kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

niemiecki, polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim

Charakterystyka kierunku:

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów I stopnia kierunków filologia germańska lub filologia szwedzka. Program  specjalności  przewiduje  poszerzenie  wiedzy  w  zakresie  teorii  kultury  i medioznawstwa;     zapoznaje     studenta     ze     stosunkami     polsko-niemieckimi/ polsko-szwedzkimi     oraz  uwarunkowaniami  życia  społeczno-politycznego  krajów  niemieckiego  obszaru językowego/ Skandynawii. Praca  z różnymi  rodzajami  tekstów sprawia, że  absolwent  swobodnie potrafi je redagować i interpretować.  Jednym z istotnych modułów kształcenia jest zapoznanie się z kultura regionalną, mniejszych narodów czy grup etnicznych.  Biegła znajomość języka oraz kultury niemieckiej/szwedzkiej  predestynuje  absolwenta  studiów  II  stopnia  tej specjalności do wykonywania  zawodu  tłumacza, podjęcia  pracy  w  instytucjach kulturalnych i oświatowych (domach współpracy, fundacjach, instytutach),  w  wydawnictwach,  redakcjach  czasopism,  środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług, gdzie wymaga się szerokiej wiedzy o języku i kulturze niemieckiej/ szwedzkiej.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska, filologia szwedzka lub lingwistyka stosowana oraz innych kierunkach humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego lub języka szwedzkiego.

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.

Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.

Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej (historia literatury niemieckiej, kultura krajów niemieckojęzycznych).

Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 990,00 zł
  • 990,00 zł
  • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 09 05

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.germanska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl