kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE)

CHARAKTERYSTYKA kierunku:  

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowi język pisany, gramatyka, językoznawstwo oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalizacji przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalizacje nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński lub koreański) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego. Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego  oraz Kultura - media – translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów literackich i użytkowych oraz komunikacji językowej. Specjalność Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania zawiera komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji oraz historii sztuki) oraz komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry; współpraca w grupie twórczej) Natomiast dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie angielskiego języka biznesu  przygotowana została specjalizacja z intensywną nauką języka angielskiego, ukierunkowana na sferę biznesu: leksykę, gramatykę, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną, tłumaczenia oraz moduły z zakresu komunikacji międzykulturowej. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Charakterystyka specjalności:

Studia na specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania, prowadzonego w ramach specjalności filologii angielskiej, kształcą specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych jako projektanci rozrywki interaktywnej oraz jako tłumacze specjalizujący się w lokalizacji gier komputerowych i oprogramowania. Studia w ramach programu prowadzone są wsparciu dydaktycznym ze strony specjalistów branży gier komputerowych (GD). Studia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata  na  kierunku filologia angielska. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych
 • zawód tłumacza, praca w biurach tłumaczeń
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego

Kompetencje zawodowe dla specjalności:

Absolwent studiów I. stopnia programu posiada wykształcenie humanistyczne, ogólnofilologiczne oraz specjalistyczne. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespole twórczym, łączącym różnorodne kompetencje szczegółowe, zna gruntownie zasady pracy nad projektem gry komputerowej, rozumie możliwości, wyzwania oraz ograniczenia techniczne projektu gry oraz zna mechanizmy funkcjonowania branży gier komputerowych. Absolwent posiada wzajemnie uzupełniające się kompetencje, wpisane w cztery filary kompetencji zawodowych, wzbogacone o elementy ekonomii, marketingu i podstaw zarządzania, pozwalające mu współdziałać z innymi członkami zespołu, uczestnicząc w procesie tworzenia gier jako projektant makro- i mikro-skalowych rozwiązań narracyjnych, projektant światów gier, projektant postaci, czy projektant przedmiotów oraz jako tłumacz specjalizujący się w lokalizacji gier i oprogramowania.

1. Filar kompetencji językowych. Absolwent biegle włada językiem angielskim (na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia), oraz posiada praktyczną wiedzę z zakresu gramatyki i fonetyki języka angielskiego. Absolwent posługuje się również drugim językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia). Absolwent potrafi tłumaczyć teksty użytkowe, techniczne i artystyczne oraz posiada umiejętności praktyczne w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo oraz lokalizacji oprogramowania i gier. Program studiów oferuje powiększoną liczbę zajęć pisania oraz pisania kreatywnego, co pozwala nabyć absolwentowi znaczące kompetencje językowe w zakresie posługiwania się pisanym językiem angielskim, zarówno na poziomie użytkowym, jak i twórczym.

2. Filar kompetencji humanistycznych. Absolwent posiada znaczącą wiedzę z zakresu dziedzin humanistycznych, inspirujących przyszłą pracą twórczą. Kompetencje humanistyczne pozwalają mu dokonywać świadomych wyborów twórczych, znaczący nacisk położono zatem na zbudowanie fundamentu erudycyjnego absolwenta, zarówno w zakresie dziedzin filologicznych (historia literatur anglojęzycznych, przegląd gatunków literackich popularnych na rynku gier komputerowych, interpretacja rozrywki interaktywnej, etc.), jak i innych dziedzin humanistycznych. W czasie studiów absolwent nabywa wiedzę w zakresie historii sztuki i architektury oraz dziedzin realioznawczych, w ramach kilku przedmiotów przedstawiających historie i kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Ponadto program studiów zapewnia przegląd zagadnień krytycznych pozwalających na świadome manipulacje zastanym materiałem kulturowym oraz inspirujące do własnych poszukiwań twórczych. Absolwent posiada więc wiedzę z zakresu teorii kultury (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk kultury popularnej, kultury nowych mediów oraz bezpośrednio studiów nad rozrywka interaktywną), teorii literatury i narracji (ze szczególnym uwzględnieniem nowych form narracji, np.: narracji w trans-mediach), kultury materialnej, czy psychologicznych i socjologicznych aspektów gry.

3. Filar kompetencji twórczych. Absolwent posiada kompetencje twórcze przygotowujące go do pracy zawodowej: podstawowe umiejętności rysowania, na poziomie pozwalającym tworzyć przejrzyste i narracyjnie spójne scenorysy (storyboardy), podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie reżyserii, scenografii i projektowania oświetlenia. Ważna częścią kompetencji absolwenta są praktyczne umiejętności pracy nad scenariuszami gier – zarówno w skali makro (tworzenie świata gry, fabuły gry, koncepcji narracyjnych, koncepcji postaci, koncepcji rozgrywki, koncepcji interfejsu gry), jak i w skali mikro (projektowanie przedmiotów zachowujących spójność z ogólną koncepcją gry, projektowanie rozwiązań narracyjnych oraz rozwiązań rozgrywki na etapie Level Design). Ponadto absolwent posiada praktyczne umiejętności tworzenia Game Design Document i zarządzenia tym kluczowym dla produkcji rozrywki interaktywnej dokumentem.

4. Filar kompetencji technicznych. Absolwent posiada kompetencje techniczne w zakresie obsługi narzędzi deweloperskich branży GD oraz pracy w środowiskach graficznych wykorzystywanych w procesie tworzenia gier komputerowych, pozwalające mu sprawnie komunikować się z pozostałymi członkami zespołu twórczego oraz przeprowadzać operacje na obiektach graficznych wewnątrz silnika gry. Absolwent rozumie zasady działania oprogramowania graficznego 2D oraz 3D oraz potrafi stworzyć proste obiekty graficzne 2D i 3D. Absolwent zna i rozumie kompetencje innych członków zespołu twórczego, potrafi zastosować w praktyce techniki pracy zespołowej, które poznał w czasie zajęć ćwiczeniowych wspierających działania w grupie oraz w czasie praktyk i staży w firmach sektora GD.

Takie przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi znalezienie miejsca na rynku pracy jako specjalista, który dysponuje odpowiednią znajomością języka angielskiego oraz licznymi dodatkowymi kwalifikacjami. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych, w redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brany jest pod uwagę przeliczony na punkty rankingowe wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego, z języka angielskiego (jako języka obcego nowożytnego).

Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty rankingowe:

 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu na różnych poziomach oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brany jest pod uwagę jeden wynik uzyskany z pisemnego albo ustnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminów z części pisemnej i ustnej, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).

Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej albo ustnej egzaminu dojrzałości zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:

 • Procenty egzaminu dojrzałości z części pisemnej albo ustnej przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.
 • Procenty egzaminu dojrzałości w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z maturą międzynarodową

Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:

Wynik egzaminu z języka angielskiego jako języka obcego (Język B), przeliczony zostanie proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:

 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Dla kandydatów — obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub cudzoziemców — dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w sytuacji gdy, kandydat posiada świadectwo dojrzałości, które nie obejmuje przedmiotu „język angielski”. Egzamin w formie pisemnej będzie odpowiadać poziomem egzaminowi maturalnemu z języka angielskiego, na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminu wyrażone w procentach, w skali od 30% do 100% zostaną przeliczone na punkty rankingowe zgodnie z zasadami jak dla kandydatów z „nową maturą”.

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie C1 według CEFR (zaawansowanym).

Dla kandydatów cudzoziemców oraz kandydatów z Kartą Polaka

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie C1 według CEFR (zaawansowanym).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Języka Angielskiego laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 990,00 zł
 • 990,00 zł
 • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.angielska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl