kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski 

Częstotliwość zjazdów : około 10 zjazdów w semestrze, zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności: 

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przeznaczone są zarówno dla miłośników tradycyjnej książki drukowanej, jak i książki elektronicznej oraz dla entuzjastów uporządkowanych zasobów informacji cyfrowej. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności efektywnego zarządzania informacją analogową i cyfrową, uczą się organizowania kolekcji bibliotecznych i usług informacyjnych, a także zyskują wiedzę z zakresu historii książki i prasy, działalności współczesnych bibliotek, kultury czytelniczej, medialnej i informacyjnej, marketingu książki i bibliotek, edytorstwa. Wiedza specjalistyczna prezentowana jest zarówno w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych, jak i w odniesieniu do szerokiej wiedzy ogólnohumanistycznej, w tym z zakresu nauk społecznych. W programie studiów uwzględniono cykl przedmiotów mających na celu pogłębienie znajomości literatury, niezbędnej do właściwej realizacji różnorodnych procesów komunikacyjnych. Nowa, zaktualizowana siatka studiów licencjackich opracowana została po konsultacji z bibliotekarzami i pracownikami informacji reprezentującymi różne typy bibliotek i obejmuje następujące treści programowe: Bibliotekarstwo (Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi – gromadzenie i udostępnianie; Formalne i rzeczowe opracowanie dokumentów; Systemy biblioteczne; Ochrona zbiorów bibliotecznych; Organizacja i zarządzanie biblioteką; Zarządzanie zespołem; Statystyka w badaniach jakościowych i ilościowych; Ochrona własności intelektualnej; Media społecznościowe w pracy biblioteki). Organizacja dostępu do informacji (Systemy informacyjne; Efektywne wyszukiwanie informacji; Warsztaty cyfrowych źródeł informacji; Podstawy reprezentacji i organizacji informacji; Metadane; Bibliografia; Technologia informacyjna; Bibliometria i informetria). Podstawy bibliologii i informatologii (Podstawy nauk o książce i informacji; Historia i kultura książki; Historia bibliotek; Wprowadzenie do zagadnień wydawniczych; Biblioteka w systemie edukacji i kultury; Praktyka badań kultury czytelniczej; Metodyka pracy z czytelnikiem). Wiedza ogólnohumanistyczna (Teoria i historia kultury; Pragmatyka tekstu naukowego; Metodologia badań naukowych; Podstawy filozofii; Podstawy logiki dla humanistów; Wiedza o czytelnictwie). Wiedza o literaturze (m.in. Kierunki w piśmiennictwie polskim po 1918 r.; Literatura powszechna; Literatura dla młodego odbiorcy; Kryteria oceny tekstu literackiego). Uzupełnieniem przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia są liczne przedmioty opcjonalne, zgrupowane w blokach tematycznych:

 • Bibliografia, bibliotekarstwo, informatologia,
 • Kultura czytelnicza w przestrzeni cyfrowej;
 • Ochrona i bezpieczeństwo zbiorów bibliotecznych i archiwalnych;
 • Wprowadzenie do nauk humanistycznych;
 • Zagadnienia edytorskie i wydawnicze.

Kompetencje językowe doskonalone są w ramach lektoratów języków obcych (do wyboru język angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski) oraz konwersatoriów z zakresu terminologii specjalistycznej w języku angielskim i niemieckim/rosyjskim. Studenci mogą ponadto wybrać zajęcia problemowe prowadzone w języku angielskim z puli przedmiotów opcjonalnych. Studenci odbywają praktyki zawodowe w bibliotekach publicznych lub naukowych, co pozwala im już w trakcie studiów zdobyć cenne doświadczenie oraz zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności w rzeczywistych sytuacjach pracy z użytkownikami informacji. Pełny wykaz i opis przedmiotów realizowanych w toku studiów dostępny jest na stronie  https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-N1BN13.2019/5 Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci uzyskują stopień licencjata w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta): 

Studia przygotowują do pracy w bibliotekach, mediatekach, ośrodkach informacji, firmach infobrokerskich, centrach kultury, wydawnictwach, księgarniach i archiwach, a także w innych instytucjach w obszarze kultury, nauki, edukacji, komunikacji publicznej, biznesu i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem informacji, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • bibliotekarz (w bibliotekach naukowych, fachowych, publicznych, szkolnych, specjalnych),
 • specjalista informacji naukowej,
 • specjalista zarządzania informacją,
 • broker informacji,
 • pracownik wydawnictwa,
 • księgarz,
 • animator kultury,
 • archiwista.

Inne, dodatkowe informacje : Jako jedyny kierunek Polsce dysponujemy własnym Laboratorium Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, w którym pracowano nad zabezpieczeniem cennych starodruków z bibliotek klasztornych na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie. Pracownia ta jest wykorzystywana przez studentów do zajęć praktycznych. Do dyspozycji naszych studentów jest również nowocześnie wyposażona Pracownia Digitalizacji, w której uczymy profesjonalnego skanowania, opracowania graficznego i publikowania obiektów cyfrowych. Publikacje zdigitalizowane przez studentów wzbogacają zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zapewniamy indywidualne podejście do studenta i przyjazną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi intelektualnemu i społecznemu. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań przez zaangażowanie w działalność studenckiego koła naukowego, udział w konferencjach studenckich, publikowanie własnych tekstów naukowych, a także aktywność sportową w ramach sekcji Akademickiego Związku Sportowego UŚ. Udział w programach mobilności akademickiej (m.in. MOST, Erasmus+) pozwala naszym studentom na realizowanie części studiów w innej polskiej lub zagranicznej uczelni, a także odbywanie praktyk i staży zagranicznych w dowolnie wybranej instytucji w krajach Unii Europejskiej. Program kształcenia realizowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), zapewniającym uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą. Zajęcia odbywają się atrakcyjnej lokalizacji w centrum Katowic.

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata wnoszona w całości

1 950,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 693,00 zł
 • 693,00 zł
 • 714,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 200 93 18
32 200 93 17

https://us.edu.pl/wydzial/wh

informacja.naukowaibibliotekoznawstwo.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl