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz z wybraną specjalnością. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia.

Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów kierunku Ochrona środowiska w wymianie międzynarodowej i studiach w UE.

Specjalność: Monitoring i zarządzanie środowiskiem (MZŚ).

Absolwent posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz umiejętności stosowania w praktyce metod terenowych i laboratoryjnych, obsługi urządzeń do monitorowania środowiska i obowiązujących wymogów prawnych. Potrafi zastosować wiedzę w zarządzaniu zasobami przyrody dla potrzeb ochrony środowiska, ochrony przyrody, zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji terenów nieużytkowanych.

Specjalność: Geoekologia (GEO).

Absolwent posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie geoekologicznych uwarunkowań ochrony środowiska oraz umiejętności zastosowania metod terenowych i laboratoryjnych, obsługi urządzeń niezbędnych do gromadzenia i opracowywania danych o środowisku a także problemach społecznych, towarzyszących realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Specjalność: Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (FIZ).

Absolwent posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania fizycznych i chemicznych metod laboratoryjnych oraz obsługi urządzeń niezbędnych do analizy zagrożeń ze strony materiałów (odpady) i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, powstałych na skutek działalności człowieka.

Perspektywy zawodowe:

Uzyskane kwalifikacje na etapie studiów II stopnia na kierunku Ochrona środowiska są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i projektowych, urzędach, organizacjach pozarządowych, instytucjach naukowych.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Ochrona środowiska po ukończeniu studiów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • oceny oddziaływania na środowisko;
 • planowania przestrzennego;
 • analizy i diagnozowania procesów i zjawisk występujących w środowisku przyrodniczym pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska;
 • gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej rolniczej jak i prawnej i ekonomicznej problematyki ochrony środowiska;
 • projektowania i podejmowania racjonalnych działań służących ochronie środowiska naturalnego z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • pozyskiwania funduszy na rzecz ochrony środowiska;
 • łączenia zdobytej wiedzy przyrodniczej z elementami innych dyscyplin;
 • gromadzenia, przetwarzania, pisemnego i ustnego przekazywania informacji oraz pracy zespołowej.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi ochrony środowiska na podejmowanie pracy między innymi w:

 • organach kontrolnych ochrony środowiska i urzędach oraz innych jednostkach, których działalność związana jest z:
 • produkcją przemysłową oddziałującą na środowisko;
 • dziedzinami gospodarki wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej i terenowej, w ocenie i przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym;
 • racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody wyspecjalizowanych działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej;
 • działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym;
 • urzędach, jednostkach samorządowych, laboratoriach, przedsiębiorstwach przemysłowych, gospodarstwach rolnych i leśnych oraz firmach farmaceutycznych i przedsiębiorstwach związanych z: produkcją i kontrolą środków leczniczych, spożywczych i innych, wymagających pracy laboratoryjnej;
 • uczelniach, instytucjach zajmujących się zarządzaniem ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach związanych racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody;
 • instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach związanych z działaniami na rzecz eko-rozwoju i rozwoju zrównoważonego w aspekcie środowiskowym

Studia II stopnia przygotowują także absolwentów do podjęcia studiów III stopnia w obszarze pokrewnych dyscyplin nauk przyrodniczych.

Specjalność Monitoring i zarządzanie środowiskiem (MZŚ): zatrudnienie w wydziałach ochrony środowiska przedsiębiorstw, placówkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracji państwowej różnego szczebla, organizacjach pozarządowych, placówkach zajmujących się ochroną przyrody.

Specjalność Geoekologia (GEO): zatrudnienie w przemyśle, firmach eksploatujących zasoby naturalne oraz jednostkach badawczo-rozwojowych.

Specjalność Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (FIZ): zatrudnienie w instytucjach ze specjalistyczną aparaturę badawczą, placówkach badawczo-rozwojowych i przemyśle.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:  Na kierunku „Ochrona środowiska” realizowana jest stała współpraca z pracodawcami, reprezentującymi profil związany z szeroko pojętą ochroną środowiska, jednostkami administracji państwowej różnego szczebla, instytutami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Współpraca realizowana jest m.in. poprzez wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami i otoczeniem biznesowym.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w zakresie: ochrona środowiska, biologia, biotechnologia lub dyscyplin pokrewnych. W przypadku kandydatów z innych kierunków (dyscyplin pokrewnych) decyzje o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych efektów uczenia się i programu ukończonych studiów.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 056,00 zł
 • 1 056,00 zł
 • 1 088,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 95 65

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl
elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl
elzbieta.soczawa@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl