kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: nauczycielska

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język niemiecki, język francuski

CHARAKTERYSTYKA kierunku: 

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowi język pisany, gramatyka, językoznawstwo oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalizacji przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalizacje nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński lub koreański) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego. Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego  oraz Kultura - media – translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów literackich i użytkowych oraz komunikacji językowej. Specjalność Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania zawiera komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji oraz historii sztuki) oraz komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry; współpraca w grupie twórczej) Natomiast dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie angielskiego języka biznesu  przygotowana została specjalizacja z intensywną nauką języka angielskiego, ukierunkowana na sferę biznesu: leksykę, gramatykę, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną, tłumaczenia oraz moduły z zakresu komunikacji międzykulturowej. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Charakterystyka specjalności:

Absolwenci filologii angielskiej, specjalność: nauczycielska uzyskują wszystkie potrzebne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki języka obcego. Oprócz ogólnego wykształcenia językoznawczego absolwenci posiadają szeroką wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, ugruntowaną i poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, mają poszerzoną i ugruntowaną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń, dogłębną i uporządkowaną wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

  • praca w zawodzie  nauczyciela języka angielskiego w różnych  placówkach edukacyjnych
  • zawód tłumacza, praca w biurach tłumaczeń
  • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
  • praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą
  • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego

Absolwenci filologii angielskiej specjalność nauczycielska reprezentują wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponują ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego; mają ogólne wykształcenie językoznawcze. Posiadają pogłębione umiejętności w zakresie dokonywania obserwacji różnorakich sytuacji i zdarzeń pedagogicznych przy użyciu różnych metod, potrafią wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania złożonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań ich uczestników, potrafią sprawnie posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu dogłębnego diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz trafnego dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych, potrafią samodzielnie i z wykorzystaniem różnorakich technologii oraz kanałów informacyjnych (w języku polskim i angielskim) zdobywać i integrować szczegółową wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą). Absolwenci z uprawnieniami nauczycielskimi, posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach zasadniczych, placówkach oświatowo-wychowawczych, gimnazjach, szkołach średnich zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych i pomaturalnych. 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska.

Dla kandydatów cudzoziemców:

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie C1 według CEFR (zaawansowanym).

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego składają oświadczenie, w którym zobowiązują się do uzupełnienia różnic programowych wynikających z założonych efektów uczenia się dla danej specjalności oraz standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Różnice programowe zostaną określone przez dyrektora kierunku filologia angielska przed rozpoczęciem studiów.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 990,00 zł
  • 990,00 zł
  • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.angielska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl