kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • Estetyka wizualna: przestrzeń – doświadczeń – design
  • Komunikacja medialna
  • Kultury wizualne: fotografia, film, media
  • Publicystyka nowomedialna
  • Widowiska kulturoweKiedy następuje wybór specjalności: po 1 semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Częstotliwość zjazdów : 10 zjazdów w semestrze, wybrane soboty i niedziele

Charakterystyka kierunku:

Kultury mediów to interdyscyplinarny kierunek koncentrujący się na studiach nad multimedialnością, współczesnymi procesami komunikacyjnymi i nowymi kompetencjami związanymi z mediami cyfrowymi i tzw. kulturą uczestnictwa. Kierunek łączy elementy historii społecznej, politycznej i kulturowej, teorię kultury, mediów i komunikacji oraz sztuk wizualnych i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Program studiów prezentuje problematykę dotyczącą różnych generacji mediów i związanych z nimi odmiennych kultur, czemu odpowiada szeroka oferta specjalności. Studia pozwalają zrozumieć przemiany kultury pod wpływem nowych technologii, ukazują trendy w rozwoju gatunków medialnych i komunikacji medialnej, dają podstawy warsztatu do pracy w mediach i przemyśle kreatywnym.

W ramach studiów II stopnia oferujemy 5 specjalności:

1) Estetyka wizualna: przestrzeń – doświadczenie – design. Specjalność obejmuje wiedzę z zakresu sztuki obrazowania, designu, architektury, urbanistyki oraz muzyki w kontekście mediów elektronicznych, a także mediów mieszanych (przenikania się mediów elektronicznych i tradycyjnych). Student uczestniczy w zajęciach z zakresu szeroko rozumianej estetyki, rozpoznaje różne aspekty designu – od sztuki użytkowej, poprzez modę, grafikę i typografię, po działania designerskie w mediach. Specjalność dostarcza także narzędzi do analizy nowomedialnych praktyk artystycznych i sztuki Internetu oraz działań z zakresu kształtowania architektury i przestrzeni miasta z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Student uczestniczy w opracowywaniu planów konkretnych miejsc, jest przygotowany do opracowywania projektów adaptacyjnych w przestrzeni miejskiej, w tym obiektów zabytków architektury i historycznych zespołów urbanistycznych. Na zajęciach warsztatowych poznaje sposoby wykorzystania nowych technologii w projektowaniu.

Absolwent: Specjalność daje możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem.

2) Komunikacja medialna. W ramach specjalności student poznaje problematykę z zakresu ukierunkowanego kulturowo medioznawstwa oraz teorii informacji i komunikacji, bierze udział w zajęciach warsztatowych dotyczących nowych mediów i różnych aspektów komunikacji. Specjalność dostarcza narzędzi do profesjonalnej analizy języka mediów i kodów komunikacyjnych, buduje świadomość wizualną i nowomedialną. Student uczestniczy w zajęciach z zakresu interpretacji przekazów audiowizualnych, analizy roli słowa i gestu w procesach wymiany informacji, analizy zachowań komunikacyjnych w mediach, zasad komunikowania, software studies, interfejsów w kulturze, multimediów w sztuce i nauce, literatury w Sieci, sztuki nowych mediów, dyskursów medialnych, public relations i komunikacji wizerunkowej, transgresji medialnych i komunikacji międzykulturowej.

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w mediach elektronicznych, agencjach interaktywnych, reklamowych i artystycznych oraz do pracy w działach social media, kontaktów z mediami i PR, do organizowania imprez masowych, edukacji medialnej i promowania działań medialnych.

3) Kultury wizualne: fotografia, film, media. Specjalność integruje wiedzę z zakresu kulturowo zorientowanego medioznawstwa. Student zdobywa historyczne i teoretyczne podstawy wiedzy o dawniejszych i współczesnych kulturach mediów obrazowych, uczestniczy w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu analizy i interpretacji przekazów medialnych, cyberkultury, archiwizacji i udostępniania przekazów audiowizualnych, praktyk medialnych, mediów w kulturze uczestnictwa, wybranych zagadnień imagologii i designu, współczesnej kultury audiowizualnej, konwergencji mediów, estetyki filmu, komiksu, animacji i gier komputerowych, technologii mediów. Student bierze także udział w warsztatach nowomedialnych.

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w mediach elektronicznych i przemysłach kreatywnych, do tworzenia projektów i ofert kulturalnych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zwłaszcza w zakresie organizowania widowisk medialnych oraz edukacji medialnej, a także krytyki mediów w środkach masowego przekazu.

4) Publicystyka nowomedialna. Celem specjalności jest synchroniczne ujmowanie zjawisk literackich i publicystycznych w ścisłym związku z mediami elektronicznymi, estetyką i komunikacją kulturową. Student uczestniczy w zajęciach z zakresu literatury współczesnej i najnowszej, nowych gatunków i form literackich, bezpośrednio związanych z Internetem i mediami (fikcja, hiperfikcja, hipertekst). Dzięki ukierunkowanym praktycznie warsztatom i laboratoriom student zdobywa umiejętności praktyczno-warsztatowe z dziedziny publicystyki nowomedialnej, krytyki artystycznej i promocji książki.

Absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w tradycyjnych, jak i w nowomedialnych instytucjach związanych z życiem literackim, portalach internetowych, redakcjach mediów elektronicznych, wydawnictwach i agencjach reklamy, a także w instytucjach kultury zajmujących się organizacją edukacji literackiej i medialnej.

5) Widowiska kulturowe. W ramach specjalności student zdobywa wiedzę z zakresu tradycyjnych sztuk wykonawczych (teatr dramatyczny, plastyczny, gatunki muzyczne, formy estradowe), współczesnych performansów artystycznych, praktyk performatywnych w życiu publicznym (polityka, sport, ceremonie religijne, imprezy rozrywkowe i inne formy aktywności społecznej), związków widowisk z mediami elektronicznymi (teatr telewizyjny, teatr w Internecie, wideoart, instalacje). Student poznaje instytucjonalne konteksty funkcjonowania praktyk widowiskowych.

Absolwent: Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze organizatorów imprez masowych, twórców widowisk, animatorów kultury, doradców i konsultantów, do prowadzenia działalności krytycznej i medialnej.  Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach kultury i agencjach artystycznych zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem widowisk, instytucjach oświatowych prowadzących edukację teatralną, w agencjach promocji i reklamy, w teatrze i mediach tradycyjnych oraz elektronicznych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwenci kierunku kultury mediów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają pracę w mediach oraz w przemyśle kreatywnym, a także w tych instytucjach kultury czy administracji, które wymagają świadomości funkcjonowania mediów i nowych technologii oraz wiedzy ogólnokulturowej. Pracodawcami absolwentów mogą być agencje interaktywne i reklamowe, media elektroniczne, agencje artystyczne, organizacje pozarządowe, działy współpracy z mediami, agencje PR i marketingu, instytucje kultury, firmy i instytucje zajmujące się organizacją imprez masowych, działy social media w firmach oraz działy kultury administracji publicznej. Absolwenci mogą także podjąć własną aktywność w zakresie doradztwa medialnego i animacji kulturowej.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów:

Studenci kultur mediów mają możliwość poszerzania zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych. Udział w kołach daje możliwość spotkań z interesującymi ludźmi kultury, uczestnictwa w ciekawych wyjazdach naukowych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej i medialnej.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych lub sztuki.

Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

 (Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata wnoszona w całości

2 250,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 792,00 zł
  • 792,00 zł
  • 816,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 200 93 18

https://us.edu.pl/wydzial/wh

kultury.mediow.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl